Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Course of study:
2012/2013
Code:
CCB-1-512-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących zastosowania szklistych materiałów w budownictwie CB1A_K11 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi określić właściwości szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz podać zakres ich stosowania CB1A_U01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Test results,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących szkliste materiały budowlane CB1A_U09 Scientific paper,
Test results,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes,
Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie, ich klasyfikowania oraz właściwości użytkowych CB1A_W05 Activity during classes,
Test,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Test results,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących zastosowania szklistych materiałów w budownictwie + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić właściwości szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz podać zakres ich stosowania + - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących szkliste materiały budowlane + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie, ich klasyfikowania oraz właściwości użytkowych + - + - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Szkło w budownictwie-podstawy
2. Charakterystyka surowców do produkcji szkła.
3. Przebieg procesu wytwarzania szkieł.
4. Podstawowe właściwości szkła budowlanego.
5. Przetwórstwo szkła w budownictwie.
6. Podział wyrobów budowlanych ze szkła.

Laboratory classes:

1. Badanie siatki spękań szkieł bezpiecznych-J. Pawlik
2. Badanie wytrzymałości mechanicznej szkła na zginanie-J. Pawlik
3. Wytwarzanie szyb zespolonych- M.Reben
4. Badanie i wyznaczanie punktu rosy szyb zespolonych- M.Reben
5. Wytwarzanie termoizolacyjnego szkła piankowego-A.Gill

Seminar classes:

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane będą problemy dotyczące szkła w budownictwie, sposoby projektowania oszkleń w szkleniu strukturalnym oraz niekonwencjonanle rozwiązania architektoniczne z użyciem szlistych materiałów budowlanych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 89 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 23 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest wg. wzoru:
OK=0,4Z+0,3*L+0,3S (Z-ocena z kolokwium zaliczeniowego, L-ocena z zajęć laboratoryjnych, S-ocena z zajęć seminaryjnych)

*L-ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+…Ln), gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych

Procent uzyskanych punktów w ocenie końcowej przeliczany jest na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3.L. B. Klindt, W. Klein, „Szkło jako materiał budowlany“, wyd. Arkady, W-wa 1982.
4.B. Weller, S. Unnewehr, K. Harth, S. Tasche, Glass in building: principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.
5.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
6.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
4. Glass in Building Magazine (on-line).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None