Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydaci na kierunek Geodezja i Kartografia, który jest kierunkiem technicznym, powinni posiadać głównie uzdolnienia matematyczne, techniczne i geograficzne. Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień technicznych (inżynierskich), a także ekonomicznych i prawnych konieczna jest umiejętność syntetycznego myślenia i formułowania wniosków. Kandydat powinien wykazywać się również zdolnością do rozszerzania swojej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych dla tego kierunku studiów (matematyka, fizyka i informatyka) na poziomie wyższym. Niezbędny jest też dobry stan zdrowia, a także pewne uzdolnienia organizacyjne.

Admission requirements:

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia odbywa się zgodnie z aktualną Uchwałą Senatu AGH w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w danym roku akademickim.

Minimum limit of students:

-

General degree program characteristic:
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Engineer
Duration of degree programme (No. of semesters):
seven
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
210
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kierunek Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska jest dobrze wpasowany w strategię rozwoju i misję Akademii Górniczo-Hutniczej. Przyjęty system kształcenia zmierza do kształtowania u studentów umiejętności logicznego, konstruktywnego i dalekosiężnego myślenia, podejmowania optymalnych decyzji oraz szybkiego wnioskowania. W proces kształcenia na tym kierunku jest zaangażowana kadra naukowo-dydaktyczna reprezentująca pod względem specjalności naukowej geodezja i kartografia oraz inne dyscypliny naukowe związane z realizowanymi modułami kształcenia. Prowadzenie badań naukowych w tych dyscyplinach oraz stały kontakt z daną problematyką gwarantuje wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry, a przekazywana wiedza i nabywane przez studentów umiejętności są aktualne i stosowane w praktyce zawodowej. Działalność naukowo-badawcza pracowników stanowiących minimum kadrowe na tym kierunku wiąże się z rozwiązywaniem kluczowych problemów z zakresu geodezji i kartografii oraz ma silny związek z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu regionalnego, realizując postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych. W kształtowaniu postaw studentów zwracana jest uwaga na potrzebę pielęgnowania tradycji własnej uczelni oraz wszechstronny rozwój.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

12

Control semesters:
second, sixth
Requirements for semester registration:

Obowiązuje semestralny okres rozliczeniowy. Wpis na kolejny semestr może otrzymać student, który w poprzednich semestrach uzyskał wymaganą ilość punktów ECTS w ramach występujących w tych semestrach w planie studiów modułów kształcenia, z uwzględnieniem dopuszczalnego łącznego deficytu punktów (def Pk) oraz ewentualnej obieralności modułów. W przypadku niezaliczenia w wymaganym terminie poprzedniego semestru lub nieuzyskania wpisu na dany semestr, Dziekan Wydziału podejmuje decyzje o powtarzaniu przez studenta semestru lub roku studiów, o udzieleniu urlopu lub o skreśleniu z listy studentów w zależności od dotychczasowego przebiegu studiów. Student nie ma prawa powtarzania pierwszego semestru. Powtarzanie semestru lub roku studiów z powodu zaległości w nauce możliwe jest tylko jeden raz. Przy zaliczeniu semestrów kontrolnych dokonywana jest ocena punktowa i programowa dotychczasowego przebiegu studiów, w szczególności stopnia zaawansowania zaliczenia przedmiotów obowiązkowych. W razie potrzeby, po uwzględnieniu dotychczasowych osiągnięć studenta, Dziekan Wydziału może dokonać korekty indywidualnych planów studenta.

Individual degree programmes:

