Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field Exercises in Mining Surveying
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-112-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole oraz kierować jego pracą, umie rozwiązywać problemy wynikające z komunikacji społecznej GK2A_K01 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 jest w stanie wykonać samodzielnie i zespołowo prace dotyczące projektowania i realizacji pomiarów geodezyjnych w warunkach górniczych, GK2A_U06, GK2A_U10 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U002 umie wykonać pisemne sprawozdanie z wykonanych prac zgodne z przepisami prawa branżowego. Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 zna metody pomiarowe wykorzystywane do praktycznego rozwiązywania zagadnień inżynierskich związanych z geodezją górniczą Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole oraz kierować jego pracą, umie rozwiązywać problemy wynikające z komunikacji społecznej - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 jest w stanie wykonać samodzielnie i zespołowo prace dotyczące projektowania i realizacji pomiarów geodezyjnych w warunkach górniczych, - - - - - - + - - - -
M_U002 umie wykonać pisemne sprawozdanie z wykonanych prac zgodne z przepisami prawa branżowego. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody pomiarowe wykorzystywane do praktycznego rozwiązywania zagadnień inżynierskich związanych z geodezją górniczą - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
Ćwiczenia terenowe

Wykonywanie pomiarów geodezyjnych dotyczących orientacji sytuacyjno-wysokościowej wyrobisk górniczych w oparciu o 2 szyby, inwentaryzacja obiektów górniczych, opracowanie danych wraz z interpretacją stanu geometrycznego obiektów. Utworzenie operatu pomiarowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z wykonanego operatu pomiarowego i przeprowadzonej na jego temat dyskusji

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien mieć wiedzę ogólną na temat górnictwa, przepisów BHP i miernictwa górniczego oraz wiedzę i umiejętności wynikające ze studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia, szczególnie znajomość technik pomiarowych stosowanych w geodezji, oceny niepewności wykonywanych pomiarów, jak również umiejętności związane z grafiką komputerową i wykorzystaniem inżynierskich aplikacji komputerowych.

Recommended literature and teaching resources:

Pielok J. i inni: Geodezja górnicza, Wyd. AGH, Kraków 2011
Milewski M.L Geodezja Górnicza cz.I i II, Wyd. AGH, Kraków 1988 i 1991 – bibl. cyfrowa AGH
Kowalczyk Z.: Miernictwo górnicze, cz. I i II, Wyd. Śląsk
Prawo geologiczno-górnicze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej.(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.) wraz załącznikiem + kolejne zmiany

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None