Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie produkcją, personelem i usługami
Course of study:
2012/2013
Code:
CCE-1-608-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadani CE1A_K01, CE1A_K07, CE1A_K04 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku CE1A_U04 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej CE1A_W04 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_W002 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu CE1A_W06 Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadani - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Praca zespołowa

  Jakie korzyści płyną z pracy zespołowej, jak wdrażać systemy pracy zespołowej, jak budować efektywne zespoły, analiza SWOT pracy zespołowej

 2. Zarządzanie personelem (wybrane aspekty prawne)

  Kodeks pracy – wybrane aspekty prawa pracy, umowy o pracę, zwalnianie pracownika, mobbing w pracy

 3. Ergonomia pracy

  Środowisko pracy, czynniki utrudniające i ułatwiające prace, jak stworzyć idealne warunki pracy, ergonomia a efektywność produkcji

 4. Benchmarking

  Co to jest benchmarking, rodzaje benchmarkingu, wykorzystywanie danych z benchmarkingu w zarządzaniu

 5. Rola logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym

  Definicja logistyki, logistyka zewnętrzna i wewnętrzna, strategie logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw

 6. Koszty produkcji, raporty finansowe, budżet

  Podstawy rachunkowości, sprawozdania finansowe (bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe, koszty produkcji, odchylenia kosztów, koszty a efektywność), jak tworzyć budżet produkcyjny.

 7. Statystyka w zarządzaniu procesem produkcyjnym

  Statystyka w zarządzaniu, dane statystyczne, kart Shewharta, statystyczna analiza danych, jak skutecznie wykorzystać dane statystyczne by poprawić efektywność produkcji

 8. Zarządzanie

  Definicje, zarządzanie historycznie, definicje i pojęcia, tradycyjne narzędzia zarządzania.
  Style kierowania, style zarządzania, metody, modele, współczesne teorie zarządzania, zarządzanie czasem (jak efektywnie wykorzystać czas)

 9. Zarządzanie personelem

  Metody, style zarządzania, typy i postawy pracowników, motywowanie, nagradzać czy karać, ocena pracownika.

 10. Zarządzanie – systemy zarządzania jakością i przez jakość

  Systemy ISO (zarządzanie jakością, zarządzanie przez jakość), Six Sigma

 11. Komunikacja interpersonalna

  Komunikacja, sposoby komunikacji wewnątrz struktur produkcyjnych, jak skutecznie wykorzystywać komunikację interpersonalną w zarządzaniu produkcją, zakłócenia w komunikacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 12. Etyka w pracy inżyniera

  Etyka, etyka w pracy inżyniera, etyka w biznesie, etyka pomaga czy przeszkadza w skutecznym zarządzaniu

Seminar classes:
 1. B. Analiza wybranych przypadków w zarządzaniu

  Teorie MacGregora w zarządzaniu zasobami ludzkimi, symulacje sytuacyjne wybranych przypadków w zarządzaniu procesami i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kryzys w firmach produkcyjnych – zarządzanie przez kryzys, Postępowanie z “trudnymi” pracownikami.

 2. A. Nowoczesne trendy w zarządzaniu

  Kierunki rozwoju metod zarządzania produkcją i personelem, pionowe przekazywanie kompetencji, struktury mieszane w zarządzaniu produkcją
  Kolejne ćwiczenia będą poświęcone powyższym zagadnieniom

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Merytoryczna ocena prezentacji: 50%
Sposób przeprowadzenia prezentacji: 20%
Aktywność podczas seminarium: 30%

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Zakrzewska-Bielawska Agnieszka – PodsatwZarządzania, Wyd. Wolters Kluwer 2012
2. Ken Blanchard – Pakiet Jednominutowy Menadżer, Wyd. MT Biznes, 2012-11-23
3. Praca zbiorowa – Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, 2011
4. Zdzisława Janowska – Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE 2011
5. Dave Ulrich – Nowoczesna zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer 2010
6. Kodeks Pracy 2012; http://www.pip.gov.pl
7. Kiełtyka Leszek – Komunikacja w zarządzaniu, Wyd. PLACET, 2002
8. Joann Baney – Komunikacja interpersonalna, Wolters Kluwer 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None