Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection and Reclamation of Anthropogenic Areas
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-210-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Gołda Tadeusz (tgolda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Gołda Tadeusz (tgolda@agh.edu.pl)
dr inż. Wojtanowicz Piotr (wojtan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 umie wyjaśnić społeczeństwu korzystne wartości jakie osiągnie się przy zrealizowaniu rozwiązań ochronnych GK2A_K02 Test,
Report
Skills
M_U001 umie wykonać podstawowe analizy niezbędne do rozdzielenie utworów potencjalnie produktywnych i toksycznych GK2A_U17 Activity during classes,
Test,
Report
M_U002 potrafi dobrać zabiegi rekultywacyjne usuwające niekorzystne właściwości utworów GK2A_U17 Report
Knowledge
M_W001 zna podstawowe przepisy prawne z zakresu rekultywacji i ochrony gleb GK2A_W08 Activity during classes,
Test
M_W002 zna poszczególne fazy rekultywacji i ich zakres GK2A_W05 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 umie wyjaśnić społeczeństwu korzystne wartości jakie osiągnie się przy zrealizowaniu rozwiązań ochronnych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie wykonać podstawowe analizy niezbędne do rozdzielenie utworów potencjalnie produktywnych i toksycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi dobrać zabiegi rekultywacyjne usuwające niekorzystne właściwości utworów + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe przepisy prawne z zakresu rekultywacji i ochrony gleb + - - - - - - - - - -
M_W002 zna poszczególne fazy rekultywacji i ich zakres + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Definicje podstawowe

  Przyczyny powstania rekultywacji w Polsce. Definicje. Podstawowe przepisy prawne regulujące działalność rekultywacyjną. Zadania związane z ochroną i rekultywacją terenów przekształconych.

 2. Podział rekultywacji

  Podział rekultywacji na fazy. Główne zadania fazy przygotowawczej, podstawowej i szczegółowe. Rekultywacja a zagospodarowanie.

 3. Czynniki warunkujące rozwiązania ochronne i rekultywacyjne

  Czynniki zewnętrzne wpływające na rozwiązania rekultywacyjne: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, klimat, ochrona obiektów prawnie chronionych i głównych zbiorników wód podziemnych, konsultacje społeczne. Czynniki wewnętrzne (projektowe) wpływające na wartość terenów zrekultywowanych: lokalizacja obiektu, jego geometria i rzeźba, stosunki wodne,właściwości utworów budujących warstwy przypowierzchniowe. Kierunki rekultywacji.

 4. Klasyfikacja przydatności utworow do rekultywacji

  Trudności w określeniu syntetycznych właściwości utworów. Klasyfikacja przydatności utworów do rekultywacji. Zasady oblicznia liczby bonitacyjnej na podstawie wskaźnika litologicznego, wapniowego, sorpcji i spoistości. Klasy przydatności utworu do rekultywacji.

 5. Główne czynniki wpływające na toksyczność utworu

  Utwory potencjalnie produktywne i utwory toksyczne. Kwasowość utworów i zasady neutralizacji utworów kwaśnych. Wpływ i ocena zawartości soli łatwo rozpuszczalnych. Szkodliwość zanieczyszczeń produktami naftowymi. Podstawowe metody ochrony i rekultywacji. Standardy czystości gleby i czystości ziemi.

 6. Szata roślinna w działalności rekultywacyjnej

  Główne funkcje roślinności w zabiegach rekultywacyjnych:glebotwórcza,ochronna,gospodarcza, fitomelioracyjna, biocenotyczna, estetyczna. Zasady doboru i wprowadzania roślinności.

 7. Przykładowe rozwiązania rekultywacyjne

  Przykłady rozwiązań rekultywacyjnych w polskim górnictwie odkrywkowym i otworowym. Rozwiązania rekultywacyjne w górnictwie surowców pospolitych. Znaczenie fazy zagospodarowania dla podniesienia wartości terenów naprawionych. Przykłady różnego wykorzystania terenów zrekultywowanych w Niemczech, Czechach i innych krajach.
  Rola geodety w pracach naprawczych.

Laboratory classes:
Oznaczenie przydatności utworu do rekultywacji

Omówienie bezpiecznej pracy w laboratorium. Przygotowanie próbek do analiz: utarcie, przesianie, uśrednienie. Oznaczenie składu granulometrycznego metodą areometryczną-krzywa uziarnienia. Oznaczenie zawartości węglanów. Oznacznie granic konsystencji.Wskaźnik spoistości. Oznacznie sorpcji met. BM. Zasady obliczenia liczby bonitacyjnej(LB) i klasy przydatności do rekultywacji. Oznaczenie kwasowości, przewodnosci elektrolitycznej właściwej. Opracowanie metody poprawy właściwości utworu dla potrzeb rekultywacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = nota za sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 0,4 + nota z kolokwium z wagą 0,4 + aktywność na zajęciach z wagą 0,2

Prerequisites and additional requirements:

Ma podstawową wiedzę z zakresu gleboznawstwa uzyskaną w przedmiocie Podstawy gleboznawstwa i Waloryzacja terenów użytkowanych przyrodniczo.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Gołda Tadeusz (2005): Rekultywacja. Skrypt uczelniany SU 1678.
 2. Krzaklewski Wojciech (1988: Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych.Skrypt Akademii Rolniczej w Krakowie.
 3. Karczewska Anna (2008):Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None