Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The Issues of Finances, Economics and Accountancy
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-109-GN-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kulczycki Marek (marek.kulczycki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kulczycki Marek (marek.kulczycki@agh.edu.pl)
dr inż. Pałubska Joanna (palubska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć kategoriami przedsiębiorczości.
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, w zakresie zasad wyceny nieruchomości Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej zamierzeń inwestycyjnych na rynku nieruchomości Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości Test
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia i uwzględniania w praktyce ekonomicznych uwarunkowań działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć kategoriami przedsiębiorczości. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, w zakresie zasad wyceny nieruchomości + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej zamierzeń inwestycyjnych na rynku nieruchomości + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia i uwzględniania w praktyce ekonomicznych uwarunkowań działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
—-

Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej. Przedmiot ekonomii, makro- i mikroekonomia. Ekonomia pozytywna i normatywna. Popyt, podaż, rynek. Pojęcie rynku jako kategorii ekonomicznej. Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Krzywa popytu i podaży. Mechanizm rynkowy i jego efektywność. Równowaga rynkowa. Przesunięcie krzywej podaży i krzywej popytu. Elastyczność popytu w krótkim i długim okresie. Elastyczność podaży w krótkim i długim okresie. Interwencja Państwa a mechanizm rynkowy. Decyzje konsumenta. Decyzje producenta. Ziemia i kapitał jako czynniki produkcji. Kapitał rzeczowy i kapitał finansowy. Równowaga i procesy dostosowawcze na rynku usług kapitałowych. Cechy dóbr kapitałowych. Ziemia i renta gruntowa.
Cechy nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny.
Cechy fizyczne, cechy ekonomiczne, cechy instytucjonalno-prawne. Funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej.
Pojęcie rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości jako kategoria ekonomiczna. Rynek nieruchomości a sektor nieruchomości. Klasyfikacje rynku nieruchomości. Miejsce i rola rynku nieruchomości w gospodarce. Migracja kapitału i jej wpływ na zmianę wartości dóbr. Cechy rynku nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny. Niejednolitość rynku, niedoskonałość, mała elastyczność popytu i podaży, wymóg fachowej obsługi, lokalny charakter nieruchomości, mała efektywność rynku, duża doza interwencjonizmu publicznego. Funkcje rynku nieruchomości. Funkcja lokacyjna, funkcja informacyjna, funkcja korygowania wykorzystywania przestrzeni. Uczestnicy rynku nieruchomości: inwestorzy, deweloperzy, kredytodawcy, pozostali uczestnicy. Cykle rynku nieruchomości. Model funkcjonowania rynku nieruchomości. Powiązania pomiędzy rynkiem gruntów, rynkiem deweloperskim, inwestorskim i rynkiem kredytowym. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny. Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości.
Cena, wartość, koszt. Cechy wartości. Subiektywizm. Względny charakter wartości. Dynamiczny charakter wartości. Wycena jako próba obiektywizacji rynku. Wartość obiektywizująca rynek – wartość rynkowa. Wartości nierynkowe. Czynniki wpływające na wartość. Źródła zmian wartości nieruchomości.
Organizacje i podstawy prawne systemu bankowego w Polsce. Formy prawne i procedury zabezpieczenia wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem hipotek na nieruchomościach. Wybrane zagadnienia systemu finansowego: pieniądz, klasyfikacje i charakterystyka stóp procentowych.
Ustawa o rachunkowości. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości a standardy wyceny. Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych. Polityka rachunkowości podmiotu gospodarczego w aspekcie wyboru metod amortyzacji, stawek amortyzacyjnych i metod wyceny aktywów. Nieruchomości jako środki trwałe podmiotów gospodarczych. Klasyfikacja i zasady wyceny. Nieruchomość jako inwestycje długoterminowe w rozumieniu ustawy rachunkowości a klasyfikacja i zasady wyceny. Wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych i dla potrzeb podatkowych.
Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa, Cele inwestowania na rynku nieruchomości, Nieruchomość jako lokata bezpośrednia i pośrednia. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości. Inwestorzy na rynku nieruchomości. Kryteria inwestowania. Kryteria tradycyjne (stopa zwrotu, okres zwrotu). Kryteria oparte na wartości. Kryteria dynamiczne.

Auditorium classes:
—-

Rynek nieruchomości. Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji. Podstawy matematyki finansowej. Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie. Źródła zmiany wartości pieniądza. Bieżąca i przyszła wartość pieniądza. Oprocentowanie proste, oprocentowanie składane. Rodzaje stóp procentowych. Pojęcie kapitalizacji i dyskontowania. Teoria rent. Modele spłaty kredytu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ocena z kolokwium teoretycznego i rachunkowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Appraisal Institute: The Appraisal of Real Estate, Chicago 2000 r. (Wycena Nieruchomości – tłumaczenie na j. polski, Warszawa 2005)
Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczyki M.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Warszawa 2002 r.
Borowiecki R., Czaja J., Kulczycki M.: Analityczna interpretacja wybranych wskaźników do oceny efektywności inwestycji. Kraków 2004 r.
Czaja J.: Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków 2001 r.
Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN Warszawa 2005 r.
Międzynarodowe Standardy Wyceny (wydanie polskie). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2005 r.
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2008 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None