Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of Mining Areas
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-207-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 posiada umiejętność komunikowania się z przedstawicielami użytkowników terenu górniczego w sprawach związanych z wpływem działaności górniczej na środowisko GK2A_K02 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi zaplanować i wykonać procedury pozyskiwania informacji o zaistniałych i przewidywanych wpływach eksploatacji górniczej na środowisko i jego obiekty GK2A_U11, GK2A_U16, GK2A_U14, GK2A_U10, GK2A_U05 Examination,
Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi ocenić zagrożenie obiektów środowiska wpływami eksploatacji górniczej ze świadomością stopnia niepewności informacji służących do takich ocen, a także wskazać właściwe metody profilaktyki i minimalizacji tych wpływów GK2A_U11, GK2A_U16, GK2A_U09, GK2A_U08 Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Scientific paper,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi analizować zagadnienia ochrony terenów górniczych w kontekście charakterystycznych skutków eksploatacji górniczej oraz z uwzględnieniem specyfiki rejonów górniczych w Polsce GK2A_U07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Scientific paper,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma podbudowaną teoretycznie wiedzę o przyczynach, charakterystyce i skutkach zjawisk występujących w środowisku na skutek prowadzenia działalności górniczej. GK2A_W03 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 posiada poszerzoną wiedzę w zakresie monitoringu i prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na obiekty środowiska oraz interpretacji uzyskiwanych wyników GK2A_W04, GK2A_W06 Examination,
Test,
Project,
Participation in a discussion
M_W003 zna metody oceny zagrożenia środowiska szkodliwymi wpływami eksploatacji górniczej i sposoby zapobiegania takim wpływom, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi GK2A_W05, GK2A_W08, GK2A_W09 Examination,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 posiada umiejętność komunikowania się z przedstawicielami użytkowników terenu górniczego w sprawach związanych z wpływem działaności górniczej na środowisko + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaplanować i wykonać procedury pozyskiwania informacji o zaistniałych i przewidywanych wpływach eksploatacji górniczej na środowisko i jego obiekty - - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić zagrożenie obiektów środowiska wpływami eksploatacji górniczej ze świadomością stopnia niepewności informacji służących do takich ocen, a także wskazać właściwe metody profilaktyki i minimalizacji tych wpływów - - + + - - - - - - -
M_U003 potrafi analizować zagadnienia ochrony terenów górniczych w kontekście charakterystycznych skutków eksploatacji górniczej oraz z uwzględnieniem specyfiki rejonów górniczych w Polsce - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podbudowaną teoretycznie wiedzę o przyczynach, charakterystyce i skutkach zjawisk występujących w środowisku na skutek prowadzenia działalności górniczej. + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada poszerzoną wiedzę w zakresie monitoringu i prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na obiekty środowiska oraz interpretacji uzyskiwanych wyników + - - + - - - - - - -
M_W003 zna metody oceny zagrożenia środowiska szkodliwymi wpływami eksploatacji górniczej i sposoby zapobiegania takim wpływom, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zasady ochrony terenów górniczych, podstawowe terminy i definicje. Podstawy prawne ochrony terenów górniczych.

 2. Klasyfikacja przekształceń środowiska wywołanych działalnością górniczą.

 3. Zasady wyznaczania obszarów i terenów górniczych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych.

 4. Zasady prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na obiekty środowiska (budynki i budowle, trasy komunikacyjne, urządzenia infrastruktury technicznej, budowle hydrotechniczne, cieki wodne i inne), w zakresie deformacji ciągłych i nieciągłych.

 5. Zagadnienie niezgodności wyników prognoz deformacji powierzchni z wynikami pomiarów geodezyjnych. Nieadekwatność teoretycznych modeli procesu deformacji górotworu do rzeczywistości. Losowość procesu deformacji powierzchni.

 6. Metodyka oceny zagrożenia obiektów środowiska wpływami działalności górniczej. Klasyfikacja terenów podlegających wpływom górniczym.

 7. Metody minimalizacji wpływów eksploatacji górniczej na obiekty środowiska. Filary ochronne. Kształtowanie eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi.

 8. Deformacje górotworu. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na szyby górnicze. Zasady eksploatacji filarów szybowych.

 9. Wstrząsy górnicze i ich oddziaływanie na obiekty środowiska. Rejestrowanie i prognozowanie parametrów wstrząsów górniczych. Klasyfikacje wstrząsów górniczych.

 10. Deformacje nieciągłe powierzchni terenu. Charakterystyka form nieciągłych, metody prognozowania deformacji nieciągłych.Klasyfikacje deformacji nieciągłych.

 11. Zagospodarowanie przestrzenne na terenach górniczych. Zagadnienia ochrony terenów likwidowanych zakładów górniczych.

 12. Formalno-prawne aspekty ochrony terenów górniczych. Prace działu mierniczo-geologicznego zakładu górniczego w zakresie ochrony terenów górniczych. Opinie geologiczno-górnicze. Prognozy deformacji w planach ruchu.

 13. Zagadnienia ochrony terenów górniczych w górnictwie odkrywkowym, w górnictwie węgla kamiennego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu i soli kamiennej.

Laboratory classes:
 1. Zapoznanie się ze specjalistycznym programem komputerowym służącym do prognozowania deformacji górotworu powierzchni terenu na skutek oddziaływania eksploatacji górniczej

 2. Formatowanie danych do obliczeń prognostycznych (zasady, znaczenie danych) i przygotowanie plików do obliczeń.

 3. Wariantowe obliczenia prognozowanych wskaźników deformacji powierzchni terenu.

 4. Analiza i interpretacja wyników prognoz kinematycznych deformacji poweirzchni terenu

 5. Wizualizacja wyników prognoz deformacji powierzchni.

Project classes:
 1. Opracowanie i analiza wyników geodezyjnych pomiarów deformacji powierzchni spowodowanych oddziaływaniem eksploatacji góniczej.

 2. Sporządzenie prognozy deformacji terenu dla oceny zagrożenia obiektów budowlanych wpływami projektowanej eksploatacji górniczej

 3. Sporządzenie prognozy deformacji terenu dla oceny zagrożenia tras komunikacyjnych wpływami projektowanej eksploatacji górniczej.

 4. Sporządzenie prognozy deformacji terenu dla oceny zagrożenia cieków wodnych wpływami projektowanej eksploatacji górniczej.

 5. Sporządzenie prognozy deformacji nieciągłych w warunkach eksploatacji złóż płytko zalegających.

 6. Opracowanie prognozy deformacji powierzchni z uwzględnieniem losowości zjawiska.

 7. Opracowanie prognozy deformacji pionowych i ich oddziaływania na szyb górniczy.

 8. Opracowanie i prezentacja referatu na wybrany temat z zakresu ochrony terenów górniczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 139 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 1 h
Contact hours 3 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen kolokwium zaliczeniowego (waga 0,4) i egzaminu (waga 0,6)

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie górnictwa i geologii oraz przekształceń środowiska spowodowanych działalnością przemysłową.

Recommended literature and teaching resources:

1. Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.
2. Ostrowski J. i in.: Ochrona środowiska na terenach górniczych. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2001.
3. Kwiatek J.: Podstawy budownictwa na terenach górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.
4. Piwowarski W., Dżegniuk B., Niedojadło Z.: Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowania. Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.
5. Pielok J.: Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą. Wydawnictwa AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 2002.
6. Ryncarz T.: Ruchy górotworu wywołane wyrobiskami podziemnymi. Wydawnictwa AGH, Kraków 1992.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None