Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basic Geomorphology
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-108-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Eckes Teresa (teckes@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Eckes Teresa (teckes@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Potrafi przedstawić społeczeństwu zagrozenia dla lokalizacji obiektów, wynikajace z rozwoju rzeźby terenu GK1A_K06 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Umie przygotować projekt pikietowania rzeźby w pomiarach bezpośrednich GK1A_U19 Execution of a project
M_U003 Umie podać genezę, wiek i kierunki rozwoju rzeźby poszczególnych regionów Polski GK1A_U12 Execution of a project,
Test
Knowledge
M_W001 Zna formy rzeźby terenu Polski ich genezę i dynamikę zmian GK1A_W17, GK1A_W18 Activity during classes,
Execution of a project,
Test
M_W003 Zna prawa rządzące rozwojem rzeźby skorupy ziemskiej GK1A_W17, GK1A_W18 Test
M_W004 Zna ogólne zasady tworzenia modelu rzeźby w procesie pomiaru GK1A_W17 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Potrafi przedstawić społeczeństwu zagrozenia dla lokalizacji obiektów, wynikajace z rozwoju rzeźby terenu + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie przygotować projekt pikietowania rzeźby w pomiarach bezpośrednich - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie podać genezę, wiek i kierunki rozwoju rzeźby poszczególnych regionów Polski + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna formy rzeźby terenu Polski ich genezę i dynamikę zmian + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna prawa rządzące rozwojem rzeźby skorupy ziemskiej + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna ogólne zasady tworzenia modelu rzeźby w procesie pomiaru - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Procesy kształtujące powierzchnię skorupy ziemskiej

  Rzeźba jako element środowiska geograficznego. Główne źródła energii procesów rzeźbotwórczych. Ruchy izostatyczne, epejrogeniczne, diktyogeniczne – przyczyny i skutki. Ruchy orogeniczne. Deformacje skorupy ziemskiej. Rzeźbotwórcza działalność sił endogenicznych. Formy powierzchni ziemi powstajace w wyniku działalności sił wewnętrznych. Krzywa hipsograficzna Ziemi.

 2. Rzeźbotwórcza działalność sił egzogenicznych

  Pokrywa zwietrzelinowa. Ruchy grawitacyjne. Morfologiczna działalność deszczu. Formy terenu powstałe w wyniku morfologicznej dzialalnosci wód opadowych i roztopowych. Modelowanie rzeźby przez procesy stokowe. Działalność rzek. Rzeźba fluwialno-denudacyjna – formy terenu (doliny, wzniesienia międzydolinne, peneplena). Klasyfikacja dolin rzecznych. Działalność lodowców i wód lodowcowych. Rzeźba fluwialno-glacjalna – formy powierzchni powstałe w wyniku działalności lodowców. Procesy eoliczne – formy powierzchni powstałe w wyniku dzialalności wiatru. Morfologiczna działalność mórz i oceanów – modelowanie wybrzeży. Rzeźba krasowa – formy krasu powierzchniowego i podziemnego.

 3. Rzeźba Polski

  Mapa geomorfologiczna Polski. Cechy charakterystyczne rzeźby górskiej i wyżynnej. Rzeźba antropogeniczna.

Project classes:
 1. Zasady tworzenia modelu rzeźby w procesie pomiaru

  Opis mapy warstwicowej – ogólne zasady przedstawiania form i typów rzeźby na mapach. Opis elementów rzeźby – powierzchnie, linie i punkty charakterystyczne.Zasady pikietowania rzeźby. Wykreślenie na mapie warstwicowej linii charakterystyczntch.

 2. Modelowanie kształtu stoku

  Wykonanie modelu dyfuzyjnego stoku.

 3. Waloryzacja terenu w oparciu o mapę warstwicową

  Wykonanie następujacych projektów:
  - mapa spadków,
  - mapa hipsometryczna i krzywa hipsograficzna
  - mapa ekspozycji stoków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 2 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

nota końcowa = nota z kolokwium zaliczeniowego z wykładów i projektów x 0,7 + nota z zaliczenia projektów x 0,3

Prerequisites and additional requirements:

Ma podstawową wiedzę geograficznana na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

M. Klimaszewski: Geomorfologia, PWN Warszawa 1995
T. Eckes: Ćwiczenia z geomorfologii dla geodetów, Wyd. AGH Krakw 2001
Philip A. Allen: Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, PWN Warszawa 2002 (wybrane zagadnienia)
P. Migoń: Geomorfologia, PWN Warszawa 2002
J. Ciesielczuk, M. Jabłońska, K. Kozłowski: Geologia dla studentów geografii, Wyd. UŚ Katowice 1999 (wybrane zagadnienia)
Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. praca zbiorowa pod redakcją P. Roniewicza. Wyd. Geologiczne (wybrane zagadnienia)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None