Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Doskonalenie dydaktyczne I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-106-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Kwiatek Wojciech (wojciech.kwiatek@gmail.com)
Okońska-Walkowicz Anna (anna.okonska-walkowicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia Participation in a discussion
M_K002 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia. Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki. Project
Knowledge
M_W001 Wiedza: Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia - - - - - - - - - - -
M_K002 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza: Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
 1. Projektowanie w dydaktyce

  1. Wprowadzenie do dydaktyki: ( Definicja, zadania, rys historyczny i podział dydaktyki, Metody nauczania i zasady kształcenia, Zachowania w procesie uczenia się – style uczenia się – model uczenia się)
  2. Podstawy efektywnych zajęć edukacyjnych – konspekt zajęć
  3. Operacjonalizacja celów istotnym czynnikiem planowania dydaktycznego – rozpoznawanie celów, zamiana celów ogólnych na szczegółowe,
  4. Konspekt zajęć – planowanie zajęć edukacyjnych,
  5. Zasady przygotowania pomocy dydaktycznych – analiza użyteczności zastosowania wybranych pomocy dydaktycznych, wypracowanie zasad przygotowania pomocy ich opracowanie i prezentacja,
  6. Aktywizacja studentów zwiększeniem efektywności nauczania – praktyczne zastosowanie wybranych metod aktywizujących

 2. Psychologiczne Podstawy dydaktyki

  1. Do czego jest nam potrzebna psychologia? (Rola psychologii naukowej w kształtowaniu “świadomości psychologicznej” nauczyciela akademickiego, psychologia jako wiedza powszechnie użyteczna
  2. Psychiczne mechanizmy regulacji zachowania człowieka i ich znaczenie w kreowaniu i funkcjonowaniu sytuacji pedagogicznych ( Procesy poznawcze ( Procesy emocjonalne jako specyficzna klasa psychicznych mechanizmów regulacyjnych)
  3. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności ( Osobowe różnice indywidualne jako źródło zróżnicowanych zachowań nauczyciela i studenta w sytuacjach pedagogicznych ,Teoretyczne i pragmatyczne aspekty psychologii różnic indywidualnych, Geneza różnic indywidualnych
  4. Psychologiczne podstawy kreowania sytuacji pedagogicznych przez nauczyciela akademickiego ( Charakterystyka najczęściej występujących sytuacji dydaktycznych, względnienie psychologicznego kontekstu tych sytuacji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in practical classes 4 h
Preparation for classes 25 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
Studenci otrzymują zaliczenie na podstawie wykonanych konspektów zajęć oraz obecności i aktywności na zajęciach
Prerequisites and additional requirements:

Studenci są zobowiązani do obecności na wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym formę odpracowania zajęć

Recommended literature and teaching resources:

Edukacja jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Komisji d/Edukacji XXI wieku, UNESCO1997
Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia, Nauczani i Uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa
Strony programu Eurydyce –sieci informacji o edukacji w Europie. Komisja europejska 1997
Strony internetowe Komisji Europejskiej
A.J.Fazlagic, Marketingowe zarządzanie szkołą CODN W-wa 2008
A.J.Fazlagic,Edukacja dla Modernizacji i rozwoju. III Kongres obywatelski
1. Arends R.I.: Uczymy się nauczać. WSiP. Warszawa 1994. Wyd 3 zmienione
2. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie
3. Goźlińska E.: Jak skonstruować grę dydaktyczną. WSiP. Warszawa 2004
4. K. Kruszewski. „Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela” PWN 1994
5. Jadwiga Krzyżewska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” wyd. AU Omega, Suwałki 2000
6. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. red. K. Kruszewski. PWN. Warszawa 1994
7. K. Rau, E.Ziętkiewicz „Jak aktywizować uczniów” G&P Poznań2000
• Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki. Słupsk 1999.
• Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
• Brégy W., Elementy techniki wokalnej, PWM 1974
• Pruszewicz A. (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa 1992 [wybrane rozdziały dot. prawidłowej fonacji].
• Zaleski T., Aparat głosotwórczy a technika wokalna, Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych, CPARA, Warszawa 1964, Zeszyt 74.
• Zaleski T., Cztery zasadnicze systemy w procesie nauczania śpiewu solowego wg Raula Hussona, Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych, CPARA, Warszawa 1965, Zeszyt 84.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None