Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Real Estate Management
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-203-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bieda Agnieszka (bieda@agh.edu.pl)
dr inż. Maślanka Józef (podwilk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przygotować wybraną dokumentację związaną z procesami gospodarki neiruchomościami i procesami z gospodarką nieruchomościami związanymi GK2A_U17, GK2A_U19 Execution of exercises
M_U002 Potrafi przedstawic procedurę wybranych procesów gospoadarki nieruchomościami oraz procesów z nimi związanych GK2A_U06, GK2A_U09, GK2A_U15 Test
Knowledge
M_W001 zna zasady tworzenia i gospodarowania nieruchomościami zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego GK2A_W08, GK2A_W03 Test
M_W002 Zna podstawy wykonywania prac związnych z: - Rzeczoznawstwem majątkowym - Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - Zarządzaniem nieruchomościami GK2A_W08, GK2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przygotować wybraną dokumentację związaną z procesami gospodarki neiruchomościami i procesami z gospodarką nieruchomościami związanymi - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawic procedurę wybranych procesów gospoadarki nieruchomościami oraz procesów z nimi związanych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna zasady tworzenia i gospodarowania nieruchomościami zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy wykonywania prac związnych z: - Rzeczoznawstwem majątkowym - Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - Zarządzaniem nieruchomościami + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do gospodarki nieruchomościami

  Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami
  Procesy gospodarki nieruchomościami
  Podstawowe definicje i pojęcia gospodarki nieruchomościami
  Zadania organów samorządowych i rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami
  Zakres ustawy o gospodarce nieruchomościami

 2. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST

  Mienie publiczne i zasób nieruchomości
  Nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – procedura przetargowa i bezprzetargowa.
  Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

 3. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

  Podstawy prawne i technologiczne wykonywania czynności związanych z:

  • rzeczoznawstwem majątkowym
  • pośrednictwem w obrocie nieruchomościami
  • zarządzaniem nieruchomościami

 4. Procedury zwiazane z procesami gospodarki nieruchomościami

  Omówienie procesów związanych z gospodarką neiruchomościami:

  • ustanowienie służebności gruntowych i osobistych,
  • wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

Auditorium classes:
 1. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

  Przygotowanie dokumentacji oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.

 2. Warunki zabudowy

  Przygotowanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z kolowkium zaliczeniowego i opracownaego sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość przepisow prawa z zakresu geodezji i kartografii, kodeksu cywilnego
i kodeksu postepowania administracyjnego

Recommended literature and teaching resources:

1.Hycner R: Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2006.
2.Kuryj J., Źróbek R., Źróbek S.: Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo GALL. Katowice, 2006.
3.Bojar Z.: Podziały nieruchomości – komentarz. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2008. 4.Cymerman R., Jesiotr G. Jesiotr M.: Gospodarka nieruchomościami. Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane. Koszalin, 2008.
5.Hycner R., Hanus P.: Wykonawstwo geodezyjne. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None