Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska są skierowane do absolwentów studiów I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia i innych kierunków technicznych o zbliżonym charakterze (wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera).
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Osoba ta powinna posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:
1) wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie i opis zjawisk i procesów związanych z geodezją i kartografią;
2) wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i przepisów prawnych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa górniczego i geologicznego, prawa cywilnego i prawa administracyjnego
3) podstawową wiedzę i umiejętności z geodezji inżynieryjno-przemysłowej, gospodarki nieruchomościami i katastru, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji górniczej i geomatyki oraz dobór i stosowanie odpowiednich rozwiązań inżynierskich i organizacyjnych w tych obszarach;
4) wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi informatycznych wspomagających pozyskiwanie, przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie danych związanych z geodezją i kartografią.
Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia nie odnosi się do następujących efektów kształcenia wymienionych w obszarowych efektach kształcenia w zakresie nauk technicznych, które to efekty powinny zostać zrealizowane przez studenta w ramach studiów I stopnia na tym kierunku:
Wiedza: T2A_W03, T2A_W09, T2A_W10, 2A_W11
Umiejętności: T2A_U06, T2A_U14
Kompetencje społeczne: T2A_K01, T2A_K02, T2A_K03, T2A_K04, T2A_K05
Kandydat powinien być gotowy do pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie geodezji i kartografii, a także takich obszarów, jak budownictwo, górnictwo, prawo, informatyka, planowanie przestrzenne, matematyka, statystyka, fizyka. Wskazane są także pewne uzdolnienia organizacyjne, kreatywność i świadomość potrzeby samokształcenia się.

Admission requirements:

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia odbywa się zgodnie z aktualną Uchwałą Senatu AGH w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w danym roku akademickim.

Minimum limit of students:

24

General degree program characteristic:
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kierunek Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska jest dobrze wpasowany w strategię rozwoju i misję Akademii Górniczo-Hutniczej. Przyjęty system kształcenia zmierza do kształtowania u studentów umiejętności logicznego, konstruktywnego i dalekosiężnego myślenia, podejmowania optymalnych decyzji oraz szybkiego wnioskowania. W proces kształcenia na tym kierunku jest zaangażowana kadra naukowo-dydaktyczna reprezentująca pod względem specjalności naukowej geodezja i kartografia oraz inne dyscypliny naukowe związane z realizowanymi modułami kształcenia. Prowadzenie badań naukowych w tych dyscyplinach oraz stały kontakt z daną problematyką gwarantuje wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry, a przekazywana wiedza i nabywane przez studentów umiejętności są aktualne i stosowane w praktyce zawodowej. Działalność naukowo-badawcza pracowników stanowiących minimum kadrowe na tym kierunku wiąże się z rozwiązywaniem kluczowych problemów z zakresu geodezji i kartografii oraz ma silny związek z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu regionalnego, realizując postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych. W kształtowaniu postaw studentów zwracana jest uwaga na potrzebę pielęgnowania tradycji własnej uczelni oraz wszechstronny rozwój.

Specialty name:
Real Estate Taxation and Cadastre

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

8

Control semesters:
second
Requirements for semester registration:

Obowiązuje semestralny okres rozliczeniowy. Wpis na kolejny semestr może otrzymać student, który w poprzednich semestrach uzyskał wymaganą ilość punktów ECTS w ramach występujących w tych semestrach w planie studiów modułów kształcenia, z uwzględnieniem dopuszczalnego łącznego deficytu punktów (def Pk) oraz ewentualnej obieralności modułów. W przypadku niezaliczenia w wymaganym terminie poprzedniego semestru lub nieuzyskania wpisu na dany semestr, Dziekan Wydziału podejmuje decyzje o powtarzaniu przez studenta semestru lub roku studiów, o udzieleniu urlopu lub o skreśleniu z listy studentów w zależności od dotychczasowego przebiegu studiów. Student nie ma prawa powtarzania pierwszego semestru. Powtarzanie semestru lub roku studiów z powodu zaległości w nauce możliwe jest tylko jeden raz. Przy zaliczeniu semestrów kontrolnych dokonywana jest ocena punktowa i programowa dotychczasowego przebiegu studiów, w szczególności stopnia zaawansowania zaliczenia przedmiotów obowiązkowych. W razie potrzeby, po uwzględnieniu dotychczasowych osiągnięć studenta, Dziekan Wydziału może dokonać korekty indywidualnych planów studenta.

