Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Theory and Practice of Real Estate Valuation II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-204-GN-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Pałubska Joanna (palubska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu osiągnięć nauki i techniki w sposób zrozumiały i uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej GK2A_K02 Activity during classes,
Execution of a project
Skills
M_U001 ma umiejętność samokształcenia się w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego GK2A_U04 Activity during classes
M_U002 potrafi zaprojektować procedury monitorowania rynku nieruchomości i zrealizować te procedury GK2A_U15 Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o kierunkach studiów powiązanych z kierunkiem Geodezja i Kartografia oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych w dziedzinach i dyscyplinach naukowych, właściwych dla kierunku Geodezja i Kartografia GK2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W002 ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę związaną z wybraną specjanością z zakresu geodezji i kartografii GK2A_W03 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W003 zna uchwały, rozporządzenia i inne regulacje prawne normujące działalność rzeczoznawcy majątkowego GK2A_W08 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu osiągnięć nauki i techniki w sposób zrozumiały i uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 ma umiejętność samokształcenia się w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować procedury monitorowania rynku nieruchomości i zrealizować te procedury - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o kierunkach studiów powiązanych z kierunkiem Geodezja i Kartografia oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych w dziedzinach i dyscyplinach naukowych, właściwych dla kierunku Geodezja i Kartografia + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę związaną z wybraną specjanością z zakresu geodezji i kartografii + - - - - - - - - - -
M_W003 zna uchwały, rozporządzenia i inne regulacje prawne normujące działalność rzeczoznawcy majątkowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Treści kształcenia – Wykłady

1.Podstawy rolnictwa. Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne. Użytki rolne i ich rodzaje. Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości. Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji. Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wycena nieruchomości rolnych. (2 godz.)
2.Podstawy leśnictwa. Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów. Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu. Przestrzenny podział lasów. Grunty zadrzewione i zakrzewione. Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym, dochodowym, kosztowym oraz mieszanym. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych. (2 godz.)
3.Podstawy gospodarki wodnej. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. Linia brzegowa. Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących. Zasady korzystania z wód i ochrona wód. Pozwolenia wodnoprawne. (1 godz.)
4.Wycena prawa użytkowania wieczystego i określanie wartości rynkowej nieruchomości w aspekcie prawa użytkowania wieczystego. (1 godz.)
5.Określanie wartości rynkowej nieruchomości w aspekcie prawa trwałego zarządu. (1 godz.)
6.Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych. (7 godz.)
7.Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne. (2 godz.)
8.Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych. (2 godz.)
9.Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości. (2 godz.)
10.Wycena masowa. (2 godz.)
11.Wybrane zagadnienia zarządzania nieruchomościami. (4 godz.)
12.Doradztwo na rynku nieruchomości. Obszar i zakres działalności doradcy na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa. (4 godz.)
13.Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji. (4 godz.)
14.Status prawny rzeczoznawcy majątkowego. (4 godz.)
15.Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych (2 godz.)
16.Standardy zawodowe i etyka zawodowa. (2 godz.)
17.Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny. Wartość godziwa. Wartość bankowo – hipoteczna. Wartość inwestycyjna. Wartość katastralna. Wartość odtworzeniowa. Inne rodzaje wartości nierynkowych. (3 godz.)

Laboratory classes:
Treści kształcenia – Ćwiczenia

1.Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska. Wycena sadów, ogrodów działkowych, gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej, wycena gruntów pod stawami, wycena gruntów pod rowami pełniących funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Wybór podejścia i metody w zależności od celu wyceny. Dobór informacji, baza danych i atrybutów wyceny. Określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym lub mieszanym. Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny gruntu rolnego wraz z częściami składowymi. Układ, treść i forma operatu szacunkowego według KSWP 3. (8 godz.)
2.Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym, dochodowym, kosztowym oraz mieszanym. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych.
Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny gruntu leśnego. Układ, treść i forma operatu szacunkowego według KSWP 3. (6 godz.)
3.Kolokwium zaliczeniowe z części materiału dotyczącego wyceny nieruchomości rolnych, leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych. (2 godz.)
4.Zadania rachunkowe z określania wartości rynkowej nieruchomości: przeznaczonej lub zajętej pod drogę publiczną. (2 godz.)
5.Zadania rachunkowe z wyceny ograniczonego prawa rzeczowego. (2 godz.)
6.Zadania rachunkowe z określania wartości prawa użytkowania wieczystego oraz wartości rynkowej nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, wnoszonej do spółki w formie aportu. (4 godz.)
7.Zadania rachunkowe z wyceny nieruchomości dla potrzeb planistycznych. (4 godz.)
8.Kolokwium zaliczeniowe z drugiej części materiału. (2 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 153 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 31 h
Participation in lectures 45 h
Participation in practical classes 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń – średnia ocen cząstkowych z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach.
Zaliczenie przedmiotu – uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu.
Ocena końcowa uwzględnia ocenę z ćwiczeń i ocenę z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu “Teoria i praktyka wyceny nieruchomości I”

Recommended literature and teaching resources:

1. Akty prawne odnoszące się do tematyki zajęć.
2. Adamczewski Z. Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście porównawcze. Warszawa, 2011.
3. Bojar Z., Cymerman R., Hopfer A., Michnikowska K., Nurek W., Prystupa M., Szamański M. Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. Educaterra, 2009.
Bryx M. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością. Poltex, 2008.
4. Cymerman R., Hopfer A. System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. PFSRM, 2012.
5. Cymerman R. Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Educaterra, 2011.
6. Czaja J. Metody i systemy szacowania nieruchomości. Kraków, 1999.
7. Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków, 2001.
8. Czaja J., Parzych P. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków, 2007.
9. Kucharska – Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa, PWN, 2009.
Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. PFSRM, 2006.
10.Nowak A. Wycena nieruchomości leśnych. Educaterra, 2010.
11.Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
12.Zmarlicki K. Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich. PFSRM, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i zdanie egzaminu.