Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metodyka badań naukowych II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-205-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi w dyskusji bronić postawionej tezy, argumentować i słuchać argumentów innych osób GK3A_K01, GK3A_K02, GK3A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi sformulować tezę badawczą i zaplanować postępowanie prowadzące do jej obrony. Potrafi napisać abstrakt publikacji. Potrafi opracować i plan publikacji i zaprezentować wyniki swoich badań w formie publikacji, prezentacji i posteru. GK3A_U02, GK3A_U01, GK3A_U03 Participation in a discussion,
Presentation,
Oral answer,
Essay,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi prowadzić badania literaturowe w zakresie interesującej go tematyki badawczej GK3A_U01 Execution of a project,
Essays written during classes
Knowledge
M_W001 Student orientuje się w pojęciach metodologicznych. Zna zasady formułowania hipotez naukowych. Potrafi planować eksperymenty naukowe. Zna podstawowe zasady z zakresu etyki pracy naukowej. Zna zasady publikowania wyników badań naukowych i ich prezentacji. GK3A_W02 Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi w dyskusji bronić postawionej tezy, argumentować i słuchać argumentów innych osób - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sformulować tezę badawczą i zaplanować postępowanie prowadzące do jej obrony. Potrafi napisać abstrakt publikacji. Potrafi opracować i plan publikacji i zaprezentować wyniki swoich badań w formie publikacji, prezentacji i posteru. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prowadzić badania literaturowe w zakresie interesującej go tematyki badawczej - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student orientuje się w pojęciach metodologicznych. Zna zasady formułowania hipotez naukowych. Potrafi planować eksperymenty naukowe. Zna podstawowe zasady z zakresu etyki pracy naukowej. Zna zasady publikowania wyników badań naukowych i ich prezentacji. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zajęcia polegają na słuchaniu części wykładowej oraz dyskusji w grupie nad tematyką poruszaną w czasie poszczególnych zajęć. Studenci opracowują eseje, nad którymi dyskutuje cała grupa. Podsumowanie każdego modułu polega na sprawdzeniu kompetencji grupy poprzez swobodnie stawiane pytania i dyskusję końcową.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 39 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 8 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Examination or Final test 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskiwanych w trakcie zajęć (dyskusja, aktywność, przygotowanie esejów i prezentacji) i egzaminu. Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędna jest obecność na zajęciach. Powyżej 2 nieobecności nie ma możliwości uzyskania oceny wyższej niż 3,0.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1)Popper K.: Logika odkrycia naukowego. Wyd. Aletheia, 2002. s.502
2)Ajdukiewicz K.: Logika pragmatyczna. PWN Wwa, 1965
3)Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. PWN Wwa, 1999
4)Goedel, Escher, Bach, 1979, Cambridge, MA: Harvester, p. 152
5)Duarte N. Slide:ology
6)Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym… z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65 z dnia 16 kwietnia 2003 r. poz. 595) 2Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

dostępne pod adresem:
https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/hejmanowski-ryszard-01871

Additional information:

None