Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programming rules II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-302-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Preweda Edward (preweda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Preweda Edward (preweda@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu Student pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się różnymi platformami programistycznymi. Tworzy aplikacje zgodne z prowadzonymi przez siebie badaniami naukowymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zorganizować pracę w zespole programistów, umie przygotować dokumentację użytkową oraz techniczną prostej aplikacji w wybranym języku GK3A_K01, GK3A_K02, GK3A_K03 Involvement in teamwork,
Scientific paper
M_K002 Rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności programistycznych, potrafi samodzielnie opanować umiejętność programowania z wykorzystaniem rożnych języków programowania GK3A_K02, GK3A_K03 Presentation,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować strukturę oprogramowania, potrafi zbudować w języku Pascal (Delphi), C, Fortran, Visual Basic, MATLAB, R, Python lub innym niezawodny program obliczeniowy, wprowadzać w tym programie dane z klawiatury i plików oraz przekazywać wyniki na standardowe urządzenia zewnętrzne (monitor, pliki dyskowe) GK3A_U02, GK3A_U01 Involvement in teamwork,
Presentation,
Activity during classes
M_U002 Umie posługiwać się platformami programistycznymi dla sprawnego uruchamiania programów, umie diagnozować błędy wykonania programu oraz kontrolować poprawność obliczeń GK3A_U03, GK3A_U04 Presentation,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zasad budowania oprogramowania z wykorzystaniem rożnych języków programowania oraz zasad doboru języka programowania do specyfiki zadania programistycznego GK3A_W04, GK3A_W01, GK3A_W03 Participation in a discussion,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zorganizować pracę w zespole programistów, umie przygotować dokumentację użytkową oraz techniczną prostej aplikacji w wybranym języku - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności programistycznych, potrafi samodzielnie opanować umiejętność programowania z wykorzystaniem rożnych języków programowania - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować strukturę oprogramowania, potrafi zbudować w języku Pascal (Delphi), C, Fortran, Visual Basic, MATLAB, R, Python lub innym niezawodny program obliczeniowy, wprowadzać w tym programie dane z klawiatury i plików oraz przekazywać wyniki na standardowe urządzenia zewnętrzne (monitor, pliki dyskowe) - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie posługiwać się platformami programistycznymi dla sprawnego uruchamiania programów, umie diagnozować błędy wykonania programu oraz kontrolować poprawność obliczeń - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zasad budowania oprogramowania z wykorzystaniem rożnych języków programowania oraz zasad doboru języka programowania do specyfiki zadania programistycznego - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Zasady programowania w różnych językach

  Podobieństwa i różnice na podstawie analizy kodu źródłowego. Języki: Pascal (Delphi), C++, Fortran, Basic

 2. Zastosowania statystyczne

  Numeryczne wyznaczanie funkcji gęstości i dystrybuanty rozkładu normalnego, t-Studenta, chi-kwadrat oraz F-Fischera w wybranych językach programowania

 3. Zastosowania matematyczne

  Numeryczne wyznaczanie wartości własnych macierzy w wybranym języku programowania

 4. Zastosowania aplikacyjne

  Rozwiązywanie układu równań poprzez numeryczne wyznaczanie rozkładu SVD w języku Pascal (Delphi) i C++

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.7(Ocena prezentacji) + 0.3(Aktywnośc na zajęciach)

Prerequisites and additional requirements:

Studenci są zobowiązani do obecności na zajęciach. W przypadku nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym formę odrobienia zajęć.

Recommended literature and teaching resources:

N. Wirth: Algorytmy+struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2002
D. Van Tessel: Praktyka programowania. WNT Warszawa, 1989
A. Marciniak: Język programowania Delphi. Wyd. Nakom, 2012
Dattatri K., Język C++. Efektywne programowanie obiektowe, Helion, 2005
Signer A.: Programowanie w języku C++. Szybki start, Helion 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Preweda E.: Rachunek wyrównawczy ⇒ modele statystyczne. PROGRES, Kraków 2013.
Preweda E.: Estymacja parametrów kinematycznego modelu przemieszczeń. Rozprawy Monografie. AGH Kraków 2002.
Preweda E.: System pomiaru, obliczeń i wizualizacji zmian geometrycznych obiektów powłokowych o powierzchni stopnia drugiego. Rozprawa doktorska. AGH Kraków 1995.

Additional information:

1. Studenci, którzy opuścili więcej niż 30 % zajęć seminaryjnych bez usprawiedliwienia i odrobienia materiału nie będą klasyfikowani.
2 .Po konsultacji z prowadzącym zajęcia student samodzielnie opanowuje wskazany przez prowadzącego materiał.
3. Student wykonuje projekt indywidualny, który prezentuje podczas seminarium.
4. Złożenie projektu po wyznaczonym terminie skutkuje obniżeniem oceny o 20%, przy czym projekty
mogą być składane najpóźniej na 2 tygodnie przed ostatnimi zajęciami.
5.Terminem podstawowym zaliczenia jest ostatni dzień zajęć.