Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Satellite Measurement Techniques
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-202-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Kudrys Jacek (jkudrys@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Kudrys Jacek (jkudrys@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Skorupa Bogdan (bskorupa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi w sposób twórczy kojarzyć i interpretować pozyskane z pomiaru i innych źródeł dane oraz przekazać je w sposób klarowny innym użytkownikom GK2A_K01, GK2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować i przeprowadzić pomiary z zastosowaniem GNSS GK2A_U13, GK2A_U07, GK2A_U16, GK2A_U09, GK2A_U15, GK2A_U19, GK2A_U05 Examination,
Execution of a project,
Activity during classes,
Involvement in teamwork
M_U002 ma umiejętność wykorzystania danych z sieci stacji permanentnych GNSS, danych IGS i innych źródeł w procesie wyznaczania pozycji GK2A_U04, GK2A_U07, GK2A_U09, GK2A_U19 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu satelitarnych technik pomiarowych GK2A_W03 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 ma szczegółową wiedzę dotyczącą wyznaczania pozycji w systemach GNSS GK2A_W05, GK2A_W03 Examination,
Execution of exercises,
Activity during classes
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i wykonania oraz opracowania pomiarów GNSS GK2A_W05, GK2A_W03 Execution of a project,
Activity during classes,
Examination,
Involvement in teamwork
M_W004 zna i rozumie podstawowe pojecia i definicje z zakresu funkcjonowania systemów i wykonywania pomiarów GNSS GK2A_W05, GK2A_W09 Activity during classes,
Execution of a project,
Examination,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi w sposób twórczy kojarzyć i interpretować pozyskane z pomiaru i innych źródeł dane oraz przekazać je w sposób klarowny innym użytkownikom + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować i przeprowadzić pomiary z zastosowaniem GNSS + + - + - - - - - - -
M_U002 ma umiejętność wykorzystania danych z sieci stacji permanentnych GNSS, danych IGS i innych źródeł w procesie wyznaczania pozycji + + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu satelitarnych technik pomiarowych + + - + - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę dotyczącą wyznaczania pozycji w systemach GNSS + + - + - - - - - - -
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i wykonania oraz opracowania pomiarów GNSS + + - + - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie podstawowe pojecia i definicje z zakresu funkcjonowania systemów i wykonywania pomiarów GNSS + + - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Satelitarne techniki pomiarowe wykorzystywane w geodezji
2. Układy współrzędnych ITRF i ICRF, porównanie układów WGS84 i PZ-90
3. Modulacja fal nośnych, budowa kodów na przykładzie GPS
4. Propagacja sygnałów w atmosferze
5. Modele jonosfery i troposfery
6. Format RINEX NAV i OBS (GPS i GLONASS); obliczanie pozycji satelity
7. Wyznaczanie pozycji nawigacyjnej – równania obserwacyjne, współczynniki DOP
8. Charakterystyki anten odbiorników GNSS
9. Pomiary różnicowe, kombinacje liniowe obserwacji
10. Wyznaczanie nieoznaczoności fazy
11. Oprogramowanie do opracowania obserwacji, planowanie obserwacji
12. Formaty wymiany danych ANTEX, SINEX, IONEX; orbita precyzyjna SP3
13. Sieci stacji permanentnych i ich wykorzystanie
14. Geodezyjne misje satelitarne i systemy satelitarne wykorzystywane do celów geodezyjnych
15. Przepisy regulujące wykonawstwo pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem GNSS

Auditorium classes:

1. współrzędne satelity GPS
2. współrzędne satelity GLONASS
3. pozycja nawigacyjna odbiornika na podstawie plików RINEX
4. współczynniki DOP na podstawie orbity precyzyjnej

Project classes:
Wprowadzenie do pracy z odbiornikiem GNSS

1. obsługa odbiornika sygnałów GNSS
2. pomiar statyczny na sieci testowej
3. transmisja danych, kontrola jakości obserwacji
4. opracowanie obserwacji w trybie statycznym/kinematycznym
5. wykorzystanie serwisów systemu ASG-EUPOS
6. wykorzystanie danych i produktów sieci IGS i EPN
7. pomiar w trybie RTK
8. pomiar w trybie RT PPP

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Preparation for classes 45 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia z egzaminu, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu: matematyka pełny kurs studiów inżynierskich, geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna oraz kartografia matematyczna – poziom inżynierski

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Czarnecki Kazimierz: Geodezja współczesna w zarysie, Wiedza i Życie, 1995
2. Lamparski Jacek: GPS w geodezji, Wydawnictwo Gall, Katowice 2003 r.
3. Góral Władysław, Banasik Piotr, Kudrys Jacek, Skorupa Bogdan, Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
4. Alfred Kleusberg, P. J. G. Teunissen, GPS for geodesy, Springer 1998
5. Bernhard Hofmann-Wellenhof,Herbert Lichtenegger,Elmar Wasle, GNSS – global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and More, Springer 2008
6. Matlab – podstawy

Literatura uzupełniająca:
1. BOSY Jarosław, FIGURSKI Mariusz (red.): Problematyka opracowania obserwacji satelitarnych GPS w precyzyjnych sieciach lokalnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003, ISBN 83-89189-27-5
2. SZYMOŃSKI Marek, Nawigacyjne wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0791-4
3. NARKIEWICZ Janusz: GPS. Globalny system pozycyjny. Budowa, działanie, zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003, ISBN 83-206-1493-7
4. JANUSZEWSKI Jacek: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ISBN-13: 978-83-01-14804-1, ISBN-10: 83-01-14804-7
5. Académie de Marine, etc.: System nawigacyjny Galileo. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006, ISBN 83-206-1601-8, ISBN 978-83-206-1601-9
6. KONTNY Bernard: Geodezyjne badania współczesnej kinematyki głównych struktur tektonicznych polskich Sudetów i Bloku Przedsudeckiego na podstawie pomiarów GPS, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rozprawy CCII, Wrocław 2003, ISSN 0867-7964, ISSN 0867-1427

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None