Personalizacja planu studiów zasadniczo następuje poprzez wybór obieralnych modułów kształcenia.
Rutynowo student indywidualizuje swój plan studiów poprzez wybór obieralnych modułów kształcenia. Szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się studentom Wydział zapewnia opiekę dydaktyczno-naukową poprzez indywidualny dobór przedmiotów obowiązkowych, metod i form kształcenia odbywanych w ramach studiów indywidualnych (SI) zgodnie z Regulaminem Studiów. Studia indywidualne możliwe są począwszy od semestru piątego, po zaliczeniu wszystkich poprzednich semestrów bez deficytu punktów. Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta złożonego przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu (w tym średnią ocen z wszystkich poprzednich semestrów, wyliczoną zgodnie z Regulaminu Studiów, która musi być wyższa niż 4,75), a także zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan zatwierdza też opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku. Indywidualny program kształcenia jest uzgadniany z opiekunem studiów indywidualnych i tak konstruowany, aby zrealizowane były wszystkie kierunkowe efekty kształcenia i praktyka zawodowa oraz sumaryczna liczba punktów ECTS za cały okres studiów nie była mniejsza niż 210. Poza ww. limitem punktów ECTS, student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS. W ramach studiów indywidualnych dopuszcza się realizację dodatkowych modułów kształcenia, w tym modułów obieralnych, realizowanych na Wydziale na studiach I lub II stopniu na obydwu kierunkach kształcenia oraz modułów prowadzonych poza Wydziałem, a także zastąpienie niektórych modułów kształcenia występujących w planie studiów na danym kierunku innymi modułami pozwalającymi na uzyskanie podobnych efektów kształcenia. W przypadku zagrożenia braku realizacji niektórych kierunkowych efektów kształcenia w indywidualnym planie studiów pozostawia się istniejące moduły kształcenia lub przewiduje się dodatkowe moduły kształcenia realizujące te efekty.

Rules of determining the final grade:

Wynik ukończenia studiów ustalany jest jako średnia ważona z następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów – z wagą 0,6;
2) końcowej oceny projektu inżynierskiego ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną w oparciu o oceny od opiekuna projektu i recenzenta – z wagą 0,2;
3) oceny egzaminu dyplomowego ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną z wagą 0,2.
Przy ustalaniu poszczególnych ocen, w tym średniej oceny ze studiów, brane są pod uwagę zasady wynikające z Regulaminu Studiów.

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Proces dyplomowania wiąże się z przygotowaniem pracy dyplomowej w formie projektu inżynierskiego (indywidualnego lub zespołowego) oraz przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, obejmującego: prezentację projektu inżynierskiego, dyskusję nad projektem i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (czyli ogólny egzamin kierunkowy – tzw. egzamin inżynierski).
Tematy projektów inżynierskich wraz z ich opiekunami i dodatkowymi warunkami realizacji projektu zatwierdza Dziekan na wniosek kierownika katedry zgłaszającej dany temat. Lista tematów projektów inżynierskich wraz z ich opiekunami jest udostępniana studentom w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy. Zapis na dany temat odbywa się w trybie indywidualnym na zasadach określonych przez opiekuna projektu.
Zaleca się, żeby temat projektu inżynierskiego był podjęty przez studenta przed rozpoczęciem semestru dyplomowego. Podjęcie danego tematu jest potwierdzane przez opiekuna projektu na odpowiednim formularzu dostarczanym do Dziekanatu. Zakres i forma projektu inżynierskiego jest uzgadniana z opiekunem projektu. Opiekun projektu określa też tryb i harmonogram realizacji projektu umożliwiający jego terminowe ukończenie. W przypadku projektu zespołowego wymagane jest szczegółowe określenie udziału każdy z wykonawców w projekcie.
Po wykonaniu projektu i uzyskaniu za niego pozytywnej oceny od opiekuna, studenci rejestrują swoje projekty w Dziekanacie i przystępują do pierwszej części egzaminu dyplomowego, która ma z założenia charakter półotwarty. Polega ona na prezentacji projektu na seminarium dyplomowym inżynierskim (organizowanym w drugiej połowie ostatniego semestru studiów) i dyskusji nad projektem w obecności prowadzącego seminarium i studentów z danej grupy seminaryjnej. Prowadzącym zajęcia z seminarium dyplomowego inżynierskiego jest nauczyciel akademicki, któremu Dziekan Wydziału zgodnie z planem obciążenia dydaktycznego powierzył prowadzenie tych zajęć i tym samym realizację pewnych elementów egzaminu dyplomowego. Prowadzący ww. zajęcia seminaryjne ocenia przedstawioną przez studenta prezentację projektu inżynierskiego i jest jednocześnie jego recenzentem, umieszczając swoją ocenę pracy w pisemnej recenzji. Oceny te są umieszczane w protokole z egzaminu dyplomowego, podobnie jak ocena za projekt inżynierski uzyskana od opiekuna projektu i ocena z egzaminu inżynierskiego. W przypadku rozbieżności ocen pracy opiekuna i recenzenta końcowa ocena projektu inżynierskiego określana jest na posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Dziekana Wydziału.
Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich modułów kształcenia wymaganych w toku studiów (uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów ECTS) oraz zarejestrowaniu projektu inżynierskiego, student zostaje też dopuszczony do egzaminu sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzaminu inżynierskiego). Ta część egzaminu dyplomowego ma formę testu jednokrotnego wyboru. Zakres egzaminu inżynierskiego jest udostępniany studentom najpóźniej na 3 miesiące przed wyznaczonym jego terminem. Obowiązują dwa terminy tego egzaminu: pierwszy i poprawkowy. Do terminu poprawkowego egzaminu inżynierskiego dopuszczani są studenci, którzy nie przystąpili do terminu pierwszego lub uzyskali z tego terminu ocenę niedostateczną. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu inżynierskiego Dziekan Wydziału może wyznaczyć dodatkowy termin tego egzaminu.
Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest przez Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Dziekana Wydziału, jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych za prezentację pracy i z egzaminu inżynierskiego. Jest ona ogłaszana zainteresowanym studentom niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji.
Za przygotowanie projektu inżynierskiego oraz przygotowanie się do egzaminu dyplomowego, potwierdzone uzyskaniem pozytywnej końcowej oceny projektu inżynierskiego oraz pozytywnej oceny egzaminu dyplomowego, student otrzymuje w ostatnim semestrze studiów 15 punktów ECTS.

