Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historyczne aspekty geodezji i kartografii
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-301-GM-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geomatics
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Kozioł Krystian (krystian.koziol@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie istotę poszerzania horyzontów wiedzy i jego wpływ na rozwój społeczeństwa przez pryzmat historii Geodezji i Kartografii GK2A_W03, GK2A_W09 Essay,
Scientific paper,
Report,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać metody pierwszych pomiarów triangulacyjnych oraz konstrukcji układów katastralnych GK2A_W05, GK2A_W03, GK2A_W06, GK2A_W09 Essay,
Scientific paper,
Report,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu pierwszych metod prezentacji kartograficznej, pierwszych pomiarów rozmiarów Ziemi, początków miernictwa, geodezji i kartografii historycznej. GK2A_W05, GK2A_W01, GK2A_W03 Essay,
Scientific paper,
Report,
Involvement in teamwork
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu historycznych metod reprodukcji i litografii, pierwszych pomiarów triangulacyjnych. GK2A_W05, GK2A_W03 Essay,
Scientific paper,
Report,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie istotę poszerzania horyzontów wiedzy i jego wpływ na rozwój społeczeństwa przez pryzmat historii Geodezji i Kartografii + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać metody pierwszych pomiarów triangulacyjnych oraz konstrukcji układów katastralnych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu pierwszych metod prezentacji kartograficznej, pierwszych pomiarów rozmiarów Ziemi, początków miernictwa, geodezji i kartografii historycznej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu historycznych metod reprodukcji i litografii, pierwszych pomiarów triangulacyjnych. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Człowiek prehistoryczny – początek kartografii. Starożytny bliski wschód rozwój geometrii i kartografii. Starożytna Grecja kolebka nauk w tym kartografii, mapa Ptolemeusza jako najstarsza mapa analogowa. Rzym – czy podboje możliwe były bez kartografów. Mapy pierwszych podróżników i pierwsze mapy nawigacyjne (Chiny). Wieki średnie w Europie i na Bliskim Wschodzie – kartografia jako nauka i sztuka. Mapy ziem polskich i pruskich, działalność kartograficzna Kopernika. Wpływ podróży na rozwój kartografii morskiej. Wiek XV jako początek renesansu i rewolucji w kartografii. Wielkie odkrycia geograficzne – rola kartografii i nawigacji. Polska na mapach XIX wiecznych. Polska szkoła kartograficzna w I Rzeczypospolitej. „Plan Kołłątajowski” jako przykład opracowania kartometrycznego. Najstarsze odwzorowania kartograficzne w zastosowaniach astronomii obserwacyjnej. Kartografia wojskowa. Rozwój geodezji i kartografii w zaborach, geodezyjne i kartograficzne opracowania katastralne zrealizowane w Galicji, konstrukcja układu katastralnego, współczesne zastosowanie mapy katastralnej. Konstrukcja lokalnych układów quasi-katastralnych, historia układu Lokalnego Krakowskiego. Geodezyjne i kartograficzne zasoby Archiwum Państwowego na przykładzie Archiwum Krakowskiego. Serwisy archiwalnych map topograficznych w zastosowaniach wojskowych i cywilnych.
Najstarsze wyobrażenia na temat kształtu i rozmiarów Ziemi. Pierwsze próby ustalenia rozmiarów kuli ziemskiej. Pomiary triangulacyjne i ich rola w geodezji, wprowadzenie metra jako jednostki długości, problematyka różnych jednostek długości. Problematyka długości geograficznej i czasu, lokalne południki zerowe. Wykorzystanie elipsoidy obrotowej jako geometrycznej powierzchni odniesienia w geodezji, elipsoidy odniesienia stosowane na ziemiach polskich, rozwój osnów geodezyjnych. Badania pola ciężkościowego Ziemi, wprowadzenie pojęcia geoidy.

