Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field Exercises in Real Estate Appraisal
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-112-GN-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z urzedami i pracować w zespole. GK2A_K02, GK2A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi prawidłowo wykonac operat szacunkowy rzeczywistej nieruchomości GK2A_U06, GK2A_W03, GK2A_U05 Execution of a project
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje konieczne do wykonania operatu GK2A_U06, GK2A_U07 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna praktyczne uwarunkowania wykonywania operatów szacunkowych GK2A_W05 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z urzedami i pracować w zespole. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prawidłowo wykonac operat szacunkowy rzeczywistej nieruchomości - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje konieczne do wykonania operatu - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna praktyczne uwarunkowania wykonywania operatów szacunkowych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Treści kształcenia (ćwiczenia terenowe)
W trakcie ćwiczeń terenowych każda sekcja trzy osobowa sporządza 3 operaty szacunkowe, które powinny obejmować:
• OPERAT NR 1. Wycena lokalu mieszkalnego metodą porównywania parami i analizy statystycznej rynku – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
• OPERAT NR 2. Wycena lokalu użytkowego (nieruchomości komercyjnej) w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, przy zastosowaniu techniki dyskontowania strumieni pieniężnych – dla ustalenia ceny do przetargu lub ceny transakcyjnej.
• OPERAT NR 3. Wycenę nieruchomości zurbanizowanej podejściem mieszanym, metodą pozostałościową – dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.
Wycena lokalu mieszkalnego podejściem porównawczym obejmuje:
• wybór z lokalnego rynku lokalu mieszkalnego, opis według następujących punktów:
- lokalizacja budynku w mieście,
- lokalizacja lokalu w budynku,
- stan prawny lokalu,
- stanu technicznego budynku i lokalu,
- sposobu użytkowania lokalu,
- wizji lokalnej budynku i lokalu,
- powierzchni ogólnej lokalu i jego rozkładu pomieszczeń,
- standardu wykończenia i wyposażenia lokalu,
- udziału w częściach wspólnych.
• ustalenie cech (atrybutów) i ich skal dla lokali mieszkalnych z lokalnego rynku,
• wybór lokali mieszkalnych o podobnych cechach do lokalu wycenianego oraz analiza ich podaży i popytu.
• sformułowanie baz lokalnych według ustalonych atrybutów dla analizowanych lokali mieszkalnych,
• analiza rynku, która obejmuje następujące czynności:
- ustalenie wpływów poszczególnych atrybutów na ceny lokali,
- ustalenie trendu zmiany cen transakcyjnych w czasie,
- ustalenie udziałów poszczególnych atrybutów w wyjaśnianiu zmienności cen rynkowych lokali,
• wybór atrybutów lokalu do wyceny,
• wybór z bazy lokalnej nieruchomości do porównania dla metody analizy statystycznej rynku oraz wykonanie wyceny wybranego lokalu,
• przygotowanie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego zgodnie ze Standardem VII.1.

Wycena nieruchomości użytkowych (komercyjnych) podejściem dochodowym metodą inwestycyjną obejmuje:
• wybór z lokalnego rynku lokalu użytkowego i opis według następujących punktów:
- lokalizacja budynku w mieście,
- lokalizacja lokalu w budynku,
- stan prawny lokalu,
- stanu technicznego budynku i lokalu,
- sposobu użytkowania lokalu,
- wizji lokalnej budynku i lokalu,
- powierzchni ogólnej lokalu i jego rozkładu pomieszczeń,
- standardu wykończenia i wyposażenia lokalu,
- udziału w częściach wspólnych,
- czynszów i wydatków operacyjnych z tytułu użytkowania lokalu użytkowego.
• ustalenie cech (atrybutów) i ich skal dla lokali użytkowych z lokalnego rynku,
• wybór lokali użytkowych o podobnych cechach do lokalu wycenianego,
• sformułowanie baz według ustalonych atrybutów:
- dla sprzedanych lokali użytkowych,
- dla wynajmowanych lokali użytkowych.
• analiza rynku, która obejmuje następujące czynności:
- ustalenie wpływów poszczególnych atrybutów na ceny lokali i na stawki czynszowe,
- ustalenie trendu zmiany cen transakcyjnych i czynszów w czasie,
- korekta cen i czynszów na datę wyceny,
• ustalenie parametrów rynkowych w zakresie cen i czynszów dla reprezentatywnych grup lokali,
• ustalenie operacyjnego dochodu netto oraz współczynnika kapitalizacji prostej,
• ustalenie strumieni pieniężnych oraz współczynnika ryzyka finansowego i stopy dyskonta,
• wycena lokalu użytkowego metodą inwestycyjną według techniki dyskontowania strumieni pieniężnych,
• przygotowanie operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego zgodnie ze Standardem VII.1.

Wycenę nieruchomości zurbanizowanej (dom w surowym stanie) podejściem mieszanym, metodą pozostałościową obejmuje:
• wyboru z lokalnego rynku nieruchomości zabudowanej domem w surowym stanie i opisanie tej nieruchomości według następujących punktów:
- lokalizacja nieruchomości na terenie miasta,
- stan prawny nieruchomości i budynku,
- opis konstrukcji obiektu budowlanego,
- stanu technicznego i zużycie obiektu budowlanego,
- wizja lokalna obiektu budowlanego,
- powierzchni ogólnej budynku i jego rozkładu pomieszczeń,
- standardu wykończenia i wyposażenia budynku,
• Wycena nieruchomości według następujących trzech etapów:
W etapie I będzie wykonana wycena metodą porównywania parami nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, przy założeniu że dom jest wykończony zgodnie z projektem technicznym budowy. Wartość rynkowa tego budynku będzie wyliczona według czynności opisanych w operacie 1.
- W etapie drugim będzie ustalony współczynnik rynkowy stanu budowy, jako stosunek sumy kosztu wykonanych elementów scalonych domu jednorodzinnego do kosztu realizacji całego budynku, według przyjętego projektu. W tym celu zostaną wykorzystane katalogi do scalonych elementów budynków.
W etapie trzecim zostanie określona wartość rynkowa wykonanych elementów budynku według ustalonego projektu technicznego wraz z działka gruntową, jako iloczyn współczynnika rynkowego określonego w etapie 2 i rynkowej wartości określonej w etapie 1.
• przygotowanie operatu szacunkowego dla wycenianej nieruchomości zgodnie z KZWN.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in fieldworks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen z wykonanych operatów szacunkowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)
1. KSWP 1. WARTOŚĆ RYNKOWA I WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA
2. KSWP 3. OPERAT SZACUNKOWY

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None