Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining Maps and Deposit Management
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-108-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciaszek Jadwiga (maciasze@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciaszek Jadwiga (maciasze@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 posiada świadomość odpowiedzialności za rzetelność i dokładność opracowań kartograficznych i analiz przestrzennych oraz wagi pozatechnicznych (zwłaszcza ekologicznych i społecznych) skutków podejmowanych decyzji Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi postawić i przetestować hipotezy statystyczne dotyczące zmienności parametrów złożowych i wykorzystać wyniki do określania błędu obliczania zasobów i innych wskaźników geologicznych GK2A_U12, GK2A_U11 Test,
Project
M_U002 potrafi ocenić przydatność nowych narzędzi informatycznych do sporządzania map numerycznych i modeli złoża GK2A_U12, GK2A_U07 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 posiada poszerzoną wiedzę z zakresu sporządzania map górniczych 2D i 3D, analizowania danych dotyczących parametrów złożowych, wykonywania modeli złoża i ich wizualizacji GK2A_W06 Activity during classes,
Project
M_W002 zna przepisy prawa geologicznego i górniczego odnoszące się do dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i geologicznej, a także odpowiednie rozporządzenia, instrukcje i normy z tego zakresu GK2A_W08 Examination,
Project
M_W008 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z kartografii górniczej i geometryzacji złóż GK2A_W03 Participation in a discussion,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 posiada świadomość odpowiedzialności za rzetelność i dokładność opracowań kartograficznych i analiz przestrzennych oraz wagi pozatechnicznych (zwłaszcza ekologicznych i społecznych) skutków podejmowanych decyzji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi postawić i przetestować hipotezy statystyczne dotyczące zmienności parametrów złożowych i wykorzystać wyniki do określania błędu obliczania zasobów i innych wskaźników geologicznych + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność nowych narzędzi informatycznych do sporządzania map numerycznych i modeli złoża - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada poszerzoną wiedzę z zakresu sporządzania map górniczych 2D i 3D, analizowania danych dotyczących parametrów złożowych, wykonywania modeli złoża i ich wizualizacji - - + - - - - - - - -
M_W002 zna przepisy prawa geologicznego i górniczego odnoszące się do dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i geologicznej, a także odpowiednie rozporządzenia, instrukcje i normy z tego zakresu + - - - - - - - - - -
M_W008 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z kartografii górniczej i geometryzacji złóż + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Kartografia górnicza.

  Mapy górnicze w polskim i europejskim systemie prawnym. Zasady tworzenia analogowej i cyfrowej mapy górniczej — mapy wyrobisk podziemnych i odkrywkowych. Zakresy treści, segregacja, zgodność z PN-G, dopuszczalne odstępstwa. Przekroje, profile i mapy przestrzenne. Obiektowość map. Generalizacja treści map. Nakładki tematyczne.
  Współczesne funkcje kartografii górniczej. Systemy informacji przestrzennej stosowane w polskich kopalniach.

 2. Geometryzacja złóż i metody statystyczne w ocenie parametrów złożowych

  Geometryzacja złóż — zasady. Teoria pola geochemicznego i powierzchni topograficznych. Rzuty stosowane w geometryzacji złóż. Geometryzacja płaskich form zalegania złoża, fałdów i uskoków. Szczelinowatość górotworu i metody jej badania. Sporządzanie map przestrzennych w różnych rzutach. Rzut stereograficzny i jego zastosowania, zadania. Typy zmienności złoża. Model deterministyczno-geometryczny zmienności. Model probabilistyczny zmienności. Model deterministyczno-probabilistyczny zmienności. Metody geostatystyczne badania zmienności. Badanie trendu, funkcja autokorelacji, semiwariogramy i ich zastosowanie. Kriging – przykłady zastosowań w kartografii górniczej.

 3. Racjonalna gospodarka zasobami złóż

  Metody obliczania zasobów. Klasyfikacja zasobów. Współczynnik wykorzystania złoża, straty złoża. Zasady racjonalnej gospodarki zasobami. Ochrona złoża przed eksploatacją rabunkową

Laboratory classes:
 1. Kartografia górnicza.

  Stworzenie pełnej biblioteki górniczych i powierzchniowych znaków umownych w programach AutoCAD i Microstation zgodnych z normami serii PN-G 09000. Zadania na mapach górniczych.

 2. Geometryzacja złóż i metody statystyczne w ocenie parametrów złożowych

  Wyznaczenie elementów zalegania złoża, fałdów, uskoków i szczelin za pomocą rzutu stereograficznego. Sporządzenie fragmentu przestrzennej mapy górniczej w aksonometrii, rzucie wektorowym i afinicznym. Działania na powierzchniach topograficznych; przykładowe zastosowania w górnictwie. Wyznaczenie zmienności złoża za pomocą metod statystycznych i geostatystycznych.

 3. Racjonalna gospodarka zasobami złóż

  Wyznaczenie zasobów fragmentu złoża dwoma metodami

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 5 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z 7-miu indywidualnych tematów domowych (zaliczenie ustne) oraz egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

podstawy kartografii i geodezji oraz programów AutoCad lub Microstation

Recommended literature and teaching resources:

1.Maciaszek J., Gawałkiewicz R.:Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska.Podręcznik AGH, Kraków, 2007.
2. Siembab J., Bratasz T.: Geometryzacja złóż. Część 1: Zastosowania powierzchni topograficznych. Skrypt AGH, Kraków, 1974.
3. Siembab J.: Geometryzacja złóż. W: Poradnik Górnika, t. 1. Wyd. Śląsk, Katowice, 1980.
4. Mucha J.: Metody matematyczne w geologii górniczej. Skrypt AGH, Kraków, 1990.
5. Gruszczyk K.: Geologia gospodarcza. Skrypt AGH, Kraków, 1966.
6. Jouvenel G., I. Huijbregts: Geometry of mining.
7. Konspekty z wykładów
8. Normy dotyczące map górniczych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak