Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-303-GM-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geomatics
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Eckes Konrad (keckes@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student zna podstawy teoretyczne metod twórczego rozwiązywania zadań inżynierskich GK2A_W09, GK2A_U03, GK2A_U01 Activity during classes,
Test
M_U002 Student zna zasady poprawnej redakcji tekstów technicznych GK2A_U03, GK2A_U19 Scientific paper,
Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie w sposób twórczy i przeprowadzić analizę wykonanego zadania i wyprowadzić wnioski wraz z ich klasyfikacją i gradacją GK2A_U07, GK2A_U05, GK2A_U09, GK2A_U16, GK2A_U17, GK2A_U19 Scientific paper,
Test,
Activity during classes
M_U004 Student potrafi przedstawić prezentację werbalną rozwiązanego problemu wraz z ilustracją audiowizualną GK2A_U02, GK2A_U03, GK2A_K01 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student zna podstawy teoretyczne metod twórczego rozwiązywania zadań inżynierskich - - - - - + - - - - -
M_U002 Student zna zasady poprawnej redakcji tekstów technicznych - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie w sposób twórczy i przeprowadzić analizę wykonanego zadania i wyprowadzić wnioski wraz z ich klasyfikacją i gradacją - - - - - + - - - - -
M_U004 Student potrafi przedstawić prezentację werbalną rozwiązanego problemu wraz z ilustracją audiowizualną - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Twórcze rozwiązywanie zadań

Metody twórczego rozwiązywania zadań – podstawy inwentyki. Typowe przykłady twórczych rozwiązań inżynierskich.

2. Podejście systemowe do rozwiązywania zadań w ramach pracy dyplomowej

Procedura podejścia systemowego:
- studia literatury,
- sporządzenie harmonogramu realizacji zadania,
- zgromadzenie sprzętu i materiałów,
- wykonanie zadania.

3. Analiza zadania i wyciągnięcie wniosków

Ocena narzędzi użytych do wykonania zadania i zastosowanych metod. Ocena regulacji prawnych i przepisów pomiarowych. Ocena uzyskanych wyników. Grupowanie wniosków i ich gradacja.

4. Sposoby przedstawiania wykonanego zadania w postaci pisemnej – budowanie struktury treści

Schemat treści typowej pracy dyplomowej. Struktura drzewiasta treści pracy – podział treści na rozdziały, podrozdziały i akapity. Zachowanie jednolitego rytmu treści pracy. Rola przekazu ilustracyjnego w pracach technicznych.

5. Szczegółowe zasady redagowania tekstów technicznych

Redakcja spisu treści i tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Cztery sposoby autoryzowania tekstu. Redakcja rysunków, tabel, wzorów, algorytmów i schematów wraz z numeracją, podpisami i przytaczaniem źródeł. Redakcja bibliografii i netografii. Praktyczne zasady edycji – kroje i styl czcionek, wytłuszczenia. Konwencje pisania nazw, poleceń systemowych, plików i rozszerzeń. Znaki korektorskie.

6. Prezentacja wykonanych zadań w postacie słownej z ilustracją audiowizualną

Zasady efektownej prezentacji werbalnej. Sporządzenie ilustracji audiowizualnej – kartograficznej i komputerowej. Samodzielne przygotowanie prezentacji z zadanej tematyki lub z tematyki pracy dyplomowej. Wygłoszenie referatu i udział w dyskusji nad tezami i metodyką pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest identyczna z oceną zaliczenia seminarium.

Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zaliczenie toku studiów wymaganego do podjęcia tematu pracy dyplomowej oraz wybór i zatwierdzenie tematu tej pracy.

Recommended literature and teaching resources:

1. Eckes K.: Twórcze rozwiązywanie zadań i przedstawianie wyników w postaci pisemnej i werbalnej – konspekt (manuskrypt), AGH Kraków.
2. Kaczmarczyk T.: Poradnik dla studentów piszących prace licencjacką lub magisterską. Biblioteka internetowa, Warszawa 2005.
2. Pudło A. Prace magisterskie i licencjackie – wskazówki dla studentów. Wyd. LexisNexis, Kraków 2003.
3. Strony internetowe różnych uczelni zawierające poradniki pisania prac dyplomowych.
4. Węglińska M.: Jak pisać prace magisterską, poradnik dla studentów. Wyd. Impuls, Kraków 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest wygłoszenie referatu przed audytorium grupy seminaryjnej.