Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Średnia z wszystkich ocen zgodnie z tokiem studiów I i II stopnia (min.4,0).Posiadanie deklaracji pracownika naukowego Wydziału do podjęcia się funkcji opiekuna doktoranta (promotora pracy doktorskiej)

Admission requirements:

Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów na studia doktoranckie według kryterium rekrutacji określonego przez poniższy wzór.

K= WE*OE + Wst*Ost + Wj*Oj + Wn*On
gdzie:

-WE waga oceny egzaminu/kolokwium kwalifikacyjnego
-OE ocena egzaminu/kolokwium kwalifikacyjnego, 2-5 pkt.
-WSt waga oceny studiów
-OSt ocena studiów(średnia ze studiów, ocena na dyplomie), 2-5 pkt.
-Wj waga oceny z języka obcego
-Oj ocena z języka obcego (egzamin , ocena na poziomie C lub B2 itp.), 2-5 pkt.
-Wn waga oceny działalności w ruchu naukowym
-On ocena z działalności w ruchu naukowym(. publikacje , działalność w studenckich kołach naukowych itp.) – 2-5 pkt.

każda z wag jest zawarta w przedziale [0, 1) oraz ich suma jest równa 1 (WE+Wst+Wj+Wn =1)

Minimum limit of students:

-

General degree program characteristic:
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Doktor inżynier
Duration of degree programme (No. of semesters):
eight
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
60
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kierunek Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska jest dobrze wpasowany w strategię rozwoju i misję Akademii Górniczo-Hutniczej. Przyjęty system kształcenia zmierza do kształtowania u studentów umiejętności logicznego, konstruktywnego i dalekosiężnego myślenia, podejmowania optymalnych decyzji oraz szybkiego wnioskowania. W proces kształcenia na tym kierunku jest zaangażowana kadra naukowo-dydaktyczna reprezentująca pod względem specjalności naukowej geodezja i kartografia oraz inne dyscypliny naukowe związane z realizowanymi modułami kształcenia. Prowadzenie badań naukowych w tych dyscyplinach oraz stały kontakt z daną problematyką gwarantuje wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry, a przekazywana wiedza i nabywane przez studentów umiejętności są aktualne i stosowane w praktyce zawodowej. Działalność naukowo-badawcza pracowników stanowiących minimum kadrowe na tym kierunku wiąże się z rozwiązywaniem kluczowych problemów z zakresu geodezji i kartografii oraz ma silny związek z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu regionalnego, realizując postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych. W kształtowaniu postaw studentów zwracana jest uwaga na potrzebę pielęgnowania tradycji własnej uczelni oraz wszechstronny rozwój.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

-

Control semesters:
-
Requirements for semester registration:

Zaliczenie przedmiotów zgodnie zplanem studiów oraz praktyka dydaktyczna w wyznaczonej ilości godzin prowadzonych lub współprowadzonych.

Individual degree programmes:

brak

Rules of determining the final grade:

Nie jest ustalana ocena końcowa studiów. Wymóg zaliczenia wszystkich przedmiotów według programu studiów

Other comments:

Doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych niezależnie od wieku mają prawo do ubiegania się o świadczenia w ramach systemu pomocy formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi.
Doktoranci spoza Krakowa mogą otrzymać zakwaterowanie w domach studenckich AGH.
Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie a 30% doktorantów wyróżniających się w pracy naukowej zwiększenie stypendium doktoranckiego.
Doktoranci mogą występować się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Mają możliwości uczestniczenia w grantach, płatnych projektach naukowych a także w różnorodnych stypendiach finansowanych ze środków UE.

Diploma procedure requirements:

Otwarcie przewodu doktorskiego po 4 semestrze studiów. Egzaminy doktorskie zgodnie zdecyzją Rady Wydziału. Obrona pracy doktorskiej. Ukończenie studiów doktoranckich jest niezależne od obrony pracy doktorskiej.

Additional information:

Studia planowo trwają wg planu 8 semestrów. Istnieje możliwość przedłużenia o jeden rok w przypadkach umotywowanych np. przedłużonym cyklem badań związanych z realizowaną pracą doktorską.
Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Od 2012 r. doktorantom do ukończenia 35 roku życia przysługuje 51% zniżka przy przejazdach środkami transportu zbiorowego.