Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ekonomia
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-3-504-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi określić kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań GK3A_K02 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania i interpretacji informacji dotyczących gospodarki GK3A_U02 Examination,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. GK3A_W04 Activity during classes,
Examination,
Presentation
M_W002 Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych GK3A_W04 Activity during classes,
Examination,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi określić kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania i interpretacji informacji dotyczących gospodarki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych - - - - - - - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Miejsce ekonomii wśród nauk i obszary zainteresowań nauk ekonomicznych.

  Nauki ekonomiczne w naukach społecznych. Podział nauk ekonomicznych.
  Miejsce ekonomii wśród nauk ekonomicznych.

 2. Związki nauk ekonomicznych z naukami technicznymi i przyrodniczymi.

  Ekonomiki szczegółowe i obszary ich badań.

 3. Etapy procesu gospodarczego

  Produkcja, podział wytworzonych produktów, wymiana, konsumpcja.

 4. Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne.
 5. Czynniki produkcji: ziemia, praca, kapitał oraz przedsiębiorczość.
 6. Relacje: produkt – towar – pieniądz.

  Cechy towaru: wartość, wartość wymienna i wartość użytkowa. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej – rynek, cena, konkurencja, podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe.

 7. Pieniądz i jego funkcje.

  Miernik wartości, środek cyrkulacji, środek tezauryzacji,
  środek płatniczy, funkcja pieniądza światowego.

 8. Wzrost i rozwój gospodarczy.

  Podstawowe mierniki. Porównania międzynarodowe.

 9. Główne szkoły, kierunki i koncepcje myśli ekonomicznej

  Merkantylizm, fizjokratyzm, szkoła klasyczna, szkoła neoklasyczna, szkoła historyczna, instytucjonalizm, keynesizm, monetaryzm

 10. Cykl koniunkturalny.

  Cykliczny charakter gospodarowania. Rodzaje cykli koniunkturalnych.
  Fazy cyklu klasycznego oraz cyklu współczesnego.

 11. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce.
 12. Integracja Polski z Unią Europejską.
 13. Prezentacje opracowane przez doktorantów.

  Prezentacja wybranego przez doktoranta problemu naukowego dotyczącego obszaru badawczego nauk ekonomicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Participation in seminar classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Preparation for classes 14 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń audytoryjnych oraz egzaminu z wykładu.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z aktywności na zajęciach (20%), oceny z kolokwium (40%) oraz oceny za prezentację (40%) uzyskanych w ramach seminariów. Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona (poza terminem kolokwium).
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Materiały wykładów i literatura uzupełniająca:
• Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2006
• Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006
• Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, (red.) S. Maciniaka, PWN, Warszawa 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Finansowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce, pod red. L. Preisnera, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009.
2. Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, pod red. L. Preisnera, Wyd. Ekonomia
i Środowisko, Białystok, 2006.
3. Preisner L., Pindór T., Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski, [w:] Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. nauk.
J. Famielec, M. Kożuch, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2010, s. 449–462.

Additional information:

None