Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surveying Ib
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-205-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Krzyżek Robert (rkrzyzek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Krzyżek Robert (rkrzyzek@agh.edu.pl)
dr inż. Gruszczyński Wojciech (wgrusz@agh.edu.pl)
dr inż. Przewięźlikowska Anna (przewie@agh.edu.pl)
dr inż. Frukacz Mariusz (frukacz@agh.edu.pl)
dr inż. Skulich Mikołaj (skulich@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Buśko Małgorzata (mbusko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Student zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego doskonalenia i pogłębiania swojej wiedzy z zakresu pomiarów sytuacyjnych, niwelacyjnych i pomiarów kątowych GK1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi obsługiwać przyrządy do pomiarów kątowych (teodolity), wykonywać ich sprawdzenie i rektyfikacje oraz relizować pomiary kątowe różnymi metodami GK1A_U20, GK1A_U14, GK1A_U15 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_U003 Student potrafi wykonywać pomiary szczegółów terenowych metodą biegunową, wykonywać wszelkie obliczenia współrzędnych punktów wyznaczanych różnymi konstrukcjami geometrycznymi GK1A_U20, GK1A_U14, GK1A_U15 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_U004 Student potrafi obsługiwać niwalatory, dokonać ich sprawdzenia i rektyfikacji oraz wykonywać pomiary niwelacyjne reperów, niwelację powierzchniową i opracować dokumentację geodzyjną na bazie wyników pomiaru GK1A_U20, GK1A_U14, GK1A_U15 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma wystarczającą wiedzę w zakresie pomiarów wysokościowych i przyrządów stosowanych w tych pomiarach, osnów wysokościowych, opracowywania wyników pomiarów wysokościowych i zasad kompletowania dokumentacji GK1A_W11, GK1A_W10 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą przyrządów do pomiarów kątowych i liniowych, budowy oraz metod sprawdzenia i rektyfikacji teodolitów a także wykonywania pomiarów kątowych i liniowych GK1A_W11, GK1A_W10 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W004 Student ma podstawową wiedzę w zakresie obliczania współrzędnych punktów wyznaczanych różnymi konstrukcjami geometrycznymi oraz sporządzania map, GK1A_W11, GK1A_W14, GK1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Student zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego doskonalenia i pogłębiania swojej wiedzy z zakresu pomiarów sytuacyjnych, niwelacyjnych i pomiarów kątowych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi obsługiwać przyrządy do pomiarów kątowych (teodolity), wykonywać ich sprawdzenie i rektyfikacje oraz relizować pomiary kątowe różnymi metodami + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonywać pomiary szczegółów terenowych metodą biegunową, wykonywać wszelkie obliczenia współrzędnych punktów wyznaczanych różnymi konstrukcjami geometrycznymi + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi obsługiwać niwalatory, dokonać ich sprawdzenia i rektyfikacji oraz wykonywać pomiary niwelacyjne reperów, niwelację powierzchniową i opracować dokumentację geodzyjną na bazie wyników pomiaru + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wystarczającą wiedzę w zakresie pomiarów wysokościowych i przyrządów stosowanych w tych pomiarach, osnów wysokościowych, opracowywania wyników pomiarów wysokościowych i zasad kompletowania dokumentacji + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą przyrządów do pomiarów kątowych i liniowych, budowy oraz metod sprawdzenia i rektyfikacji teodolitów a także wykonywania pomiarów kątowych i liniowych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę w zakresie obliczania współrzędnych punktów wyznaczanych różnymi konstrukcjami geometrycznymi oraz sporządzania map, + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Przyrządy do pomiarów kątowych. Urządzenia do poziomowania (libele) i centrowanie przyrządów geodezyjnych. Budowa teodolitów, zasady obsługi i przygotowanie do pomiaru.
2. Pomiary kierunków i wyznaczanie kątów poziomych. Definicja kąta poziomego. Wyznaczenie kąta poziomego na podstawie pomiaru kierunków wykonanego metodą: zwykłą, repetycyjną, wieloseryjną i kierunkową. Zasadnicze źródła błędów pomiarów kątowych. Analiza wpływu metody pomiaru na dokładność wyników. Ocena dokładności wykonanych pomiarów.
3. Sprawdzenie i rektyfikacja sprzętu do pomiarów kątowych. Sprawdzenie: mechanizmów i funkcjonowania sprzętu, systemów odczytowych oraz warunków osiowych teodolitu. Rektyfikacja sprzętu w warunkach polowych i laboratoryjnych.
4. Elektroniczna technika pomiaru odległości. Zasada pomiaru; przyrządy. Rejestracja i przetwarzanie danych terenowych w elektronicznych rejestratorach polowych. Transmisja danych do komputera i opracowanie danych terenowych.
5. Obliczanie współrzędnych punktów: posiłkowych, na domiarach prostokątnych, przecięcia boku osnowy z ramką sekcyjną, wyznaczonych biegunowo, wcięciem kątowym, liniowym i kątowo-liniowym.
6. Sporządzanie mapy. Klasyfikacja i podział map na arkusze. Godła map. Treść, zasady sporządzania i wykreślenia mapy zasadniczej. Automatyzacja procesu sporządzenia map. Mapy numeryczne. Metryka mapy.
7. Optyczny pomiar odległości dalmierzami kreskowymi. Klasyfikacja optycznych metod pomiaru odległości. Podstawy teoretyczne i zasady optycznego sposobu wyznaczania odległości. Stałe dalmierzy kreskowych i sposoby ich wyznaczenia.
8. Pomiary wysokościowe. Powierzchnie odniesienia pomiarów wysokościowych. Systemy wyznaczenia wysokości. Klasyfikacja pomiarów wysokościowych. Niwelatory libelowe i automatyczne: opto-mechaniczne i opto-elektroniczne (cyfrowe); cechy konstrukcyjne i działanie. Zasady niwelacji geometrycznej: w przód i ze środka. Wpływ kulistości Ziemi i refrakcji pionowej na wyniki pomiarów wysokościowych.
9. Szczegółowa osnowa wysokościowa. Klasyfikacja i struktura osnowy. Stabilizacja i opisy topograficzne punktów wysokościowych. Zasady projektowania, pomiaru i obliczanie wysokościowej osnowy III i IV klasy.
10. Wysokościowa osnowa pomiarowa. Projektowanie, pomiar i obliczanie. Przybliżone wyrównanie i obliczenie ciągów wysokościowych. Przybliżone wyrównanie jednowęzłowej sieci wysokościowej. Wyrównanie wysokościowej osnowy geodezyjnej metodą ścisłą. Źródła błędów w niwelacji i ocena dokładności pomiarów wysokościowych.
11. Niwelacja terenowa (powierzchniowa). Sposoby niwelacji terenowej: punkty (pikiety) w regularnej siatce, punkty rozproszone, punkty rozmieszczone na profilach.
12. Graficzne opracowanie pomiarów wysokościowych. Interpolacja warstwic. Numeryczny model terenu i jego wykorzystanie do komputerowej interpolacji warstwic.
13. Uwagi ogólne o możliwości zakładania sytuacyjno-wysokościowych osnów pomiarowych, tzw. osnów dwufunkcyjnych.
14. Ogólne informacje dotyczące wykorzystania programów komputerowych do wykonywania obliczeń i opracowań graficznych.
15. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Laboratory classes:

