Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Operacje jednostkowe w ceramice
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-310-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej CE1A_K09 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów CE1A_U11 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_U004 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z dokumentacji technicznej, danych literaturowych i pomiarowych do właściwego planowania i wykonania prac inżynierskich, potrafi dokonać właściwego wyboru metod zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli, potrafi dobierać stosowne narzędzia komputerowe do projektowania, modelowania i kontroli zabiegów konserwatorskich CE1A_U12 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej CE1A_W08 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z dokumentacji technicznej, danych literaturowych i pomiarowych do właściwego planowania i wykonania prac inżynierskich, potrafi dokonać właściwego wyboru metod zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli, potrafi dobierać stosowne narzędzia komputerowe do projektowania, modelowania i kontroli zabiegów konserwatorskich - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Opis technologii ceramicznych pod kątem podziału na operacje jednostkowe

Organizacja produkcji w ujęciu blokowym
2. Surowce ceramiczne, morfologia, właściwości fizyczne, metodyka przetwarzania
3. Wzbogacanie surowców, oczyszczanie, rozdrabnianie, kontrola parametrów jakościowych
4. Zestawianie, mieszanin wieloskładnikowych, homogenizacja – metodyka, kontrola homogeniczności
5. Transport wewnętrzny
6. Przetwarzanie mieszanin w masy ceramiczne, rodzaj i ilość fazy dyspergującej, dodatki technologiczne, modyfikacja właściwości reologicznych
7. Operacje formowania, masy suche i półsuche, metody i techniki prasowania, ograniczenia kształtu, jednorodność zagęszczenia metody kontroli
8. Operacje formowania, masy plastyczne, techniki formowania kontrola jakości.
9. Operacje formowania, masy lejne, techniki formowania, odlewanie w formach odlewanie ciśnieniowe
10. Niekonwencjonalne techniki formowania
11. Suszenie wyrobów
12. Wypalanie, piece komorowe, tunelowe i pasażowe, ustawianie wyrobów, wypalanie klasyczne i szybkie
13. Kontrola jakości
14. Operacje wykańczające, techniki zdobienia
15. Przepływ masy i energii, wykresy Sankeya
16. Obliczanie wydajności operacji i dobór urządzeń dla organizacji linii technologicznej

Seminar classes:
Dyskusja nad wariantami technologicznymi podstawowych działów produkcji materiałów ceramicznych

1. Schematy blokowe wytwarzania ceramiki szlachetnej
2. Schematy blokowe wytwarzania ceramiki ogniotrwałej
3. Schematy blokowe wytwarzania ceramiki budowlanej
4. Porównanie operacji jednostkowych różnych grup wyrobów
5. Opracowywanie wykresów przepływów
6. Metody kontroli jakości, badania normowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny zajęć seminaryjnych (waga 0,4) i oceny kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6)

Prerequisites and additional requirements:

bez wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

1. Brown. G.G. i inni. Praca zbiorowa. Inżynieria chemiczna. Operacje jednostkowe. PWN Warszawa 1960
2. R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek. „Nauka o Procesach Ceramicznych” PWN 1992
3. L. Stobierski, „Ceramika węglikowa”, Wydawnictwa AGH, 2005
4. J. Lis, R. Pampuch, „Spiekanie, Wydawnictwa AGH, 2000
5. R. Pampuch, „Współczesne materiały ceramiczne, Wydawnictwa AGH, 2005
6. F. Nadachowski S. Jonas, K. Wocka, Zdniarys Ceramografii, Ceramika, vol. 82, 2003
8. Czasopisma: Ceramika, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa, Kompozyty

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None