Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technological Procedures and Documentation in Surveying
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-108-GN-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hycner Ryszard (hycner@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Bieda Agnieszka (bieda@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Hycner Ryszard (hycner@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w celu wykonania prac związanych z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. GK2A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje baz danych Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz formułować krytyczne oceny i wyczerpujące opinie. GK2A_U01 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia oraz potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się w zakresie potrzebnym do poprawnego wykonywania prac związanych z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. GK2A_U04 Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować pomiary związane z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. GK2A_U05 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U004 Student potrafi przygotować kompletny operat pomiarowy. GK2A_U19 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę związaną z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. GK2A_W03 Test
M_W002 Student zna szczegółowo funkcjonowanie systemów, w których prowadzony jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz możliwości wykorzystania danych w nim gromadzonych, w pracach geodezyjnych GK2A_W07 Test
M_W003 Student zna przepisy prawne normujące prace związane z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. GK2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w celu wykonania prac związanych z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje baz danych Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz formułować krytyczne oceny i wyczerpujące opinie. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia oraz potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się w zakresie potrzebnym do poprawnego wykonywania prac związanych z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować pomiary związane z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi przygotować kompletny operat pomiarowy. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę związaną z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna szczegółowo funkcjonowanie systemów, w których prowadzony jest Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz możliwości wykorzystania danych w nim gromadzonych, w pracach geodezyjnych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna przepisy prawne normujące prace związane z procedurami technologicznymi oraz z dokumentacyjnymi w pracach geodezyjnych. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zasady działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.
3. Zgłaszanie prac geodezyjnych.
4. Naliczanie opłat za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
6. Ogólne zasady sporządzania i kompletowania operatów pomiarowych.
7. Zasady wykonywania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych (zakres, forma, problem granic nieruchomości).
8. Dokumentacja tyczenia obiektów budowlanych.
9. Zasady wykonywania dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej budynków z przyłączami oraz przestrzennym zagospodarowaniem działki.
10. Odpowiedzialność zawodowa.

Auditorium classes:

W trakcie semestru Student samodzielnie kompletuje i oddaje do sprawdzenia operat z aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych oraz z inwentaryzacji powykonawczej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen ćwiczeń oraz z kolokwium, z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne wiadomości z geodezyjnych pomiarów szczegółowych, podstawy katastru i gospodarki nieruchomościami, podstawy planowania przestrzennego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Hycner R., Hanus P.: Wykonawstwo geodezyjne, Wydawnictwo GALL, Katowice 2007
2. Siokora A.: Vademecum Prawne Geodety 2010, Wydawnictwo GALL, Katowice 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem otrzymana pozytywnej oceny z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z projektów oraz kartkówek i kolokwiów.