Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Otwarte struktury informacyjne i grafika
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-403-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Cichociński Piotr (piotr.cichocinski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Cichociński Piotr (piotr.cichocinski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu struktur informacyjnych oraz sposobu pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania danych na podejmowane decyzje GK3A_K02, GK3A_K03 Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę pozyskiwania i analizowania aktualnych danych geograficznych GK3A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Ma umiejętność pozyskiwania aktualnej informacji geograficznej GK3A_U02 Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych za pomocą prezentacji graficznych i skutecznie przekazywać je grupom odbiorców (także poprzez Internet) GK3A_U03 Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na najbardziej zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie otwartych struktur informacyjnych i grafiki GK3A_W01 Examination,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat właściwej prezentacji danych w postaci graficznej (zwłaszcza w Internecie) GK3A_W02 Examination,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu struktur informacyjnych oraz sposobu pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania danych na podejmowane decyzje - - + + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pozyskiwania i analizowania aktualnych danych geograficznych - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność pozyskiwania aktualnej informacji geograficznej - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych za pomocą prezentacji graficznych i skutecznie przekazywać je grupom odbiorców (także poprzez Internet) - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na najbardziej zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie otwartych struktur informacyjnych i grafiki + - + + - - - - - - -
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat właściwej prezentacji danych w postaci graficznej (zwłaszcza w Internecie) + - + + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Społeczeństwo geoinformacyjne (SES)

  Społeczeństwo informacyjne. Potrzeby społeczeństw w zakresie informacji przestrzennej. Rola i zadania gospodarowania nieruchomościami: kataster i ewidencja gruntów, wycena nieruchomości, planowanie przestrzenne. Zasadnicze elementy umożliwiające realizację wizji SES: podstawy prawne, integracja danych pochodzących z różnych źródeł, infrastruktura pozwalająca na precyzyjne wyznaczenie położenia, infrastruktura informacji przestrzennej, informacja o własności gruntów, możliwość bezpłatnego ponownego użycia (re-use) danych.

 2. Normalizacja w zakresie informacji geograficznej

  Przedmiot normalizacji. Zalety normalizacji. Zapotrzebowanie na normy europejskie: INSPIRE, ESDI. Zakres normalizacji: semantyka i struktura informacji geograficznej, usługi przetwarzania danych. Składowe modelu normalizacji. Modelowanie pojęciowe: model pojęciowy, język schematu pojęciowego, schemat pojęciowy. Schematy pojęciowe służące do opisu charakterystyk przestrzennych obiektów geograficznych i zbiór operacji przestrzennych spójnych z tymi schematami. Środki dostępu do obiektów prostych: określenie sposobu przechowywanie, wyszukiwanie, zapytanie i aktualizacja kolekcji prostych obiektów geograficznych z poziomu języka SQL.

 3. Internetowe usługi udostępniania i przetwarzania danych przestrzennych

  Charakterystyka usług mapowych zaimplementowanych w serwerach map, zgodnych z otwartymi standardami Open Geospatial Consortium (OGC),
  takich jak: Web Map Service (WMS) i Styled Layer Descriptor (SLD). Przykłady aplikacji klienckich. Omówienie procesu uruchomienia i prawidłowego konfigurowania internetowego serwera map. Przykłady działania wybranych internetowych serwerów map.
  Charakterystyka usług udostępniania danych zgodnych z otwartymi standardami Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS) i WFS-T (Web Feature Service – Transactional). Standardy wymiany danych przestrzennych.
  Charakterystyka usług przetwarzania danych zgodnych z otwartymi standardami WPS (Web Processing Service) i GeoServices REST. Operacje WPS. Kodowanie operacji (żądań). Wybrane implementacje serwerów WPS. Część funkcjonalna. Klienci WPS.

 4. Informacja geograficzna tworzona przez wolontariuszy (VGI)

  Web 2.0. Treść generowana przez użytkownika. Definicja VGI. Cechy VGI: Zapotrzebowanie i możliwości powstania VGI. Wady i zalety VGI. Możliwości wykorzystania VGI w IIP. Przykłady: OpenStreetMap (OSM), Wikimapia, Google MyMaps, AND Map 2.0. Wybrane oprogramowanie umożliwiające edycję bazy danych OSM. Ocena dokładności OSM. Obszary zastosowań OSM: podkład mapowy, geokodowanie, analizy sieciowe.

Laboratory classes:
 1. Baza danych przestrzennych

  Instalowanie systemu zarządzania bazą danych. Tworzenie nowej bazy danych. Ładowanie plików shape. Przykłady zapytań SQL.

 2. Współpraca oprogramowania GIS z bazą danych przestrzennych

  Instalowanie i konfiguracja oprogramowania GIS. Podłączanie bazy danych przestrzennych. Wizualizacja wyników zapytań SQL. Symbolizacja obiektów pobranych z bazy danych. Tworzenie plików SLD.

 3. Internetowy serwer map

  Instalacja, uruchomienie i wstępne skonfigurowanie internetowego serwera map. Przygotowanie i dodanie danych do serwera. Podgląd udostępnianych danych. Prosta symbolizacja danych. Symbolizacja danych przy pomocy plików SLD. Wykorzystanie aplikacji klienckich do wyświetlania opublikowanych map i pobierania udostępnionych danych.

 4. Aplikacja Web Mapping

  Opracowanie, z użyciem odpowiednich bibliotek, strony internetowej pozwalającej na wyświetlanie dynamicznych map pochodzących z lokalnego serwera oraz źródeł zewnętrznych: otwartych (OpenStreetMap) i komercyjnych (Google, Yahoo, Bing). Tworzenie interfejsu użytkownika: włączanie i wyłączanie warstw, powiększanie, pomniejszanie i przesuwanie obrazu mapy, legenda, informacja o obiektach, pomiar na mapie, współrzędne kursora, skala, podziałka, siatka kartograficzna, mapa przeglądowa, własne paski narzędziowe.

Project classes:
 1. Baza metadanych

  Instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie serwera katalogowego. Wprowadzenie i edycja metadanych. Wyszukiwanie i przeglądanie metadanych. Wykorzystanie danych pochodzących z dostępnych serwisów katalogowych.

 2. OpenStreetMap

  Edycja wybranego fragmentu bazy danych OpenStreetMap. Pobieranie danych OSM. Przykładowe zastosowania danych OSM. Uruchomienie usługi udostępniania danych OpenstreetMap. Przegląd możliwości wykorzystania udostępnianych danych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation for classes 19 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS) i baz danych

Recommended literature and teaching resources:
 1. GeoServices REST Specification Version 1.0. An Esri White Paper. September 2010. http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/geoservices-rest-spec.pdf
 2. Kubik T. GIS : rozwiązania sieciowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 3. Litwin L., Rossa M. Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI : Zrozumieć. Edytować. Publikować. Wydawnictwo ApropoGEO, Gliwice 2010.
 4. Medyńska-Gulij B. Kartografia i geowizualizacja, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 5. Spatial Data Infrastructure Cookbook. http://www.gsdidocs.org/GSDIWiki/index.php/Main_Page
 6. Specyfikacje Open Geospatial Consortium (OGC): WMS, SLD, WFS, WFS-T, WCS, WPS. http://www.opengeospatial.org/standards
 7. Steudler D., Rajabifard A. Spatially Enabled Society. FIG Report 2012. http://fig.net/pub/figpub/pub58/figpub58.pdf
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak