Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszynoznawstwo ceramiczne
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-506-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Sidor Jan (jsidor@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Dyspunuje świadomością odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowością do podporządkowania się regułom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania CE1A_K08, CE1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego CE1A_K08, CE1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych CE1A_U09 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania wełów i linii technologicznych CE1A_W09, CE1A_W03 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Dyspunuje świadomością odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowością do podporządkowania się regułom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania + - - + - + - - - - -
M_K002 Respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego + - - + - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania wełów i linii technologicznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

W01. Podstawowe definicje i zagadnienia dotyczące urządzeń mechanicznych stosowanych do realizacji operacji jednostkowych w przemyśle chemicznym.
W02. Urządzenia do rozdrabniania surowców: kruszarki szczękowe i stożkowe, kruszarki walcowe i wirnikowe.
W03. Urządzenia do mielenia surowców: młyny grawitacyjne i wibracyjne.
W04. Urządzenia do mielenia surowców: młyny toczne i specjalne.
W05. Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej: ruszty i przesiewacze płaskie.
W06. Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej: klasyfikatory gazowe i cieczowe.
W07. Mieszadła i mieszalniki do cieczy, mas ceramicznych sypkich, lejnych i plastycznych.
W08. Urządzenia transportowe, pompy, sprężarki, wentylatory
W09. Urządzenia do rozdzielania zawiesin: filtry, prasy filtracyjne i wirówki.
W10. Urządzenia dozujące ciecze, ciała stałe i zawiesiny.
W11. Wymienniki ciepła pracujące w przeciwprądzie, współprądzie, z prądem mieszanym i w stanie zawieszeniaW12. Suszarki bębnowe, przeponowe i rozpyłowe.

W13. Krystalizatory i wyparki. Aparaty do destylacji, adsorpcji i ekstrakcji.
W14. Urządzenia do formowania wyrobów ceramicznych z mas lejnych i plastycznych.
W15. Urządzenia do formowania wyrobów ceramicznych z mas sypkich

Project classes:

P01. Dobór maszyn i urządzeń w linii kruszenia materiałów
P02. Dobór parametrów technologicznych młyna do mielenia materiałów
P03, Dobór cech geometrycznych, kinetycznych i dynamicznych mieszalników

Seminar classes:

1. Materiały konstrukcyjne – stale i stopy metali w budowie maszyn
2. Materiały konstrukcyjne – tworzywa polimerowe i kompozytowe stosowane w budowie maszyn
3. Budowa zbiorników materiałów grubo uziarnionych surowców ceramicznych
4. Zamknięcia zbiorników materiałów grubouziarnionych
5. Budowa zbiorników surowców ceramicznych – proszków z zabezpieczeniem przed zawieszaniem się materiałów
6. Przenośniki ślimakowe klasyczne i bezwałowe
7. Przenośniki do transportu pionowego kubełkowe i taśmowe specjalne
8. Urządzenia do dozowania objętościowego proszków w sposób ciągły
9. Urządzenia do dozowania wagowego proszków – wagi przepływowe
10. Urządzenia do dozowania objętościowego cieczy – pompy membranowe
11. Kruszarki stożkowe do kruszenia materiałów twardych
12. Kruszarki odśrodkowe do kruszenia materiałów twardych
13. Młyny wibracyjne okresowe do mielenia mas ceramicznych
14. Młyny wibracyjne do mielenia surowców w układach zamkniętych
15. Młyny bijakowe z wbudowanym separatorem
16. Młyny strumieniowowo-złożowe do wytwarzania proszków
17. Aparatura do oznaczania uziarnienia proszków metodą dyfraktometryczną
18. Aparatura do oznaczania uziarnienia proszków metodą sedymentacyjną
19. Przesiewacze przemysłowe o niewielkiej wydajności do materiałów drobno uziarnionych o drganiach w jednej płaszczyźnie
20. Przesiewacze przemysłowe o niewielkiej wydajności do materiałów drobno uziarnionych o drganiach wielopłaszczyznowych
21. Separatory wirowe
22. Separatory turbinowe o wydajności powyżej 20 Mg/godz
23. Mieszalniki ciekłych mas ceramicznych w ceramice sanitarnej.
24. Mieszarki proszków turbinowe
25. Wirówki o działaniu ciągłym budowa, działanie, zastosowanie.
26. Prasy filtracyjne taśmowe – budowa, działanie i zastosowanie.
27. Urządzenia do formowania izostatycznego rur ceramicznych
28. Budowa form do formowania izostatycznego wyrobów ceramicznych
29. Filtry tkaninowe od odpylania węzłów mielenia
30. Urządzenia do oczyszczania powietrza na mokro
31. Maszyny do formowania wyrobów z masy szklanej
32. Maszyny do prasowanych wyrobów betonowych
33. Maszyny do produkcji betonów komórkowych
34. Maszyny do produkcji materiałów ogniotrwałych
35. Maszyny do produkcji ceramicznych materiałów izolacyjnych
36. Podstawy analizy wymiarowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Participation in seminar classes 15 h
Contact hours 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczna jest według algorytmu:
OK = 0,6 (ocena z projektu + ocena z kolokium)/2 + 0,25 (średnia ocena z seminarium) + 0,15 (udział w wykładach).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość układu jednostek SI oraz sposobów ich przeliczania.
Znajomość podstawowych praw mechaniki (statyka, kinetyka, dynamika) mechaniki płynów.
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z podstawami konstrukcji maszyn.

Recommended literature and teaching resources:

1. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa, Of. Wyd. Pol. Warszawskiej, W-wa 2004
2. Wesołowski P.,Szaferski W., Borowski J.: Aparatura chemiczna i procesowa Wyd. Pol. Poznańskiej , Poznań 2003
3. Bieszk H.: Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w technologii chemicznej. Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 2007
4. Koch R., Noworyta A. : Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT W-wa 1995.
5. Heim A.: Procesy mechaniczne w inżynierii procesowej i urządzenia do ich realizacji. Wyd. Politechnika Łódzka 1998.
6. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992, 313 str.
7. Sidor J.: Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych. UWND AGH Kraków 2005 str. 200.
8. Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik, Materiały firmy Alpine-Hosokava Augsburg 1998
9. Pikoń J. : Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, PWN, W-wa 1979
10. Schenk Polska Przemysłowa technika ważenia W-wa 2001.
11. Stręk F. : Mieszanie i mieszalniki, WNT W-wa 1981.
12. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice, 1990.
13. Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Pol. Łódzkiej Monografie Łódź 1997.
14.Czasopisma: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Materiały Ceramiczne, Cement Wapno Beton, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Powder & Bulk – Materialy Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik, Chemie Technik, Powder Technology, Powder Handling and Processing,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None