Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining Surveying I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-107-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole oraz kierować jego pracą Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 jest w stanie wykonać samodzielnie i zespołowo prace dotyczące planowania, wykonywania pomiarów geodezyjnych w warunkach górniczych. Umie dokonać wizualizacje wyników pomiarów oraz dokonać ich analizy statystycznej. GK2A_W04, GK2A_W05, GK2A_W03 Execution of laboratory classes,
Report
M_U002 student jest w stanie samodzielnie przeprowadzić pomiary geodezyjne związane z realizacją i inwentaryzacją budowli i urządzeń górniczych GK2A_W09 Execution of laboratory classes,
Report
Knowledge
M_W001 student potrafi zastosować wiedzę nabytą w trakcie wykładów i zajęć laboratoryjnych do oceny zagadnienia oraz jego rozwiązania za pomocą obliczeń wraz z oceną niepewności wyniku. Potrafi dobrać metodę pomiarową do postawionego problemu oraz dokonać analizy w świetle aktualnych przepisów branżowych dotyczących górnictwa podziemnego ,odkrywkowego i otworowego. GK2A_W04, GK2A_W05, GK2A_W02, GK2A_W03, GK2A_W06 Test
M_W002 student potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe oraz opracować projekt wykonywania obserwacji geodezyjnych w zakładach górniczych oraz na terenach górniczych GK2A_W04, GK2A_W05, GK2A_W03, GK2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole oraz kierować jego pracą - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 jest w stanie wykonać samodzielnie i zespołowo prace dotyczące planowania, wykonywania pomiarów geodezyjnych w warunkach górniczych. Umie dokonać wizualizacje wyników pomiarów oraz dokonać ich analizy statystycznej. - - + - - - - - - - -
M_U002 student jest w stanie samodzielnie przeprowadzić pomiary geodezyjne związane z realizacją i inwentaryzacją budowli i urządzeń górniczych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student potrafi zastosować wiedzę nabytą w trakcie wykładów i zajęć laboratoryjnych do oceny zagadnienia oraz jego rozwiązania za pomocą obliczeń wraz z oceną niepewności wyniku. Potrafi dobrać metodę pomiarową do postawionego problemu oraz dokonać analizy w świetle aktualnych przepisów branżowych dotyczących górnictwa podziemnego ,odkrywkowego i otworowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 student potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe oraz opracować projekt wykonywania obserwacji geodezyjnych w zakładach górniczych oraz na terenach górniczych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przepisy prawne związane z wykonywaniem pomiarów geodezyjnych w zakładach górniczych

  Zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami branżowymi dotyczącymi działalności geodezyjnej w górnictwie

 2. Nowoczesne przyrządy i technologie pomiarowe stosowane w geodezji górniczej

  Opis nowoczenych metod pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem skaningu laserowego i techologii GNSS

 3. Orientacji sytuacyjna wyrobisk podziemnych

  Pionowanie mechaniczne, optyczne i laserowe, Metody jedno i wieloszybowe nawiązania: Weissbacha, wtyczeniowa, giroskopowa, wliczeniowa.

 4. Orientacja wysokościowa wyrobisk podziemnych

  Nawiązanie wysokościowe przez wyrobiska pionowe i pochyłe za pomocą przymiarów wstęgowych i dalmierzy elektrooptycznych

 5. Elementy geometryczne charakteryzujące wieże szybowe i urządzenia wyciągowe

  Budowa i klasyfikacja wież szybowych, urządzeń wyciągowych oraz budowa i uzbrojenie szybu

 6. Prace realizacyjne przy budowie zakładów górniczych

  Realizacyjne osnowy geodezyjne, metody tyczenia obiektów na powierzchni

 7. Prace realizacyjne podczas budowy wieży szybowej i ustawianiu urządzenia wyciągowego

  Wymagania geometryczne, technologie pomiarowe

 8. Prace realizacyjne podczas budowy podszybia i podziemnych wyrobisk

  Tyczenie osi wyrobiska oraz tyczenie łuków – met.poligonu wpisanego i met. Kochmańskiego

 9. Podstawy teoretyczne wykonywania pomiarów giroskopowych

  Fizykalne podstawy efektu giroskopowego, budowa przyrządów, klasyfikacja metod pomiarowych

 10. Przebitki górnicze – poszerzenie wiadomości

  Klasyfikacja przebitek górniczych, technologia projektowania przebitek wraz z oceną dokładności zbicia, dobór technologii
  pomiaru z wykorzystaniem giroteodolitów

