Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surveying Ia
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-107-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Krzyżek Robert (rkrzyzek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Krzyżek Robert (rkrzyzek@agh.edu.pl)
dr inż. Gruszczyński Wojciech (wgrusz@agh.edu.pl)
dr inż. Przewięźlikowska Anna (przewie@agh.edu.pl)
dr inż. Frukacz Mariusz (frukacz@agh.edu.pl)
dr inż. Skulich Mikołaj (skulich@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Buśko Małgorzata (mbusko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Student ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii GK1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U002 Student potrafi wykonywać w terenie pomiary geodezyjne dotyczące pomiarowych osnów geodezyjnych, szczegółów terenowych GK1A_U14 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_U003 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody pomiarowe do rozwiązywania różnych zadań z zakresu wyrównywania osnów geodezyjnych, obliczeń położenia szczegółów terenowych oraz innych typowych zadań geodezyjnych GK1A_U20, GK1A_U09, GK1A_U07 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie poziomych osnów geodezyjnych, pomiarów sytuacyjnych, obliczania pól powierzchni oraz zasad funkcjonowania Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego GK1A_W11, GK1A_W01, GK1A_W10 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę z podstawowych zadań i miar SI stosowanych w geodezji, rachunku błedów, powierzchni odniesienia, odwzorowań i układów współrzędnych GK1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Student ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii + - - + - - - - - - -
Skills
M_U002 Student potrafi wykonywać w terenie pomiary geodezyjne dotyczące pomiarowych osnów geodezyjnych, szczegółów terenowych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody pomiarowe do rozwiązywania różnych zadań z zakresu wyrównywania osnów geodezyjnych, obliczeń położenia szczegółów terenowych oraz innych typowych zadań geodezyjnych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie poziomych osnów geodezyjnych, pomiarów sytuacyjnych, obliczania pól powierzchni oraz zasad funkcjonowania Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę z podstawowych zadań i miar SI stosowanych w geodezji, rachunku błedów, powierzchni odniesienia, odwzorowań i układów współrzędnych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Rys historyczny rozwoju geodezji w świecie i w Polsce. Definicja geodezji i jej zakres problemowy; podział i zadania.
2. Podstawowe zadania. Tyczenie prostych sposobami bezpośrednimi i pośrednimi. Węgielnice i ich wykorzystanie w pracach geodezyjnych.
3. Miary w układzie SI stosowane w geodezji i ich zamiana. Miary spoza układu SI spotykane w dokumentacjach geodezyjnych.
4. Wstępne wiadomości z teorii błędów i rachunku wyrównawczego. Rodzaje błędów i ich źródła. Parametry oceny dokładności stosowane w geodezji. Prawo przenoszenia się błędów. Wyrównanie obserwacji bezpośrednich jednakowo dokładnych wraz z oceną dokładności po wyrównaniu. Wagi obserwacji i ich znaczenie w procesie obliczeń geodezyjnych. Wyrównanie obserwacji bezpośrednich niejednakowo dokładnych wraz z oceną dokładności po wyrównaniu.
5. Bezpośrednie pomiary odległości. Sprzęt do pomiarów. Atestacja i komparacja sprzętu. Technologie bezpośrednich pomiarów odległości przymiarami wstęgowymi. Poprawki i redukcje wprowadzane do wyników pomiaru. Błędy występujące przy pomiarach długości przymiarami wstęgowymi i ocena dokładności wykonanych pomiarów.
6. Pośrednie sposoby wyznaczenia długości odcinka; w oparciu o mierzone elementy w konstrukcjach geometrycznych. Analiza wpływu geometrii konstrukcji na dokładność wyznaczenia długości odcinka.
7. Powierzchnie odniesienia pomiarów sytuacyjnych. Rodzaje powierzchni odniesienia i ich definicje. Znaczenie powierzchni odniesienia w redukcji pomiarów geodezyjnych i obliczeniach.
8. Odwzorowanie powierzchni odniesienia. Rodzaje odwzorowań i ich cechy. Zniekształcenia odwzorowawcze i poprawki odwzorowawcze. Odwzorowania stosowane przy opracowaniu map wielkoskalowych.
9. Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Struktura, funkcjonowanie, zadania. Zasób zgromadzony w ośrodkach i jego udostępnianie wykonawcom prac geodezyjnych.
10. Układy współrzędnych stosowane w geodezji. Układ współrzędnych geodezyjnych na elipsoidzie. Prostokątne układy współrzędnych na płaszczyźnie: „1965”, „1992”, „2000” i inne. Biegunowy układ współrzędnych.
11. Poziome osnowy geodezyjne. Klasyfikacja osnów. Osnowa pomiarowa: formy i zasady projektowania, zakładania w terenie i jej pomiar.
12. Stabilizacja punktów poziomych osnów geodezyjnych. Utrwalanie punktów osnowy pomiarowej. Rodzaje znaków stosowanych do utrwalenia. Opisy topograficzne punktów osnowy.
13. Obliczenia w poziomej osnowie pomiarowej. Obliczenie azymutu i długości boków ze współrzędnych. Przybliżone wyrównanie ciągów poligonowych i jednowęzłowej sieci poligonowej nawiązanej. Wyrównanie sieci osnowy poziomej metodą ścisłą. Wielokierunkowe nawiązanie: pomiarów biegunowych, wcięć kątowych i ciągów poligonowych; sposób wykonania obliczeń.
14. Pomiary sytuacyjne. Przedmiot pomiarów sytuacyjnych. Metody pomiaru szczegółów technologiami tradycyjnymi i z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego. Informacje ogólne o nowoczesnych metodach pomiaru szczegółów technologią satelitarną RTK GPS i z wykorzystaniem przyrządów skanujących. Znaki umowne. Zasady prowadzenia szkiców polowych z uwzględnieniem różnych technologii pomiarowych. Rejestracja wyników pomiaru szczegółów i informacji w palmtopach wraz z prezentacją graficzną. Zasady generalizacji przy pomiarze konturów szczegółów terenowych.
15. Wyznaczenie pola powierzchni. Metody wyznaczania pola powierzchni: analityczna, graficzna i analityczno-graficzna. Zastosowanie przyrządów mechanicznych i elektronicznych (planimetrów) do wyznaczenia pola powierzchni działek na podkładkach mapowych. Wyznaczenie pola powierzchni obszaru, którego granice zostały pomierzone metodą rzędnych i odciętych lub metodą biegunową z kilku stanowisk. Digitalizacja i jej wykorzystanie do wyznaczenia pola powierzchni. Wyznaczenie pola powierzchni w terenie na podstawie zarejestrowanych danych w przyrządach pomiarowych. Ocena dokładności wyznaczenia pola powierzchni. Poprawka odwzorowawcza pola powierzchni.
16. Orientowanie osnów sytuacyjnych w układach współrzędnych. Zależności pomiędzy różnymi kątami orientacji (azymutami). Cel i zakres stosowania pomiarów orientacyjnych w osnowach.

