Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Real estate brokerage
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-205-GN-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Pałubska Joanna (palubska@agh.edu.pl)
dr inż. Jasińska Elżbieta (jasinska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi wspóldziałać w róznorodnym zawodowo środowisku. GK2A_K01, GK2A_K02 Project
Skills
M_U001 Potrafi pozyskać i przetworzyć dane niezbędne dla pośrednika GK2A_U02, GK2A_U01 Project
M_U002 Potrafi pracować w zespole GK2A_U06, GK2A_U07, GK2A_U05 Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę koniczną do realizacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami GK2A_W02, GK2A_W03 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi wspóldziałać w róznorodnym zawodowo środowisku. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskać i przetworzyć dane niezbędne dla pośrednika + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować w zespole - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę koniczną do realizacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa
Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami, Zakres czynności pośrednika, Wymogi kwalifikacyjne, Kształcenie teoretyczne i praktyczne, System nadawania licencji zawodowych, Doskonalenie kwalifikacji zawodowych
Prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami, Odpowiedzialność zawodowa i pojęcie szczególnej staranności, Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami, Organizowanie się środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami, Cele i zadania organizacji zawodowych i ich federacji, Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośredników w obrocie nieruchomościami
Źródła informacji o nieruchomościach
Źródła prawa miejscowego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Sądy wieczystoksięgowe, książki wieczyste, Postępowanie wieczystoksięgowe
Treść ksiąg wieczystych, Zasady wieczystoksięgowe, Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne, Wypisy z ksiąg, wieczystych, Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków), Ewidencja sieci uzbrojenia terenu i mapa zasadnicza, Inne źródła informacji o nieruchomościach
Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami
Nieruchomość jako przedmiot opodatkowania, Rodzaje podatków i opłat
Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
Zabezpieczanie należności od klientów, Zabezpieczanie transakcji, Zabezpieczenia umowne, Depozyty, Rachunki powiernicze, Weksle, Hipoteka, Egzekucja komornicza
Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi
i bankami
Finansowanie transakcji w obrocie nieruchomościami, Produkty bankowe – kredyty i pożyczki, Fundusz powierniczy
Rachunek powierniczy – rachunek bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami
Notariusz w obrocie nieruchomościami
Czynności notarialne, Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem, Akt notarialny
Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Formy organizacyjno-prawne działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Czynności związane z uruchomieniem działalności biura, Ustalenie celów działalności i zadań biura a także środków niezbędnych do uruchomienia działalności biura, Analiza otoczenia rynkowego, Rejestracja działalności gospodarczej oraz uruchomienie działalności biura, Organizacja biura – struktura wewnętrzna i podział zadań
Zasady i techniki pracy biurowej, Zarządzanie biurem, Zatrudnianie pracowników, polityka personalna, prawna i obowiązki pracowników, Wykorzystywanie technik komputerowych, Zasady współpracy między biurami – system wymiany ofert, Monitorowanie otoczenia prawnego, Ubezpieczenie działalności zawodowej, Ochrona danych osobowych, Zasady przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Laboratory classes:

Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji, Oględziny i inspekcje, Identyfikacja stanu prawnego i użytkowego wg ustawy, Weryfikacja ceny ofertowej, Reklama i prezentacja nieruchomości, Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją, Analizowanie potrzeb klientów, Kontakty z klientami
Kojarzenie stron transakcji, Negocjowanie warunków transakcji, Mediacje pomiędzy stronami transakcji
Czynności związane z zawarciem transakcji, Kompletowanie dokumentów, Sporządzenie umowy przedwstępnej
Ustalenie terminów związanych z zawarciem transakcji, Dokumentowanie przebiegu transakcji, Tworzenie baz danych o nieruchomościach, Komputerowy system wielokrotnego oferowania (np. system MLS)
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Forma i treść umowy, Prawa i obowiązki stron umowy
Działalność zawodowa zarządcy
Istota zawodu, regulacje prawne, analiza potrzeb klienta, odpowiedzialności zawodowa, zasady nabywania uprawnień zawodowych, normy zawodowe i kodeks etyki, organizacje zawodowe. Strategie zarządzania nieruchomościami. Rodzaje strategii, dostosowanie do typu nieruchomości, preferencje właścicieli, efektywność. Plany zarządzania nieruchomościami, Zależność od osoby właściciela- gminny, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkańców

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Completion of a project 60 h
Contact hours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z realizowanego projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Appraisal Institute: The Appraisal of Real Estate, Chicago 2000 r. USA. (Wycena Nieruchomości – tłumaczenie na j. polski, Warszawa 2005),
2. Brzeziński Z.: Pośrednik na rynku nieruchomości. Praca zbiorowa. Poltext Warszawa 2002 r.
3. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.
4. Henzel H.: Rola pośrednika na rynku nieruchomości. Difin Warszawa 2007 r.
5. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN Warszawa 2005 r

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None