Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Building in Mining Areas
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-209-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kocot Wojciech (wokocot@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr inż. Kocot Wojciech (wokocot@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie i wagę problemu uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych GK2A_K02 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 potrafi założyć kartę ewidencyjną dla budynku mieszkalnego o konstrukcji tradycyjnej GK2A_U19 Execution of a project
M_U002 potrafi ocenić odporność budynku o konstrukcji tradycyjnej na wpływy górnicze GK2A_U06, GK2A_U07 Test,
Execution of a project
M_U003 potrafi zaproponować koncepcję zabezpieczeń profilaktycznych budynku o konstrukcji tradycyjnej GK2A_U06, GK2A_U07 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę w zakresie wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu GK2A_W08, GK2A_W05 Activity during classes,
Test
M_W002 rozumie specyfikę wpływu eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych GK2A_W03, GK2A_W05 Activity during classes,
Test
M_W003 zna ogólne zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków na wpływy górnicze GK2A_W05 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W004 rozumie pojęcie odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze oraz metody jej oceny GK2A_W05 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie i wagę problemu uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi założyć kartę ewidencyjną dla budynku mieszkalnego o konstrukcji tradycyjnej - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić odporność budynku o konstrukcji tradycyjnej na wpływy górnicze + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zaproponować koncepcję zabezpieczeń profilaktycznych budynku o konstrukcji tradycyjnej + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę w zakresie wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu + - - + - - - - - - -
M_W002 rozumie specyfikę wpływu eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
M_W003 zna ogólne zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków na wpływy górnicze + - - + - - - - - - -
M_W004 rozumie pojęcie odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze oraz metody jej oceny + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wpływy górnicze – zagadnienia podstawowe

  Pojęcia i definicje. Klasyfikacja terenów górniczych. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i znajdujące się na niej budowle.

 2. Budynki na terenach górniczych

  Elementy budynków w aspekcie odporności na wpływy górnicze.
  Profilaktyka budowlana wobec budynków nowo-wznoszonych.
  Odporność na wpływy górnicze, kategorie odporności, metody oceny, uciążliwość.
  Profilaktyka budowlana wobec budynków istniejących.
  Szkody górnicze i pseudogórnicze.

 3. Inne budowle na terenach górniczych

  Obiekty mostowe, odporność na wpływy górnicze, profilaktyka budowlana.
  Obiekty halowe, odporność na wpływy górnicze, profilaktyka budowlana.

Project classes:
 1. Budynki na terenach górniczych

  Przykłady ilustrujące materiał podany w ramach wykładu.

 2. Praca projektowa

  Założenie kopalnianej karty ewidencyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z inwentaryzacją uszkodzeń.
  Oceną odporności budynku mieszkalnego jednorodzinnego na wpływy górnicze.
  Projekt zabezpieczeń profilaktycznych budynku na wpływy górnicze.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia arytmetyczna oceny z projektu oraz wyniku kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

ogólna wiedza z zakresu konstrukcji budowlanych i inżynierskich, rysunek techniczny budowlany

Recommended literature and teaching resources:

1. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, praca zbiorowa pod kier. J. Kwiatka, Wydawnictwo GIG, Katowice, 1997.
2. Kwiatek J.: Podstawy budownictwa na terenach górniczych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
3. Kwiatek J: Obiekty budowlane na terenach górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2007.
4. Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi, Praca zbiorowa pod redakcją M. Boreckiego, Wydawnictwo „Śląsk” Katowice, 1980.
5. Instrukcja ITB nr 416: Projektowanie budynków na terenach górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2006.
6. Instrukcja ITB nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowej konstrukcji nośnej poddanych wpływom eksploatacji górniczej, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 1989.
7. Instrukcja ITB nr 364: Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2007.
8. Instrukcja ITB nr 391: Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
9. Instrukcja ITB nr 380: Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
10. Instrukcja ITB nr 332: Projektowanie hal stalowych na terenach górniczych wraz z komentarzem i przykładami, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 1994.
11. Instrukcja GIG nr 12: Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000.
12. Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonywania obiektów mostowych na terenach eksploatacji górniczej. Załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji oraz Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. (Dziennik Urzędowy M.K. nr 31 poz. 290 oraz Dziennik Urzędowy nr 5 poz. 13), Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1977.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

-