Project classes:

1. Zasady kontroli rachunków – reguły Kryłowa-Bradisa.
2. Zamiana miar kątowych. Funkcje małych kątów.
3. Bezpośredni pomiar odległości, tyczenie prostych, tyczenie kąta prostego
4. Pomiar szczegółów terenowych metodą ortogonalną. Zasady prowadzenia szkicu polowego i opisu topograficznego
5. Redukcje bezpośrednich pomiarów długości
6. Skale. Godła map.
7. Obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych
8. Przybliżone wyrównanie ciągu poligonowego dwustronnie nawiązanego
9. Przybliżone wyrównanie ciągu poligonowego zamkniętego
10. Przybliżone wyrównanie sieci poligonowej z jednym punktem węzłowym
11. Wyrównanie sieci poziomej osnowy geodezyjnej metodą ścisłą
12. Obliczanie pola powierzchni

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 4 h
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 86 h
Participation in project classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia ważona z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw funkcji trygonometrycznych

Recommended literature and teaching resources:

1. Prac zbiorowa pod redakcją prof.. Józefa Belucha „Ćwiczenia z Geodezji I” AGH UWN-D, Kraków 2007.
2. Jagielski Andrzej „Geodezja I” Wydanie II zmodyfikowane, Kraków 2005.
3. Kamil Kowalczyk „Wybrane zagadnienia z rysunku map” WUWM, Olsztyn 2004
4. J. Tatarczyk „Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego” Wyd. AGH Kraków 1994
5. Magazyn Geoinformacyjny „GEODETA”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych