Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodynamics
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-103-GM-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geomatics
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zagadnień z zakresu geodynamiki oraz ich badań metodami geodezyjnymi. GK2A_K02
Skills
M_U001 umieć określić potencjalne zagrożenia dużych obiektów inżynierskich spowodowanych ruchami tektonicznymi, wiedzieć jakimi metodami wykonać badania geodynamiczne w strefach aktywności tektonicznej Project
Knowledge
M_W001 Student prawidłowo posługuje się definicjami i określeniami charakteryzującymi Ziemię oraz podstawowych elementów jej budowy. Test
M_W002 Student zna geodynamiczne problemy: globalne, regionalne i lokalne. Ma wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk kształtujących skorupę ziemską. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zagadnień z zakresu geodynamiki oraz ich badań metodami geodezyjnymi. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umieć określić potencjalne zagrożenia dużych obiektów inżynierskich spowodowanych ruchami tektonicznymi, wiedzieć jakimi metodami wykonać badania geodynamiczne w strefach aktywności tektonicznej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student prawidłowo posługuje się definicjami i określeniami charakteryzującymi Ziemię oraz podstawowych elementów jej budowy. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna geodynamiczne problemy: globalne, regionalne i lokalne. Ma wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk kształtujących skorupę ziemską. - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zarys problematyki badań geodynamicznych na świecie i w Polsce. Zarys fizyki Ziemi. Warstwowa budowa wnętrza Ziemi. Dynamika skorupy ziemskiej. Teoria tektoniki płyt. Metody obserwacji ruchów skorupy ziemskiej – GPS, grawimetria, niwelacja precyzyjna itp. Poligony geodynamiczne w Polsce i Europie. Zjawiska i procesy geodynamiczne oraz ich wpływ na środowisko człowieka.

Auditorium classes:

Zarys problematyki badań geodynamicznych na świecie i w Polsce. Warstwowa budowa wnętrza Ziemi (ćwicz. 1). Dyskusja nad metodyką badań górnej warstwy skorupy ziemskiej na obszarach aktywnych tektonicznie (ćwicz. 2). Metody obserwacji ruchów skorupy ziemskiej – GPS, grawimetria, niwelacja precyzyjna itp. (ćwicz. 3). Zjawiska i procesy geodynamiczne oraz ich wpływ na środowisko człowieka. Przykład analizy i interpretacji zmian powierzchni terenu na przykładzie wybranego poligonu badawczego (ćwicz. 4, 5).
Dynamika skorupy ziemskiej. Siły działające wewnątrz Ziemi. Ruchy litosfery (ćwicz. 6-8).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Completion of a project 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena średnia ważona z aktywności, projektów domowych oraz kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

znajomość języka angielskiego

Recommended literature and teaching resources:

Czarnecki K.: Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. 1996
Turcote, D. L. and Schubert, G., 2002, Geodynamics, 2nd edition: Cambridge University Press, Cambridge, xii+465
Zuchiewicz W., Neotectonics of Poland: an overwiev of active faulting. Studia Quaternaria, 2007, vol. 24: 5–20.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None