Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rockmass Mechanics
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-109-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi przekazywać wiedzę z zakresu mechaniki górotworu w celu uświadamiania społeczeństwu niekorzystnych dla środowiska zjawisk towarzyszących pracom górniczym GK2A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi wyznaczyć wartości parametrów właściwości strukturalnych i mechanicznych skał budujących górotwór GK2A_U11, GK2A_U07, GK2A_U16 Test,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 potrafi ocenić charakterystyki zjawisk występujących w otoczeniu wyrobisk wykonanych metodami górniczymi, z uwzględnieniem kinematyki tych zjawisk GK2A_U11, GK2A_U07, GK2A_U16 Activity during classes,
Execution of a project,
Test
Knowledge
M_W001 zna właściwości skał budujących górotwór oraz zjawiska występujące w otoczeniu wyrobisk górniczych GK2A_W03, GK2A_W05 Test,
Participation in a discussion
M_W002 zna procesy zachodzące w skałach budujących zewnętrzną powierzchnię Ziemi i skutki tych procesów w górotworze i w terenie GK2A_W03, GK2A_W05 Test,
Participation in a discussion
M_W003 rozumie konsekwencje prowadzenia robót górniczych w zakresie zjawisk zaburzających pierwotny stan górotworu i powodujących zagrożenia w wyrobiskach górniczych i na powierzchni terenu GK2A_W03, GK2A_W05 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi przekazywać wiedzę z zakresu mechaniki górotworu w celu uświadamiania społeczeństwu niekorzystnych dla środowiska zjawisk towarzyszących pracom górniczym - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wyznaczyć wartości parametrów właściwości strukturalnych i mechanicznych skał budujących górotwór - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić charakterystyki zjawisk występujących w otoczeniu wyrobisk wykonanych metodami górniczymi, z uwzględnieniem kinematyki tych zjawisk - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna właściwości skał budujących górotwór oraz zjawiska występujące w otoczeniu wyrobisk górniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna procesy zachodzące w skałach budujących zewnętrzną powierzchnię Ziemi i skutki tych procesów w górotworze i w terenie + - - - - - - - - - -
M_W003 rozumie konsekwencje prowadzenia robót górniczych w zakresie zjawisk zaburzających pierwotny stan górotworu i powodujących zagrożenia w wyrobiskach górniczych i na powierzchni terenu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Analityczne podstawy geomechaniki. Naprężenia i odkształcenia skał.Kryteria wytrzymałościowe górotworu.

 2. Ciśnienie górotworu, stan naprężeń w obrębie wyrobisk górniczych. Zagadnienie filarów w górnictwie podziemnym.

 3. Dynamiczne przejawy ciśnienia górotworu. Zagrożenie sejsmiczne. Tąpania.

 4. Stateczność zboczy, modele obliczeniowe i profilaktyka.

 5. Kinematyka deformacji górotoworu w zasięgu oddziaływania eksploatacji głębinowej.

 6. Wpływ kompakcji na ruchy górotworu w warunkach eksploatacji gazu, ropy naftowej i wód głębinowych.

 7. Przemieszczenia powierzchni terenu wywołane budownictwem tunelowym.

Project classes:
 1. Ocena stabilności wyrobiska górniczego.

 2. Projektowanie eksploatacji głębinowej w warunkach dużej koncentracji i intensywności

 3. Wyznaczanie optymalnych przerw i prędkości eksploatacji celem ochrony zabudowy

 4. Obliczanie przemieszczeń w rejonie budowy tunelu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen wykonanych projektów oraz oceny z kolowium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z fizyki i geologii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Borecki, Chudek M.: Mechanika górotworu. Wydawnictwo “Śląsk”. Katowice 1972.
2. Goszcz A.: Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 1999.
3. Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Wydawnictwa AGH, Kraków 2006.
4. Sałustowicz A.: Mechanika górotworu cz.1. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze. Stalinogród 1955.
5. Chudek M.: Geomechanika. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None