Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Telemetric Methods of Deformation Studies
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-205-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Projektowania obserwacji deformacji powierzchni, górotworu i obiektów; GK2A_W09, GK2A_W05 Execution of laboratory classes
M_U002 Doboru optymalnej metody i sprzętu pomiarowego oraz dokładności realizowanych pomiarów Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Wiedza na temat możliwości zastosowania metod monitoringu w pomiarach przemieszczeń GK2A_W03, GK2A_W01 Test
M_W002 Wiedza na temat opracowywania projektowanych i realizowanych pomiarów wraz z oceną dokładności; GK2A_W05, GK2A_W03 Report
M_W003 Interpretacji pozyskanych wyników monitoringu. GK2A_W09, GK2A_W01, GK2A_W06 Execution of a project,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Projektowania obserwacji deformacji powierzchni, górotworu i obiektów; - - + - - - - - - - -
M_U002 Doboru optymalnej metody i sprzętu pomiarowego oraz dokładności realizowanych pomiarów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza na temat możliwości zastosowania metod monitoringu w pomiarach przemieszczeń + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza na temat opracowywania projektowanych i realizowanych pomiarów wraz z oceną dokładności; + - - - - - - - - - -
M_W003 Interpretacji pozyskanych wyników monitoringu. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wskaźniki geometryczne deformacji powierzchni terenów i obiektów inżynierskich. Metody wyznaczania wskaźników deformacji: klasyczne i telemetryczne.
 2. Nowoczesne techniki pozyskiwania informacji cz.1

  Nowoczesne techniki pozyskiwania informacji (monitoring): GNSS, tachimetria elektroniczna, telemetria, InSAR (interferencja radarowa)

 3. Nowoczesne techniki pozyskiwania informacji cz.2

  Nowoczesne techniki pozyskiwania informacji (monitoring): techniki fotogrametryczne, skanowanie laserowe naziemne i lotnicze, metoda stałej prostej z zastosowaniem laserów.

 4. Projektowanie osnów do pomiarów deformacji terenu górniczego i obiektów na nim położonych

  Projektowanie osnów do pomiarów deformacji terenu górniczego i obiektów na nim położonych w zależności od przyjętej metody monitoringu.

 5. Ciągłe systemy monitoringu deformacji dla wybranych obiektów – obwałowania zbiorników poflotacyjnych, wieże szybowe, obiekty specjalne.
 6. Monitoring obiektów podziemnych – szyby, komory, tamy, rurociągi.
 7. Metody wyznaczania zmian kształtu wyrobisk górniczych (pomiary konwergencji oraz kształtu komór ługowniczych i wyrobisk eksploatacyjnych).
 8. Interpretacja uzyskanych wyników pomiarów, metody ich prezentacji wizualnej oraz analizy.
Laboratory classes:
 1. Projektowanie obserwacji geodezyjnych na podstawie analizy prognozowanych deformacji. Ustalenie dokładności pomiaru i częstotliwości obserwacji oraz dobór metody obserwacji.

  Indywidualny projekt obserwacji deformacji terenu.

 2. Monitoring GNSS

  Monitoring GNSS – okresowy, ciągły RTK, wykorzystanie stacji EUPOS-ASG3.

 3. Monitoring telemetryczny – cz.1(systemy laserowe i wizyjne)

  System detekcji wiązki laserowej
  1. Określenie stałej mnożnej (współczynnika skali s) wzdłuż osi x i y.
  2. Wyznaczenie położenia, za pomocą programu do detekcji wiązki laserowej, kolejnych punktów kontrolnych podświetlanych diodą laserową.

  Wizyjne systemy pomiarowe
  1. Określenie dokładności wykonywania odczytów wizualnych z różnych czujników pomiarowych.
  Rejestracja obrazów z systemów wizyjnych.

 4. Monitoring telemetryczny – cz.2 (pomiary zmian długości)

  Rezystancyjny system pomiaru zmian odległości.
  1. Wyznaczenie zakresu pomiarowego i określenie stałych dodawania i stałej mnożnej (współczynnika skali s) czujników rezystancyjnych.
  2.Pomiar i rejestracja zmian długości.
  3. Określenie liniowości wskazań czujnika rezystancyjnego

 5. Monitoring telemetryczny – cz.3 (pomiary nachyleń)

  Laserowy pochyłomierz autokolimacyjny
  1. Kalibracja laserowego pochyłomierza autokolimacyjnego.
  2. Pomiar i rejestracja wychyleń od pionu. Określenie liniowości wskazań laserowego pochyłomierza autokolimacyjnego.

  Pochyłomierz elektroniczny MEMS
  1. Kalibracja elektronicznego pochyłomierza MEMS.
  2. Pomiar i rejestracja pochyleń urządzenia. Określenie liniowości wskazań elektronicznego pochyłomierza MEMS.

  Pochyłomierz elektroniczny Nivel 210 f-my Leica
  1. Kalibracja elektronicznego pochyłomierza Nivel 210.
  2. Pomiar i rejestracja pochyleń urządzenia. Określenie liniowości wskazań elektronicznego pochyłomierza Nivel 210.

 6. Skaning laserowy – pomiary inwentaryzacyjne w geodezji górniczej

  Wykorzystanie skaningu laserowego 2D i 3D do określenie zmian kształtu wyrobisk górniczych i obiektów inżynierskich.
  Inwentaryzacja maszyn i urządzeń górniczych.

 7. Metody monitoringu zintegrowanego.

  System geodezyjnego monitoringu deformacji na przykładzie GeoMoS firmy Leica
  Telemetryczne systemy monitoringu przemieszczeń terenu i obiektów budowlanych.

 8. Kolokwium zaliczeniowe
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 3 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego 50%
Oceny z samodzielnie lub zespołowo wykonanych sprawozdań z zajęć laboratoryjnych 40%
Aktywność na zajęciach laboratoryjnych 10%

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu: Geodezja Górnicza,Geodezja Inżynieryjna, Ochrona Terenów Górniczych, Pomiary Przemieszczeń

Recommended literature and teaching resources:

1. Jan Pielok: Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą.
2. Stanisław Szpetkowski: Pomiary deformacji na terenach górniczych
3. W. Prószyński, M. Kwaśniak: Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń.
4. Notatki z wykładów.
5. Jan Pielok: Wyznaczanie powierzchniowego tensora deformacji
6. Władysław Góral, Jacek Szewczyk: Zastosowanie technologii GPS w precyzyjnych pomiarach deformacji terenu.
7. Materiały konferencyjne i publikacje w czasopismach specjalistycznych, wskazane przez prowadzących zajęcia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None