Individual degree programmes:

Personalizacja planu studiów zasadniczo następuje poprzez wybór obieralnych modułów kształcenia.
Rutynowo student indywidualizuje swój plan studiów poprzez wybór obieralnych modułów kształcenia. Szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się studentom Wydział zapewnia opiekę dydaktyczno-naukową poprzez indywidualny dobór przedmiotów obowiązkowych, metod i form kształcenia odbywanych w ramach studiów indywidualnych (SI) zgodnie z Regulaminem Studiów. Studia indywidualne możliwe są począwszy od semestru piątego, po zaliczeniu wszystkich poprzednich semestrów bez deficytu punktów. Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta złożonego przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu (w tym średnią ocen z wszystkich poprzednich semestrów, wyliczoną zgodnie z Regulaminu Studiów, która musi być wyższa niż 4,75), a także zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan zatwierdza też opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku. Indywidualny program kształcenia jest uzgadniany z opiekunem studiów indywidualnych i tak konstruowany, aby zrealizowane były wszystkie kierunkowe efekty kształcenia i praktyka zawodowa oraz sumaryczna liczba punktów ECTS za cały okres studiów nie była mniejsza niż 210. Poza ww. limitem punktów ECTS, student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS. W ramach studiów indywidualnych dopuszcza się realizację dodatkowych modułów kształcenia, w tym modułów obieralnych, realizowanych na Wydziale na studiach I lub II stopniu na obydwu kierunkach kształcenia oraz modułów prowadzonych poza Wydziałem, a także zastąpienie niektórych modułów kształcenia występujących w planie studiów na danym kierunku innymi modułami pozwalającymi na uzyskanie podobnych efektów kształcenia. W przypadku zagrożenia braku realizacji niektórych kierunkowych efektów kształcenia w indywidualnym planie studiów pozostawia się istniejące moduły kształcenia lub przewiduje się dodatkowe moduły kształcenia realizujące te efekty.

Rules of determining the final grade:

Wynik ukończenia studiów ustalany jest jako średnia ważona z następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów – z wagą 0,6;
2) końcowej oceny pracy magisterskiej ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną w oparciu o oceny od opiekuna projektu i recenzenta – z wagą 0,2;
3) oceny egzaminu dyplomowego ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną z wagą 0,2.
Przy ustalaniu poszczególnych ocen, w tym średniej oceny ze studiów, brane są pod uwagę zasady wynikające z Regulaminu Studiów.

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Proces dyplomowania wiąże się z przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej (indywidualnej lub zespołowej) oraz przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, obejmującego: prezentację pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzamin magisterski).
Tematy prac dyplomowych magisterskich wraz z ich opiekunami i dodatkowymi warunkami realizacji pracy zatwierdza Dziekan na wniosek kierownika katedry zgłaszającej poszczególne tematy. Opiekunem pracy może być profesor, doktor habilitowany lub doktor. Lista tematów prac magisterskich wraz z ich opiekunami jest udostępniana studentom w semestrze 1 (studia stacjonarne) lub 2 (studia niestacjonarne), tak, aby tematy prac mogły być podjęte przez studentów nie później niż na jeden rok przed planowym terminem ukończenia studiów. Zapis na dany temat odbywa się w trybie indywidualnym na zasadach określonych przez opiekuna pracy. Podjęcie danego tematu jest potwierdzane przez opiekuna pracy na odpowiednim formularzu dostarczanym do Dziekanatu.
Zakres i forma pracy dyplomowej magisterskiej są uzgadniane z opiekunem pracy. Opiekun pracy określa też tryb i harmonogram realizacji umożliwiający jej terminowe ukończenie. W przypadku pracy zespołowej wymagane jest szczegółowe określenie udziału każdego z wykonawców w pracy.
Po wykonaniu pracy dyplomowej magisterskiej i otrzymaniu za nią pozytywnej oceny od opiekuna oraz zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów (uzyskaniu absolutorium) studenci składają i rejestrują swoje prace w Dziekanacie, po czym dana praca zostaje udostępniana recenzentowi do recenzji i jest wyznaczany termin obrony. Recenzenta pracy magisterskiej powołuje Dziekan Wydziału. Recenzentem może być profesor, doktor habilitowany lub doktor. Zaleca się, żeby w przypadku, gdy opiekunem danej pracy jest doktor, recenzentem tej pracy był profesor lub doktor habilitowany. Po zarejestrowaniu pracy opiekun i recenzent sporządzają pisemne oceny pracy.
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji pracy student przystępuje w wyznaczonym terminie do egzaminu dyplomowego przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału.
Standardowo w skład Komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego wchodzą:
1) Dziekan Wydziału jako przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona, którą może być nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego,
2) opiekun pracy,
3) recenzent pracy.
Egzamin dyplomowy magisterski obejmuje:
1) prezentację pracy dyplomowej,
2) dyskusję nad pracą,
3) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzamin magisterski).
Egzamin magisterski polega na odpowiedzi na dwa przekrojowe pytania z zakresu kierunku studiów, z których jedno jest zadawane przez opiekuna pracy, a drugie przez recenzenta. Ogólny zakres egzaminu magisterskiego jest udostępniany studentom najpóźniej w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy. Przy jego opracowywaniu uwzględnia się kierunkowe efekty kształcenia dla studiów II stopnia na danym kierunku oraz modułowe efekty kształcenia wynikające z programu danej specjalności. Zakres tego egzaminu może także obejmować podstawową wiedzę dla danego kierunku studiów wynikającą z kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale.
Oceny cząstkowe uzyskane za prezentację pracy oraz odpowiedzi na zadane pytania umieszczane są w protokole z egzaminu dyplomowego, podobnie jak ocena końcowa za pracę, wynikająca z ocen uzyskanych od opiekuna pracy i recenzenta. W przypadku rozbieżności ocen pracy opiekuna i recenzenta końcowa ocena końcowa pracy ustalana jest na posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej.
Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest przez Komisję Egzaminacyjną, jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na obydwa postawione pytania (oceniane przez zadających te pytania).
Za przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej oraz przygotowanie się do egzaminu dyplomowego magisterskiego, potwierdzone uzyskaniem pozytywnej oceny końcowej pracy dyplomowej oraz pozytywnej oceny egzaminu dyplomowego, student otrzymuje w ostatnim semestrze studiów 20 punktów ECTS.

