Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geology and Mining Hydrogeology
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-110-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Malinowska Agnieszka (amalin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi oceniać i analizować warunki geologiczne i hydrogeologiczne prowadzonych robót górniczych GK2A_U14 Test,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi odczytywać i analizować treści zawarte w dokumentacjach geologicznych i hydrogeologicznych kopalń odkrywkowych i podziemnych GK2A_U14 Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę o geologicznych i hydrogeologicznych uwarunkowaniach działaności górniczej w kopalniach podziemnych i odkrywkowych GK2A_W03 Test,
Participation in a discussion
M_W002 zna konsekwencje robót górniczych, wynikające ze specyfiki ośrodka, w którym prowadzone są te roboty, szczególnie w zakresie właściwości skał budujących górotwór i warunków hydrogeologicznych GK2A_W03 Test,
Participation in a discussion
M_W003 zna charakterystykę podstawowych złóż kopalin użytecznych w Polsce oraz zagadnienia związane z warunkami ich wydobycia GK2A_W03 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi oceniać i analizować warunki geologiczne i hydrogeologiczne prowadzonych robót górniczych + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi odczytywać i analizować treści zawarte w dokumentacjach geologicznych i hydrogeologicznych kopalń odkrywkowych i podziemnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę o geologicznych i hydrogeologicznych uwarunkowaniach działaności górniczej w kopalniach podziemnych i odkrywkowych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna konsekwencje robót górniczych, wynikające ze specyfiki ośrodka, w którym prowadzone są te roboty, szczególnie w zakresie właściwości skał budujących górotwór i warunków hydrogeologicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna charakterystykę podstawowych złóż kopalin użytecznych w Polsce oraz zagadnienia związane z warunkami ich wydobycia + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Geologia dynamiczna. Procesy endogeniczne i egzogeniczne. Geologia historyczna i stratygrafia.

 2. Petrografia. Podział skał budujących złoża surowców mineralnych. Właściwości fizyczne i technologiczne skał budujących złoża.

 3. Rozpoznawanie złóż. Estymacja parametrów złóż surowców mineralnych. Opróbowanie złoża. Obliczanie i klasyfikacja zasobów złoż.

 4. Dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna. Podział map geologicznych. Profile i przekroje geologiczne.

 5. Złoża kopalin użytecznych w Polsce i na świecie.

 6. Wody podziemne. Pochodzenie wód podziemnych. Podział i klasyfikacja wód podziemnych. Uwarunkowania występowania i dynamiki wód podziemnych.

 7. Charakterystyka ruchów wód podziemnych. Dopływy wód do studni. Przepływy wód gruntowych. Pojemnośc wodna skał. Zasilanie wód podziemnych. Zasoby wód podziemnych.

 8. Wpływy robót górniczych na warunki hydrogeologiczne w kopalniach odkrywkowych i podziemnych. Zagrożenia wodne.

 9. Oprogramowanie wykorzystywane w geologii górniczej i w hydrogeologii.

 10. Geodezyjna obsługa podziemnego zakładu góniczego w kontekście zagrożeń górniczych i hydrogeologicznych

 11. Geodezyjna obsługa odkrywkowego zakładu góniczego w kontekście zagrożeń górniczych i hydrogeologicznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Podsatwowe wiadomości z geografii, geologii i geotechniki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Nieć M.: Geologia kopalniana. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1982.
2. Rogoż M.: Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej. Wydawnictwo GIG. Katowice 2004.
3. Szczepański A.: Geologia kopalniana i hydrogeologia. Wydawnictwa AGH. Kraków 1980.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None