Auditorium classes:

Człowiek prehistoryczny – początek kartografii. Starożytny bliski wschód rozwój geometrii i kartografii. Starożytna Grecja kolebka nauk w tym kartografii, mapa Ptolemeusza jako najstarsza mapa analogowa. Rzym – czy podboje możliwe były bez kartografów. Mapy pierwszych podróżników i pierwsze mapy nawigacyjne (Chiny). Wieki średnie w Europie i na Bliskim Wschodzie – kartografia jako nauka i sztuka. Mapy ziem polskich i pruskich, działalność kartograficzna Kopernika. Wpływ podróży na rozwój kartografii morskiej. Wiek XV jako początek renesansu i rewolucji w kartografii. Wielkie odkrycia geograficzne – rola kartografii i nawigacji. Polska na mapach XIX wiecznych. Polska szkoła kartograficzna w I Rzeczypospolitej. „Plan Kołłątajowski” jako przykład opracowania kartometrycznego. Najstarsze odwzorowania kartograficzne w zastosowaniach astronomii obserwacyjnej. Kartografia wojskowa. Rozwój geodezji i kartografii w zaborach, geodezyjne i kartograficzne opracowania katastralne zrealizowane w Galicji, konstrukcja układu katastralnego, współczesne zastosowanie mapy katastralnej. Konstrukcja lokalnych układów quasi-katastralnych, historia układu Lokalnego Krakowskiego. Geodezyjne i kartograficzne zasoby Archiwum Państwowego na przykładzie Archiwum Krakowskiego. Serwisy archiwalnych map topograficznych w zastosowaniach wojskowych i cywilnych.
Najstarsze wyobrażenia na temat kształtu i rozmiarów Ziemi. Pierwsze próby ustalenia rozmiarów kuli ziemskiej. Pomiary triangulacyjne i ich rola w geodezji, wprowadzenie metra jako jednostki długości, problematyka różnych jednostek długości. Problematyka długości geograficznej i czasu, lokalne południki zerowe. Wykorzystanie elipsoidy obrotowej jako geometrycznej powierzchni odniesienia w geodezji, elipsoidy odniesienia stosowane na ziemiach polskich, rozwój osnów geodezyjnych. Badania pola ciężkościowego Ziemi, wprowadzenie pojęcia geoidy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wykonanie i prezentacja projektu, udział w wykładach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Babicz J.: Mikołaj Kopernik a geografia, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 18: 1973, z. 3, s. 495-502.
Banasik P.: Analiza Krakowskiego Układu Lokalnego pod kątem jego transformacji do państwowych układów współrzędnych „1992” i „2000”, materiały X Sesji Naukowo-Technicznej nt. Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych, Piwniczna 10-12.05.2001.
Faluszczak F.P.: Kartografia Galicji Wschodniej w latach 1772-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2011
Fedorkowski W., 1974: Ewidencja gruntów, PPWK, Warszawa
Instruktion, 1907: Instruktion zur auführung der Vermessungen mit anwendung des mesztisches – Grundsteuerkatasters, Verlag des K.K.Lithographischen Institutes des Grundsteuerkatasters, Wien,
Iwańczak W.: Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku, Warszawa 2005.
Jäger E.: Prussia-Karten 1542-1810, Weißenhorn 1982.
Katalog dawnych map polskich XVI+XIX w., PWN Warszawa-Kraków, 1981.
Michałowski J., Sikorski T., 1932: Katalog punktów trygonometrycznych, Biblioteka Służby Geograficznej, T.8, Sekcja Geograficzna Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, Warszawa
Newton I.: Matematyczne zasady filozofii przyrody, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Warszawa, 2011
Olszewicz B.: Kartografia polska XV-XVII wieku (Przegląd chronologiczno-bibliograficzny), przygotował do wydania Jerzy Ostrowski, Warszawa 2004.
Sawicki K., 1968: “Pięć wieków geodezji polskiej”, PPWK Warszawa.
Schnayder E.: Kopernik i mapy, “Rocznik Krakowski”, t. 43: 1972, s. 31-44.
Sirko M., 1999: Zarys historii kartografii", Lublin.
Szpunar W., 1982: Podstawy geodezji wyższej, PPWK Warszawa.
„Wiadomości Służby Geograficznej”, wybrane roczniki z lat 1927-33, Warszawa.
„Przegląd Mierniczy”, wybrane roczniki z lat 1930-39, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None