Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Specialising Legal Issues
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-301-GG-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformation and Mining Surveying
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi analizować treści aktów prawnych w zakresie ochrony terenów górniczych GK2A_U10, GK2A_U07, GK2A_U03 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi krytycznie ocenić dokumenty geodezyjno-kartograficzne i opracowania naukowo-techniczne z zakresu miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych w nawiązaniu do wymogów formalno-prawnych GK2A_U02, GK2A_U19, GK2A_U03 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper
M_U003 potrafi formułować treści podstawowych dokumentów i opinii w zakresie ochrony terenów górniczych z uwzględnieniem wymogów formalno-prawnych GK2A_U19, GK2A_U07, GK2A_U03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Essays written during classes
Knowledge
M_W001 ma wiedzę o podstawach prawnych działalności w zakresie ochrony terenów górniczych GK2A_W08, GK2A_W03 Activity during classes,
Test
M_W002 zna procedury formalne prowadzenia działalności zakładów górniczych w zakresie bezpiecznego dla powierzchni eksploatowania złoż kopalin użytecznych GK2A_W08, GK2A_W03 Activity during classes,
Test
M_W003 posiada wiedzę o działalności władz górniczych w zakresie miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych GK2A_W08, GK2A_W03 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi analizować treści aktów prawnych w zakresie ochrony terenów górniczych - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi krytycznie ocenić dokumenty geodezyjno-kartograficzne i opracowania naukowo-techniczne z zakresu miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych w nawiązaniu do wymogów formalno-prawnych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi formułować treści podstawowych dokumentów i opinii w zakresie ochrony terenów górniczych z uwzględnieniem wymogów formalno-prawnych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę o podstawach prawnych działalności w zakresie ochrony terenów górniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna procedury formalne prowadzenia działalności zakładów górniczych w zakresie bezpiecznego dla powierzchni eksploatowania złoż kopalin użytecznych + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę o działalności władz górniczych w zakresie miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Prawo geologiczne i górnicze jako podstawa formalna działalności mierniczego górniczego

Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych w aspekcie ochrony terenów górniczych
Zagadnienia ochrony terenów górniczych w nawiązaniu do ustaw Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, Prawo wodne, Ustawa o odpadach i innych
Dokumentacja mierniczo-geologiczna, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska
Podstawy formalno-prawne i procedury planowania przestrzennego na terenach górniczych
Postępowanie w sprawie szkód spowodowanych działalnością górniczą
Likwidacja zakładu górniczego i rekultywacja terenów pogórniczych w odniesieniu do przepisów prawa
Struktura i działalność Urzędów Górniczych w zakresie miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych

Seminar classes:
Analiza i dyskusja zapisów Prawa geologicznego i górniczego w zakresie miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych

Dyskusja na temat związku Prawa geologicznego i górniczego z wybranymi aktami prawnymi
Analzia i krytyczna ocena przez studentów wybranych dokumentów i opracowań naukowo-technicznych w aspekcie ich zgodności z wymogami formalnymi
Pisemne formułowanie przez studentów opinii i treści związanych z ochroną terenów górniczych na zadany temat

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 81 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest na podsatwie aktywności na zajęciach (udział w dyskusji, referat, praca pisemna) z wagą 0,4 oraz kolokwium zaliczeniowego z wagą 0,6

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać wiedzę z podstaw prawa oraz wiedzę z zakresu górnictwa, miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych

Recommended literature and teaching resources:

Prawo geologiczne i górnicze
Prawo ochrony środowiska
Rozporządzenie o planach ruchu zakładów górniczych
Prawo budowalne
Prawo wodne
Ustawa o odpadach
Ustawa o gruntach rolnych i leśnych
Rozporządzenia w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None