Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy odniesień przestrzennych
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-107-GM-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geomatics
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zagadnień z zakresu przestrzennej lokalizacji obiektów geograficznych i potrzeby korzystania z danych zgromadzonych w różnych układach odniesienia Test
Skills
M_U002 Student potrafi posługiwać się matematycznymi układami współrzędnych stosowanych na geodezyjnych powierzchniach odniesienia, potrafi realizować transformacje współrzędnych między geodezyjnymi układami odniesienia i układami współrzędnych stosowanych w Systemach Informacji Przestrzennej, potrafi opracować do tego celu niezbędne formuły matematyczne i algorytmy, umie ocenić konsekwencje wynikające z wprowadzenia nowego układu odniesienia lub układu współrzędnych, umie wykorzystać dostępne oprogramowanie komputerowe realizujące w całości lub części określone transformacje współrzędnych, potrafi ocenić dokładność wykonanych obliczeń Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student potrafi prawidłowo posługiwać się definicjami dotyczącymi systemu i układu odniesienia oraz układu współrzędnych, umie wyodrębnić elementy tworzące system i układ odniesienia oraz układ współrzędnych GK2A_W03 Examination,
Test
M_W002 Student zna konstrukcję wybranych układów odniesienia i układów współrzędnych stosowanych geodezji i kartografii, rozumie związki między nimi, zna szczegółową charakterystykę wybranych odwzorowań kartograficznych zarówno współczesnych jak i stosowanych w przeszłości, zna przepisy prawne regulujące funcjonowanie wybranych systemów odniesień przestrzennych Examination,
Test
M_W004 Student zna przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wybranych systemów odniesień przestrzennych. GK2A_W08 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zagadnień z zakresu przestrzennej lokalizacji obiektów geograficznych i potrzeby korzystania z danych zgromadzonych w różnych układach odniesienia + - + - - - - - - - -
Skills
M_U002 Student potrafi posługiwać się matematycznymi układami współrzędnych stosowanych na geodezyjnych powierzchniach odniesienia, potrafi realizować transformacje współrzędnych między geodezyjnymi układami odniesienia i układami współrzędnych stosowanych w Systemach Informacji Przestrzennej, potrafi opracować do tego celu niezbędne formuły matematyczne i algorytmy, umie ocenić konsekwencje wynikające z wprowadzenia nowego układu odniesienia lub układu współrzędnych, umie wykorzystać dostępne oprogramowanie komputerowe realizujące w całości lub części określone transformacje współrzędnych, potrafi ocenić dokładność wykonanych obliczeń - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi prawidłowo posługiwać się definicjami dotyczącymi systemu i układu odniesienia oraz układu współrzędnych, umie wyodrębnić elementy tworzące system i układ odniesienia oraz układ współrzędnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna konstrukcję wybranych układów odniesienia i układów współrzędnych stosowanych geodezji i kartografii, rozumie związki między nimi, zna szczegółową charakterystykę wybranych odwzorowań kartograficznych zarówno współczesnych jak i stosowanych w przeszłości, zna przepisy prawne regulujące funcjonowanie wybranych systemów odniesień przestrzennych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wybranych systemów odniesień przestrzennych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Systemy odniesienia, układy odniesienia i układy współrzędnych – definicje i elementy tworzące system i układ, ich wzajemne zależności.
2. Powierzchnie odniesienia geodezyjnego, matematyczne układy odniesienia w geodezji.
3. Niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia, wzajemne zależności.
4. Globalne i lokalne ziemskie układy odniesienia stosowane w geodezji, zasady transformacji między układami odniesienia.
5. Charakterystyka stosowanych w Polsce układów odniesienia: Borowa Góra, Pułkowo’42, ITRF, ETRF.
6. Stosowane transformacje między układami odniesienia, wykorzystanie do transformacji dostępnych narzędzi informatycznych: Mathcad, Transpol, Geonet.
7. Wysokościowe systemy i układy odniesienia i ich realizacje EUVS, EUVF, UELN, wysokości geopotencjalne, ortometryczne, normalne, dynamiczne.
8. Integracja wysokościowego odniesienia za pomocą globalnego lub lokalnego modelu geoidy/quasi-geoidy.
9. Definicje współczesnych i historycznych układów kartograficznych funkcjonujących w Polsce.
10. Charakterystyka katastralnego układu współrzędnych na podstawie dostępnych opracowań z obszaru południowo-wschodniej Polski.
11. Transformacje współrzędnych płaskich pochodzących z różnych układów odniesienia i układów współrzędnych, identyfikacja punktów w ramach stref danego układu współrzędnych, wybór optymalnego rodzaju i stopnia wielomianu na podstawie testów, ocena dokładności transformacji.
12. Badanie kartometrycznych konsekwencji transformacji współrzędnych, wyznaczenie deformacji obiektów liniowych i powierzchniowych wynikających z transformacji współrzednych.

Laboratory classes:

1. Systemy odniesienia, układy odniesienia i układy współrzędnych – definicje i elementy tworzące system i układ, ich wzajemne zależności.
2. Powierzchnie odniesienia geodezyjnego, matematyczne układy odniesienia w geodezji.
3. Niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia, wzajemne zależności.
4. Globalne i lokalne ziemskie układy odniesienia stosowane w geodezji, zasady transformacji między układami odniesienia.
5. Charakterystyka stosowanych w Polsce układów odniesienia: Borowa Góra, Pułkowo’42, ITRF, ETRF.
6. Stosowane transformacje między układami odniesienia, wykorzystanie do transformacji dostępnych narzędzi informatycznych: Mathcad, Transpol, Geonet.
7. Wysokościowe systemy i układy odniesienia i ich realizacje EUVS, EUVF, UELN, wysokości geopotencjalne, ortometryczne, normalne, dynamiczne.
8. Integracja wysokościowego odniesienia za pomocą globalnego lub lokalnego modelu geoidy/quasi-geoidy.
9. Definicje współczesnych i historycznych układów kartograficznych funkcjonujących w Polsce.
10. Charakterystyka katastralnego układu współrzędnych na podstawie dostępnych opracowań z obszaru południowo-wschodniej Polski.
11. Transformacje współrzędnych płaskich pochodzących z różnych układów odniesienia i układów współrzędnych, identyfikacja punktów w ramach stref danego układu współrzędnych, wybór optymalnego rodzaju i stopnia wielomianu na podstawie testów, ocena dokładności transformacji.
12. Badanie kartometrycznych konsekwencji transformacji współrzędnych, wyznaczenie deformacji obiektów liniowych i powierzchniowych wynikających z transformacji współrzednych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia z oceny z egzaminu i oceny z zaliczenia laboratoriów. Ocena z laboratoriów jest wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego na zakończenie zajęć oraz ocen z wykonania indywidualnych projektów obliczeniowych w trakcie zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z zakresu geodezji wyższej i kartografii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje, praca zbiorowa, IGIK, seria monograficzna Nr 10, Warszawa, 2004.
2. Banasik P., Cichociński P., Czaja J., Góral W., Kozioł K., Krzyżek R., Kudrys J., Ligas M., Skorupa B.: „Podstawy Geomatyki”, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.
3. Niwelacja precyzyjna, praca zbiorowa, PPWK, Warszawa-Wrocław, 1993.
4. Gajderowicz I.: „Odwzorowania kartograficzne”, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn, 2009.
5. „Systemy informacji topograficznej kraju”, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.
6. Pasławski J.: „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, Nowa Era, Warszawa, 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None