Additional information:

Moduły (przedmioty) obieralne uwzględnione w planie studiów student wybiera w semestrze poprzedzającym rok akademicki, w którym dany moduł występuje, w zakresie wynikającym z programu kształcenia i w trybie określonym przez Dziekana Wydziału. O uruchomieniu modułów obieralnych decyduje Dziekan Wydziału, biorąc pod uwagę liczbę studentów zapisanych wstępnie na dany moduł. Studenci zapisani wstępnie na moduły nieuruchomione, są przepisywani na moduły uruchomione zgodnie z ich kolejnymi preferencjami.
W ramach studiów I stopnia student jest zobowiązany do realizacji co najmniej jednego modułu obieralnego za minimum 3 punkty ECTS prowadzonego w języku obcym.
Za zgodą Dziekana Wydziału część punktów ECTS wymaganych do zaliczenia bloku przedmiotów fakultatywnych (maksymalnie 2 punkty) może być także przez studenta uzyskana za pracę w kole naukowym, potwierdzoną przez opiekuna koła. W planie studiów student umieszcza wówczas moduł kształcenia: „Praca w kole naukowym … (nazwa koła)”, za który otrzymuje ocenę końcową od opiekuna koła i odpowiednią liczbę punktów ECTS (1 lub 2), określoną przez opiekuna koła, przyjmując zasadę, że 1 punkt ECTS odpowiada ok. 25-30 godzinom pracy studenta.
Grupy (bloki) modułów obieralnych uznaje się za zrealizowane w przypadku uzyskania przez studenta pozytywnych ocen końcowych z modułów występujących w ramach grupy (bloku), których sumaryczna liczba punktów jest nie mniejsza niż wymagana do zaliczenia danej grupy (bloku) modułów. W przypadku niezaliczenia któregoś z wybranych wcześniej modułów obieralnych występujących w ramach grupy (bloku) i nieuzyskania przez to wymaganej liczby punktów ECTS, student w kolejnym roku powtarza ten moduł (przedmiot) lub – za zgodą Dziekana Wydziału – wybiera i realizuje inny uruchomiony moduł obieralny występujący w danej grupie (bloku), który nie był wcześniej przez studenta wybrany i zaliczony. Powtarzany moduł obieralny oraz inny moduł realizowany w miejsce niezaliczonego wcześniej modułu obieralnego traktowane są tak samo, jak każdy przedmiot powtarzany (student jest zobowiązany wnieść opłatę zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora AGH).