1. Rachunek współrzędnych. Obliczenie współrzędnych punktów metodą: ortogonalną, na prostej, biegunową, wcięcia w przód, wcięcia liniowego, przecięcia linii z ramką sekcyjną arkusza mapy.
2. Budowa teodolitu z jednomiejscowym systemem odczytowym Theo 020 i Theo 010.
3. Centrowanie i poziomowanie, zasady obsługi i przygotowanie do pomiaru.
4. Sprawdzenie i rektyfikacja metodą polową teodolitu z jednomiejscowym systemem odczytowym Theo 020.
5. Pomiar kąta metodą zwykła i kierunkową – omówienie technologii pomiaru i sposobu obliczania kątów i kierunków na podstawie obserwacji.
6. Budowa niwelatorów i zasady obsługi.
7. Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatorów
8. Omówienie zasady niwelacji reperów. Wyrównanie sieci wysokościowej osnowy geodezyjnej metodą ścisłą
9. Pomiar szczegółów terenowych metodą biegunową. Zasady prowadzenia szkicu polowego. Opracowanie wyników pomiarów szczegółów metodą biegunową.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 4 h
Contact hours 20 h
Realization of independently performed tasks 66 h
Participation in laboratory classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia ważona z egzaminu i zaliczenia laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zakresu materiału z Geodezji Ia

Recommended literature and teaching resources:

1. Prac zbiorowa pod redakcją prof.. Józefa Belucha „Ćwiczenia z Geodezji I” AGH UWN-D, Kraków 2007.
2. Jagielski Andrzej „Geodezja I” Wydanie II zmodyfikowane, Kraków 2005.
3. Kamil Kowalczyk „Wybrane zagadnienia z rysunku map” WUWM, Olsztyn 2004
4. J. Tatarczyk „Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego” Wyd. AGH Kraków 1994
5. Magazyn Geoinformacyjny „GEODETA”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych