Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surveying for Real Estate Management
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-107-GN-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hycner Ryszard (hycner@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Hycner Ryszard (hycner@agh.edu.pl)
dr inż. Maślanka Józef (podwilk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi przygotować kompletny operat pomiarowy z zakresu prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GK2A_U19 Execution of a project
M_K002 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w celu wykonania prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GK2A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje baz danych Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz formułować krytyczne oceny i wyczerpujące opinie. GK2A_U01 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia oraz potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się w zakresie potrzebnym do poprawnego wykonywania prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GK2A_U04 Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować pomiary związane z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. GK2A_W05 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę związaną z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GK2A_W03 Examination,
Test
M_W002 Student zna szczegółowo funkcjonowanie systemów, w których prowadzony jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz możliwości wykorzystania danych w nim gromadzonych, w pracach związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GK2A_W07 Examination,
Test
M_W003 Student zna przepisy prawne normujące prace związane z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. GK2A_W08 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi przygotować kompletny operat pomiarowy z zakresu prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w celu wykonania prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje baz danych Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz formułować krytyczne oceny i wyczerpujące opinie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia oraz potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się w zakresie potrzebnym do poprawnego wykonywania prac związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować pomiary związane z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę związaną z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna szczegółowo funkcjonowanie systemów, w których prowadzony jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz możliwości wykorzystania danych w nim gromadzonych, w pracach związanych z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna przepisy prawne normujące prace związane z geodezyjną obsługą wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Informacje wstępne i podstawowe pojęcia z zakresu geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami – definicja gospodarki nieruchomościami, geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami oraz mienia, rodzaje nieruchomości.
2. Podmioty uczestniczące w procesach gospodarki nieruchomościami.
3. Źródła informacji o terenie dla potrzeb gospodarki nieruchomościami – kataster nieruchomości, księgi wieczyste, dokumenty planowania przestrzennego.
4. Przepisy prawne normujące gospodarkę nieruchomościami oraz procesy związane z geodezyjną obsługą gospodarki nieruchomościami.
5. Służba geodezyjna i kartograficzna.
6. Powiązania pomiędzy procesami planowania przestrzennego, geodezją, budownictwem i gospodarką nieruchomościami.
7. Zagadnienie podstawowe (wynikające wprost z ustawy o gospodarce nieruchomościami) związane z geodezyjną obsługą gospodarki nieruchomościami – podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości, szacowanie nieruchomości.
8. Zagadnienie pochodne (poprzedzające i wspomagające zagadnienia podstawowe) związane z geodezyjną obsługą gospodarki nieruchomościami – regulacja stanu prawnego nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowej, komunalizacja mienia, umowa cywilno-prawna kupna-sprzedaży nieruchomości, nabycie nieruchomości pod autostrady i inne inwestycje, założenie KW, modyfikacja wpisów KW, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych.
9. Podstawowe zasady formalno-prawne wykonawstwa geodezyjnego.
10. Rola i zadania ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w kształtowaniu jakości prac geodezyjnych i obsługi wykonawców.
11. Rodzaje i zakres dokumentacji w pracach dotyczących gospodarki nieruchomościami.
12. Zmiany w informacji o terenie w zakresie stanu faktycznego i prawnego – zmiany w katastrze nieruchomości, zmiany w księgach wieczystych.
13. Obieg informacji o terenie w aspekcie technologicznym i prawnym – definicje oraz instytucje i obiekty uczestniczące.

Laboratory classes:

1. Osnowa geodezyjna dla potrzeb geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami.
2. Skład i forma operatów pomiarowych dla wybranych procesów gospodarki nieruchomościami.
3. Czynności pomiarowe w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami.

W trakcie semestru Student samodzielnie kompletuje i oddaje do sprawdzenia operat z podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z rozgraniczenia nieruchomości, wykonuje wykaz synchronizacyjny (równoważnik).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu oraz ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne wiadomości z geodezyjnych pomiarów szczegółowych, podstawy katastru i gospodarki nieruchomościami, podstawy planowania przestrzennego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bojar Z.: Podziały nieruchomości – komentarz, Wydawnictwo GALL, Katowice 2008
2. Durzyńska M.: Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009
3. Felcenloben D.: Rozgraniczanie nieruchomości. Teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, Wydawnictwo GALL, Katowice 2008
4. Hycner R., Hanus P.: Wykonawstwo geodezyjne, Wydawnictwo GALL, Katowice 2007
5. Kuryj J., Źróbek R., Źróbek S.: Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur, Wydawnictwo GALL, Katowice 2006
6. Siokora A.: Vademecum Prawne Geodety 2010, Wydawnictwo GALL, Katowice 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskania pozytywnej oceny z laboratoriów.

Warunkiem otrzymana pozytywnej oceny z laboratoriów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich projektów oraz kartkówek i kolokwiów.