 11. Obsługa geodezyjna w budownictwie tunelowym

  Wykonywanie pomiarów geodezyjnych przy drążeniu tuneli mało-i wielkośrednicowych

 12. Prace geodezyjne podczas drążenia szybu

  Geodedezyjna obsługa głębienia i zbrojenia szybu również w warunkach zamrażania górotworu

 13. Wyznaczanie pionowości wież szybowych

  Technologie pomiarowe, opracowanie i interpretacja wyników pomiarów

 14. Pomiary inwentaryzacyjne urządzeń wyciągowych

  Pomiary geometrii maszyn wyciągowych i kół linowych – technologie pomiaru

 15. Prace inwentaryzacyjne urządzeń wyciągowych -cd

  Opracowanie i interpretacja wyników pomiaru

Laboratory classes:
 1. Przyrządy stosowane do pomiarów

  Prezentacja i zapoznanie się z przyrządami wykorzystywanymi w zajęciach laboratoryjnych

 2. Pionowanie jedno i wielociężarowe

  Ustalenie i utrwalenie miejsca spoczynku opuszczonego w szybie ćwiczebnym pionu mechanicznego różnymi metodami, Ocena dokładności wykonanych pomiarów.

 3. Pomiary nawiązania przez jeden szyb, oparte o trójkąt (metodą Weissbacha)

  Wykonywanie pomiarów orientacji wyrobisk w postaci nawiązania kątowo-liniowego w tzw. trójkącie Weissbacha, wyznaczenie współrzędnych punktu i azymutu nawiązania, ocena dokładności wykonanego nawiązania.

 4. Orientacja sytuacyjna metodą wliczeniową

  Wykonywanie pomiarów kątowo-liniowych między dwoma opuszczonymi pionami, wyznaczenie współrzędnych punktów w wyrobiskach oraz azymutów boków nawiązania

 5. Tyczenie wyrobiska podziemnego po łuku

  Wykonywanie obliczeń na podstawie zadanych parametrów realizacji łuku oraz tyczenie wyrobiska metodą poligonu wpisanego

 6. Wyznaczenie azymutu metodą giroskopową

  Pomiary geodezyjne przy pomocy nasadki GAK-1 oraz GYROMAT 2000
  Wyznaczenie azymutu topograficznego na podstawie wykonanych obserwacji

 7. Niwelacja precyzyjna punktów linii obserwacyjnej

  Wykonanie niwelacji precyzyjnej niwelatorem KONI007 na punktach linii obserwacyjnej, wraz z opracowaniem danych i analizą dokładności wykonanych pomiarów.

 8. Określenie pionowości obiektu wysmukłego Wykonanie pomiarów pionowości różnymi metodami, opracowanie danych, ocena dokładności, wyznaczenie wektora poziomego wychylenia osi obiektu od pionu, prezentacja graficzna, odniesienie się do przepisów branżowych
 9. Ocena stanu geometrycznego urządzenia górniczego za pomocą skaningu laserowego

  Wykonanie pomiarów skaningowych 3D, opracowanie chmury punktów pod kątem ustalenia parametrów geometrycznych obiektu, prezentacja graficzna i numeryczna obiektu, ocena stanu geometrycznego

 10. Pomiar prostoliniowości prowadników szybowych

  Wykonanie badań prostoliniowości i pionowości prowadników szybowych, prezentacja graficzna i tabelaryczna wyników pomiaru, ocena stanu geometrycznego ciągu prowadniczego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z kolokwium zaliczeniowego, ocen cząstkowych z wykonanych zadań laboratoryjnych oraz przeprowadzonego egzaminu. Pod uwagę brana będzie również aktywność studenta na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien mieć wiedzę ogólną na temat górnictwa i miernictwa górniczego oraz wiedzę i umiejętności wynikające ze studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia, szczególnie znajomość technik pomiarowych stosowanych w geodezji, oceny niepewności wykonywanych pomiarów, jak również umiejętności związane z grafiką komputerową i wykorzystaniem inżynierskich aplikacji komputerowych.

Recommended literature and teaching resources:

Pielok J. i inni: Geodezja górnicza, Wyd. AGH, Kraków 2011
Milewski M.L Geodezja Górnicza cz.I i II, Wyd. AGH, Kraków 1988 i 1991 – bibl. cyfrowa AGH
Kowalczyk Z.: Miernictwo górnicze, cz. I i II, Wyd. Śląsk
Prawo geologiczno-górnicze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej.(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.) wraz załącznikiem + kolejne zmiany

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None