Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kartografia tematyczna
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-206-GM-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geomatics
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Kozioł Krystian (krystian.koziol@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Kozioł Krystian (krystian.koziol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie aspekty praktyczne modelowania kartograficznego w zawodzie geodety oraz konieczność ciągłej aktualizacji i poszerzania wiedzy z zakresu generalizacji cyfrowej i kartografii GK2A_K01, GK2A_K02 Test,
Project,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proces cyfrowej generalizacji kartograficznej, zbudować model kartograficzny wielorozdzielczej bazy danych, zastosować odpowiednie narzędzia GIS w tworzeniu map tematycznych i ogólnogeogoraficznych. Student opanuje umiejętność wykorzystania danych udostępnianych w Internecie oraz nabędzie umiejętności w zakresie integracji różnych modeli danych i ich wizualizacji. GK2A_U06, GK2A_U04, GK2A_U07, GK2A_U08, GK2A_U01, GK2A_U17, GK2A_U18, GK2A_U19, GK2A_U05, GK2A_U02, GK2A_U11, GK2A_U16, GK2A_U03, GK2A_U12 Activity during classes,
Test,
Project,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie automatycznej generalizacji kartograficznej, kartografii komputerowej, integracji różnych modeli danych i ich wizualizacji. GK2A_W03, GK2A_W08, GK2A_W07, GK2A_W01, GK2A_W09, GK2A_W02, GK2A_W05 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
M_W002 Zna kartografię, jako dyscyplinę, która zajmuje się graficznym, komunikacyjnym, wizualno - myślowym i technologicznym opracowaniem informacji przestrzennej na podstawie map i innych reprezentacji kartograficznych. Zna podstawę kartograficznej metody badań zjawisk z użyciem modelu, jakim jest mapa stanowiąca ogniwo pośrednie w poznania rzeczywistości. GK2A_W03, GK2A_W06, GK2A_W05, GK2A_W04 Activity during classes,
Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie aspekty praktyczne modelowania kartograficznego w zawodzie geodety oraz konieczność ciągłej aktualizacji i poszerzania wiedzy z zakresu generalizacji cyfrowej i kartografii + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proces cyfrowej generalizacji kartograficznej, zbudować model kartograficzny wielorozdzielczej bazy danych, zastosować odpowiednie narzędzia GIS w tworzeniu map tematycznych i ogólnogeogoraficznych. Student opanuje umiejętność wykorzystania danych udostępnianych w Internecie oraz nabędzie umiejętności w zakresie integracji różnych modeli danych i ich wizualizacji. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie automatycznej generalizacji kartograficznej, kartografii komputerowej, integracji różnych modeli danych i ich wizualizacji. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna kartografię, jako dyscyplinę, która zajmuje się graficznym, komunikacyjnym, wizualno - myślowym i technologicznym opracowaniem informacji przestrzennej na podstawie map i innych reprezentacji kartograficznych. Zna podstawę kartograficznej metody badań zjawisk z użyciem modelu, jakim jest mapa stanowiąca ogniwo pośrednie w poznania rzeczywistości. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Funkcjonowanie i tworzenie cyfrowego modelu krajobrazu oraz cyfrowego modelu kartograficznego w bazach danych przestrzennych. Problem generalizacja kartograficznej jako jednej z raf współczesnej kartografii komputerowej. Operatory generalizacji kartograficznej. Automatyczna generalizacja kartograficzna jako podstawa funkcjonowania wieloreprezentacyjnych/wielorozdzielczych bazy danych przestrzennych (Multi-resolution/representation-database – MRDB). Problemy aktualizacji danych wieloreprezentacyjnych/wielorozdzielczych bazy danych przestrzennych i zasadność wprowadzenia osnowy kartograficznej. Zasady projektowania map z uwzględnieniem narzędzi GIS. Wizualizacja danych przestrzennych jako rezultat analiz przestrzennych dla danych jakościowych i ilościowych. Metody wizualizacji kartograficznej. Wizualizacja interaktywna i dynamiczna. WebGIS czyli wizualizacja kartograficzna w Internecie. Wizualizacja z uwzględnieniem czasu. Wizualizacja z uwzględnieniem niepewności. Współczesne metody produkcji i reprodukcji map oraz ich użytkowanie (mobile mapping).

Project classes:

Zastosowanie wybranych operatorów generalizacji kartograficznej w procesie automatycznej generalizacji kartograficznej na wybranych przykładach. Znaczenie i funkcje osnowy kartograficznej. Metody integracji danych przestrzennych w procesie wizualizacji. Wizualizacja wyników analiz przestrzennych w ujęciu ilościowym i jakościowym. Wykorzystanie danych przestrzennych udostępnionych poprzez serwisy WMS i WFS w wizualizacji. W ramach zajęć laboratoryjnych wykorzystane zostanie oprogramowanie GIS (ArcGIS, Geomedia). Zaprojektowanie i wykonanie map tematycznych, Zaprojektowanie i wykonanie analiz wspomagania decyzji z wykorzystanie georeferncyjnych baz danych i serwisów WMS/WFS. Przygotowanie serwisów WEB Map.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Examination or Final test 15 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen: sprawozdania z projektów, kartkówek, kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza w zakresie kartografii tematycznej, Systemów Informacji Przestrzennej, odwzorowań kartograficznych, baz danych, modelowania przestrzennego.

Recommended literature and teaching resources:

Wprowadzenie do kartografii i topografii. Pasławski J. Nowa Era, Warszawa 2006
Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design. Michael Zeiler ESRI 1999
An Introduction to the Theory of Spatial Object Modelling for GIS. Martien Molenaar
Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej. Chrobak T, Kozioł K., Szostak M., Żukowska M. Wydawnictwa AGH, Kraków 2007
Systemy informacji topograficznej kraju. Praca zbiorowa: Andrzej Makowski (red.)
Metodyka Kartografii społeczno gospodarczej. Lech Ratajski
Metody kartograficzne a możliwości systemów komputerowych. Red. nauk.: Aleksander M. Berlant, Jacek Pasławski.
Andrzej Ciołkosz, Anna Jakomulska. Przetwarzanie cyfrowych zdjęć satelitarnych.
Artur Magnuszewski. Systemy geoinformacyjne w badaniach ekohydrologicznych. Przykład Doliny Wisły pod Płockiem.
Jacek Pasławski. Jak opracować kartogram.# #

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None