Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-111-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Stasica Jerzy (stasica@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Stasica Jerzy (stasica@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu podziemnej eksploatacji złóż. GK2A_K01, GK2A_K02 Activity during classes,
Test,
Oral answer
Skills
M_U001 Student dysponuje ugruntowaną wiedzą w dziedzinie technik i technologii udostępniania złóż oraz wydobywania kopalin ze złóż w ramach podziemnej działalności górniczej. Samodzielne potrafi wykonać projekt eksploatacji pokładu systemem ścianowym dla zadanych warunków zalegania złoża, zagrożeń naturalnych oraz kategorii ochrony powierzchni. GK2A_U16, GK2A_U14, GK2A_U10 Test,
Execution of a project,
Oral answer
M_U002 Student potrafi samodzielnie zaprojektować wszystkie elementy procesu eksploatacji włącznie z doborem obudowy wyrobisk przygotowawczych, eksploatacyjnych, mechanizacji urabiania, odstawy urobku, transportu ludzi, maszyn i elementów wyposażenia przodka. Potrafi również zaprojektować zabezpieczania wyrobisk przygotowawczych w różnych fazach prowadzenia eksploatacji. GK2A_U16, GK2A_U14, GK2A_U10 Test,
Execution of a project,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie pozyskiwania informacji geologicznych, wiertniczych i górniczych na etapie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin użytecznych. Potrafi zaprojektować mapę pokładu węgla kamiennego i scharakteryzować warunki górniczo-geologiczne na podstawie których umie dobrać i zaprojektować system eksploatacji złoża. Student dysponuje także ugruntowaną wiedzą w dziedzinie technik i technologii udostępniania złóż oraz wydobywania kopalin ze złóż w ramach podziemnej działalności górniczej. GK2A_W06, GK2A_W05, GK2A_W02, GK2A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich z dziedziny górnictwa i geologii. Dysponuje wiedzą ogólną do zrozumienia i opisu uwarunkowań i nieregularności wykształcenia złóż, morfologii powierzchni terenu. Zna zasady geometrii wykreślnej, rysunku technicznego. Zna podstawy racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi. GK2A_W01, GK2A_W06, GK2A_W05, GK2A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu podziemnej eksploatacji złóż. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student dysponuje ugruntowaną wiedzą w dziedzinie technik i technologii udostępniania złóż oraz wydobywania kopalin ze złóż w ramach podziemnej działalności górniczej. Samodzielne potrafi wykonać projekt eksploatacji pokładu systemem ścianowym dla zadanych warunków zalegania złoża, zagrożeń naturalnych oraz kategorii ochrony powierzchni. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie zaprojektować wszystkie elementy procesu eksploatacji włącznie z doborem obudowy wyrobisk przygotowawczych, eksploatacyjnych, mechanizacji urabiania, odstawy urobku, transportu ludzi, maszyn i elementów wyposażenia przodka. Potrafi również zaprojektować zabezpieczania wyrobisk przygotowawczych w różnych fazach prowadzenia eksploatacji. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie pozyskiwania informacji geologicznych, wiertniczych i górniczych na etapie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin użytecznych. Potrafi zaprojektować mapę pokładu węgla kamiennego i scharakteryzować warunki górniczo-geologiczne na podstawie których umie dobrać i zaprojektować system eksploatacji złoża. Student dysponuje także ugruntowaną wiedzą w dziedzinie technik i technologii udostępniania złóż oraz wydobywania kopalin ze złóż w ramach podziemnej działalności górniczej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich z dziedziny górnictwa i geologii. Dysponuje wiedzą ogólną do zrozumienia i opisu uwarunkowań i nieregularności wykształcenia złóż, morfologii powierzchni terenu. Zna zasady geometrii wykreślnej, rysunku technicznego. Zna podstawy racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Górnictwo

W ramach wykładu przedmiot obejmuje szczegółową prezentację wszystkich elementów technologii eksploatacji system ścianowym, od doboru systemu aż po profilaktykę zagrożeniową dla różnych sposobów likwidacji zrobów.
Program wykładów:
Systemy eksploatacji złóż z uwzględnieniem zasad ich doboru, techniki urabiania złoża, likwidacji zrobów oraz mechanizacji procesów transportu materiałów i odstawy urobku. Obudowa wyrobisk eksploatacyjnych. Zabezpieczanie wyrobisk przyścianowych na skrzyżowaniu, przed i za ścianą eksploatacyjną. Zbrojenie i likwidacja ścian. Zagrożenia naturalne.

Auditorium classes:
Górnictwo

W trakcie ćwiczeń poprzez pracę indywidualną oraz grupową ze studentami realizowany będzie projekt eksploatacji złoża węgla kamiennego systemem ścianowym dla określonych warunków zalegania złoża, zagrożeń naturalnych i ochrony powierzchni.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 1 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 8 h
Completion of a project 10 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego wykładów (waga 0,5) i oceny projektu (waga 0,5). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw analizy matematycznej, obsługa programów edytorskich i rysunkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. St. Piechota “Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”
Kraków 2003, cześć 1.
2. St. Piechota, M. Stopyra, K. Poborska – Młynarska “Systemy podziemnej eksploatacji
złóż węgla kamiennego, rud i soli”, Kraków 2009r.
3. M. Turek “Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego”.
4. Chudek M. „Obudowa wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego”
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
5. Jaszczuk M. „Ścianowe Systemy Mechanizacyjne”, Katowice 2007; Piechota S.
„Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”, Biblioteka SEP,
Kraków 2003;
6. Piechota S. „Podstawy górnictwa kopalin stałych”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996;
7. Przybyła H. „Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w
wyrobiskach ścianowych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1997; Przybyła H.
„Organizacja i ekonomika w projektowaniu wybierania węgla, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

- liczba terminów zaliczenia wykładów – 3 terminy.
- forma zaliczenia wykładów: kolokwium.
- forma zaliczenia ćwiczeń: ocena z projektu i odpowiedzi ustnej.
- nieobecności na ćwiczeniach: jeżeli student opuścił więcej niż 30% ćwiczeń
audytoryjnych nie może uzyskać zaliczenia i nie może być dopuszczony
do zaliczenia poprawkowego.
- obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i wykładów ustali prowadzący na początku semestru