Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering Graphics and Geodetic Drawing
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-105-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciaszek Jadwiga (maciasze@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Maciaszek Jadwiga (maciasze@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bydłosz Jarosław (bydlosz@agh.edu.pl)
dr inż. Gawałkiewicz Rafał (gawalkie@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia w biegłym posługiwaniu się programem AutoCAD GK1A_K01 Activity during classes
M_K002 Potrafi myśleć kategoriami przedsiębiorczości i marketingu GK1A_K07 Oral answer
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się programem AutoCAD (komputerowe wspomaganie projektowania) i zna zakres jego zastosowań GK1A_U07 Activity during classes,
Oral answer,
Project
M_U002 Potrafi - zgodnie ze standardami - przygotować dokumentację geodezyjną związaną z wykonaniem opracowań do celów projektowych GK1A_U17 Project,
Activity during classes
M_U003 Potrafi przygotować podstawową dokumentację graficzną prostych rysunków technicznych i geodezyjnych GK1A_U23 Execution of exercises
Knowledge
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie modelowania i wizualizacji obiektów i zjawisk przestrzennych metodami grafiki inżynierskiej i metodami kartograficznymi oraz narzędzi informatycznych służących do realizacji takich zadań GK1A_W13 Project
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów w rysunku technicznym i geodezyjnym oraz grafice inżynierskiej GK1A_W13 Test,
Participation in a discussion
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie możliwości graficznych i wykorzystania programu AutoCAD GK1A_W13 Oral answer
M_W013 Posiada podstawową wiedzę w zakresie modelowania i wizualizacji obiektów i zjawisk przestrzennych metodami grafiki inżynierskiej oraz przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych służących do realizacji takich zadań GK1A_W09, GK1A_W13 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia w biegłym posługiwaniu się programem AutoCAD - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć kategoriami przedsiębiorczości i marketingu - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się programem AutoCAD (komputerowe wspomaganie projektowania) i zna zakres jego zastosowań - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi - zgodnie ze standardami - przygotować dokumentację geodezyjną związaną z wykonaniem opracowań do celów projektowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować podstawową dokumentację graficzną prostych rysunków technicznych i geodezyjnych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie modelowania i wizualizacji obiektów i zjawisk przestrzennych metodami grafiki inżynierskiej i metodami kartograficznymi oraz narzędzi informatycznych służących do realizacji takich zadań + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów w rysunku technicznym i geodezyjnym oraz grafice inżynierskiej + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie możliwości graficznych i wykorzystania programu AutoCAD + - - - - - - - - - -
M_W013 Posiada podstawową wiedzę w zakresie modelowania i wizualizacji obiektów i zjawisk przestrzennych metodami grafiki inżynierskiej oraz przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych służących do realizacji takich zadań - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do grafiki inżynierskiej

  Definicja grafiki inżynierskiej i jej miejsce w geodezji i inżynierii środowiska. Przykłady rysunków wykonanych w różnych rzutach i różnymi technikami. Przepisy prawne związane z zasadami wykonywania rysunków (normy, instrukcje: rodzaje arkuszy, pismo techniczne, linie rysunkowe, opisy rysunków technicznych i geodezyjnych oraz map).
  Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej – aparat projekcji, rodzaje rzutów i ich charakterystyka.

 2. Wprowadzenie do programu AutoCAD.

  Środowisko pracy w systemie AutoCAD. Podstawowe pojęcia i obiekty rysunkowe 2D. Układy współrzędnych. Rysowanie precyzyjne, teksty jedno i wielowierszowe,kreskowanie. Wymiarowanie: tworzenie stylów i rodzin wymiarowania. Obszar modelu i papieru, rzutnie, przygotowanie do wydruku.

 3. Rzuty prostokątne.Wymiarowanie.

  Odwzorowania przedmiotów w rzutach prostokątnych według normy PN-EN ISO 5456-2:2002: Rzuty prostokątne figur i brył. Wymiarowanie brył wg normy PN-EN ISO 1660:1998 (elementy składowe wymiaru,metody, wymiary: liniowe, promieniowe, łukowe, kątowe, współrzędnościowe, zasady ogólne i szczególne wymiarowania).

 4. Rzutowanie aksonometryczne.

  Aksonometria: podział, zasady rzutowania aksonometrycznego. Przykłady rysowania brył i zastosowań rzutów aksonometrycznych w geodezji. Przekroje proste i złożone.

 5. Praca w trójwymiarowej przestrzeni w programie AutoCAD

  Ustawienia środowiska rysunku dla potrzeb 3D, płaszczyzny konstrukcyjne, tworzenie rzutni, układy współrzędnych i sterowanie nimi.
  Prezentacja widoku (rzuty, widoki 3D, orbitowanie).
  Typy obiektów 3D (obiekty druciane, powierzchnie, siatki, bryły). Działania na elementach przestrzennych.

 6. Rzuty cechowane i ich zasosowanie w geodezji

  Rzuty cechowane: punktów, prostych i płaszczyzn. Zadania konstrukcyjne z zastosowaniem tych rzutów. Powierzchnie topograficzne, interpolacja warstwic i ich opis zgodny z instrukcją K-1.

 7. Rzut środkowy i jego zastosowanie w geodezji i fotogrametrii

  Zasady i rodzaje rzutu środkowego (perspektywy). Układ płaszczyzn, prostych i punktów w perpektywie pionowej. Różne elementy w przestrzeni w rzucie środkowym: proste, figury, bryły. Przykłady wykonania obiektów powierzchniowych oraz fragmentu mapy w rzucie środkowym.

Project classes:
 1. Wprowadzenie do programu AutoCAD

  Tworzenie szablonu rysunku, sposoby podglądu rysunku. Podstawowe elementy rysunku oraz ich modyfikacja. Rodzaje pisma, opisy rysunków i map, tworzenie napisów.

 2. c.d. AutoCAD-a

  Ćwiczenia złożone: warstwy,rysowanie prostych obiektów, kreskowanie, rzutowanie prostokątne brył, wymiarowanie. Tworzenie bloków: definiowanie bloków,edycja,usuwanie definicji, zapisywanie i wstawianie bloków. Zapytania o odległość i pola powierzchni.

 3. Wprowadzenie do grafiki 3D

  Rysowanie brył w izometrii i dimetri. Wykonywanie przekrojów.

 4. Rysunki geodezyjne w AutoCAD-zie Przykłady wykonywania wybranych rysunków geodezyjnych. Samodzielne wykonanie fragmentu mapy zasadniczej, profilu podłużnego trasy,opisów topograficznych punktów, fragmentu mapy przestrzennej. Przygotowanie rysunku do wydruku.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 45 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Completion of a project 25 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z ćwiczeń i z testu z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Maciaszek J., Gawałkiewicz R.: Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska.
Wyd. Naukowe AGH. Kraków 2007 r.
2. Grochowski B.: Elementy geometrii wykreślnej. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2002.
3. Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej, PWN. Warszawa 1998.
4. Pikoń A.: AutoCAD (w wersji obowiązującej na zajęciach w danym roku akademickim) lub inne podręczniki z AutoCAD-a.
5. PN-EN ISO 5456-1:2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 1: Postanowienia ogólne.
6. PN-EN ISO 5456-2:2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 2: Przedstawianie prostokątne.
7. PN-EN ISO 5456-3:2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 3: Przedstawianie aksonometryczne.
8. PN-EN ISO 3098-0:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 0: Zasady ogólne.
9. PN-EN ISO 3098-2:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki.
PN-EN ISO 3098-4:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 4: Znaki diakrytyczne i specjalne alfabetu łacińskiego
10. Instrukcja K-1

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None