Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining Surveying II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-204-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 jest w stanie prezentować w formie zrozumiałej i fachowej omawiane zagadnienia techniczne, rozumie potrzebę wykorzystania środków audio-wizualnych dla lepszego zrozumienia przez odbiorców GK2A_K02 Presentation
Skills
M_U001 jest w stanie wykonać samodzielnie i zespołowo prace dotyczące planowania, wykonywania obserwacji geodezyjnych w warunkach górniczych. Potrafi dokonać wizualizacje pomiarów i dokonać ich oceny statystycznej Test,
Execution of a project
M_U002 potrafi stworzyć referat na zadany temat związany z geodezją górniczą, utworzyć prezentację audio-wizualną oraz zaprezentować referat na forum publicznym GK2A_U19, GK2A_U07 Scientific paper
Knowledge
M_W001 zna metody inwentaryzacji szybów i wyrobisk górniczych oraz nowoczesne metody pomiarowe stosowane w pomiarach szybowych, umie zastosować nabytą wiedzę do realizacji obserwacji kontrolnych obiektów i powierzchni terenu, ma wiedzę na temat obsługi budownictwa tunelowego GK2A_W06, GK2A_W03, GK2A_W08 Examination
M_W002 umie wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania zagadnień związanych z inwentaryzacją obiektów górniczych na powierzchni i w górotworze, jest w stanie dokonać interpretacji wykonanych pomiarów pod kątem spełnienia warunków nakładanych przez przepisy branżowe wraz z oceną statystyczną pomiarów GK2A_W01, GK2A_W06, GK2A_W03, GK2A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 jest w stanie prezentować w formie zrozumiałej i fachowej omawiane zagadnienia techniczne, rozumie potrzebę wykorzystania środków audio-wizualnych dla lepszego zrozumienia przez odbiorców - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 jest w stanie wykonać samodzielnie i zespołowo prace dotyczące planowania, wykonywania obserwacji geodezyjnych w warunkach górniczych. Potrafi dokonać wizualizacje pomiarów i dokonać ich oceny statystycznej - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi stworzyć referat na zadany temat związany z geodezją górniczą, utworzyć prezentację audio-wizualną oraz zaprezentować referat na forum publicznym - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody inwentaryzacji szybów i wyrobisk górniczych oraz nowoczesne metody pomiarowe stosowane w pomiarach szybowych, umie zastosować nabytą wiedzę do realizacji obserwacji kontrolnych obiektów i powierzchni terenu, ma wiedzę na temat obsługi budownictwa tunelowego + - - - - - - - - - -
M_W002 umie wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania zagadnień związanych z inwentaryzacją obiektów górniczych na powierzchni i w górotworze, jest w stanie dokonać interpretacji wykonanych pomiarów pod kątem spełnienia warunków nakładanych przez przepisy branżowe wraz z oceną statystyczną pomiarów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Pomiary inwentaryzacyjne szybów górniczych

  Metody i urządzenia stosowane w pomiarach,

 2. Pomiary inwentaryzacyjne szybów górniczych-cd

  Opracowanie i interpretacja wyników pomiarów

 3. Inwentaryzacja wyrobisk podziemych wraz z oceną deformacji obiektu

  Metody pomiaru, opracowanie danych

 4. Inwentaryzacja wyrobisk podziemnych w górnictwie otworowym

  Metody pomiarowe, interpretacja wyników

 5. Sterowanie położeniem maszyn górniczych podczas drążenia wyrobisk i tuneli

  Przedstawienie technologii pomiarów geodezyjnych przy sterowaniu pracą maszyn górniczych

 6. Metody pomiarów i obliczeń objętości postępów eksploatacyjnych i zwałowisk

  Metody pomiarów geodezyjnych oraz opracowanie danych pod kątem spełnienia przepisów branżowych.

 7. Pomiary geodezyjne dla celów badania deformacji powierzchni terenu i wyrobisk górniczych

  Zakładanie i aktualizacja osnów i linii pomiarowych techniki pomiarowe, obliczenia wskaźników deformacji

Project classes:
 1. Opracowanie technologii inwentaryzacji szybu górniczego

  Na podstawie informacji technicznych o szybie wykonywany jest projekt pomiarów geodezyjnych pod kątem oceny geometrycznej rury szybowej i urządzeń w nim zabudowanych

 2. Prezentacja urządzeń do pomiarów prostoliniowości i pionowości prowadników szybowych

  Studenci zapoznają się z nowoczesnymi urządzeniami stosowanymi do inwentaryzacji prowadników szybowych

 3. Ocena techniczna geometrii wyrobiska podziemnego

  W oparciu o udostępnione dane obserwacyjne student wykonuje opracowanie techniczne w postaci modelu przestrzennego oraz przekrojów wraz z oceną stopnia deformacji obiektu.

 4. Projekt i opracowanie pomiaru objętości wydobytej kopaliny i zwałowisk na podstawie mapy górniczej

  Wykonanie operatu pomiarowego dotyczącego określenia objętości wydobytej kopaliny oraz zwałowiska w świetle zgodności z przepisami branżowymi w oparciu o dane zawarte na mapie górniczej.

 5. Projekt i opracowanie pomiaru objętości zwałowisk na podstawie wykonanych pomiarów

  Wykonanie operatu pomiarowego dotyczącego określenia objętości zwałowiska w świetle zgodności z przepisami branżowymi.

 6. Sesje referatowe

  Studenci przygotowują referaty na zadane tematy dotyczące nowoczesnych technik pomiarowych możliwych do zastosowania w geodezji górniczej, aktualnych przepisów prawa branżowego i prezentują je publicznie na forum grupy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 119 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 4 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Completion of a project 20 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z kolokwium ocen cząstkowych z wykonanych projektów i referatów, kolokwium zaliczeniowego i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien mieć wiedzę ogólną na temat górnictwa, geologii i miernictwa górniczego oraz wiedzę i umiejętności wynikające ze studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia, szczególnie znajomość technik pomiarowych stosowanych w geodezji, oceny niepewności wykonywanych pomiarów, jak również umiejętności związane z grafiką komputerową i wykorzystaniem inżynierskich aplikacji komputerowych. Przed rozpoczęciem zajęć student musi mieć zaliczony przedmiot geodezja górnicza I.

Recommended literature and teaching resources:

Pielok J. i inni: Geodezja górnicza, Wyd. AGH, Kraków 2011
Milewski M.L Geodezja Górnicza cz.I i II, Wyd. AGH, Kraków 1988 i 1991 – bibl. cyfrowa AGH
Kowalczyk Z.: Miernictwo górnicze, cz. I i II, Wyd. Śląsk
Prawo geologiczno-górnicze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej.(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.) wraz załącznikiem + kolejne zmiany

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None