Additional information:

Moduły (przedmioty) obieralne uwzględnione w planie studiów student wybiera w semestrze poprzedzającym rok akademicki, w którym dany moduł występuje, w zakresie wynikającym z programu kształcenia i w trybie określonym przez Dziekana Wydziału. O uruchomieniu modułów obieralnych decyduje Dziekan Wydziału, biorąc pod uwagę liczbę studentów zapisanych wstępnie na dany moduł. Studenci zapisani wstępnie na moduły nieuruchomione, są przepisywani na moduły uruchomione zgodnie z ich kolejnymi preferencjami.
W ramach studiów I stopnia student jest zobowiązany do realizacji co najmniej jednego modułu obieralnego za minimum 3 punkty ECTS prowadzonego w języku obcym.
Za zgodą Dziekana Wydziału część punktów ECTS wymaganych do zaliczenia bloku przedmiotów fakultatywnych (maksymalnie 2 punkty) może być także przez studenta uzyskana za pracę w kole naukowym, potwierdzoną przez opiekuna koła. W planie studiów student umieszcza wówczas moduł kształcenia: „Praca w kole naukowym … (nazwa koła)”, za który otrzymuje ocenę końcową od opiekuna koła i odpowiednią liczbę punktów ECTS (1 lub 2), określoną przez opiekuna koła, przyjmując zasadę, że 1 punkt ECTS odpowiada ok. 25-30 godzinom pracy studenta.
Grupy (bloki) modułów obieralnych uznaje się za zrealizowane w przypadku uzyskania przez studenta pozytywnych ocen końcowych z modułów występujących w ramach grupy (bloku), których sumaryczna liczba punktów jest nie mniejsza niż wymagana do zaliczenia danej grupy (bloku) modułów. W przypadku niezaliczenia któregoś z wybranych wcześniej modułów obieralnych występujących w ramach grupy (bloku) i nieuzyskania przez to wymaganej liczby punktów ECTS, student w kolejnym roku powtarza ten moduł (przedmiot) lub – za zgodą Dziekana Wydziału – wybiera i realizuje inny uruchomiony moduł obieralny występujący w danej grupie (bloku), który nie był wcześniej przez studenta wybrany i zaliczony. Powtarzany moduł obieralny oraz inny moduł realizowany w miejsce niezaliczonego wcześniej modułu obieralnego traktowane są tak samo, jak każdy przedmiot powtarzany (student jest zobowiązany wnieść opłatę zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora AGH).