Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basic Soil Science
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-210-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wojtanowicz Piotr (wojtan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wyboru rodzaju i sposobu analiz gleb do celów oceny ich przydatności do różnych funkcji. GK1A_U19 Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność klasyfikacji typologicznej i bonitacyjnej gleb GK1A_U11, GK1A_U19 Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o procesach i czynnikach kształtujących gleby oraz czynnikach powodujących ich degradację GK1A_W17, GK1A_W18 Test
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą czynników warunkujących przydatność gleb do pełnienia funkcji: produkcyjnej, akumulacyjnej, podłoża działalności inzynierskiej oraz filtracyjnej dla emisji do środowiska GK1A_U11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wyboru rodzaju i sposobu analiz gleb do celów oceny ich przydatności do różnych funkcji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność klasyfikacji typologicznej i bonitacyjnej gleb + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o procesach i czynnikach kształtujących gleby oraz czynnikach powodujących ich degradację + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą czynników warunkujących przydatność gleb do pełnienia funkcji: produkcyjnej, akumulacyjnej, podłoża działalności inzynierskiej oraz filtracyjnej dla emisji do środowiska + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Budowa gleb i procesy glebotwórcze

  Gleby jako obiekt przyrodniczy i inżynierski. Powstawanie gleb, czynniki warunkujące powstanie gleb. Poziomy diagnostyczne gleb.

 2. Systematyka gleb

  Podejścia do systematyki gleb. World Reference Base. Systematyka gleb Polski do 2011 roku i aktualna.

 3. Właściwości fizyczne gleb

  Uziarnienie, gęstości gleb, właściwosci wodne i ich interpretacja. Geologiczne uwarunkowania cech glebowych.

 4. Chemiczne cechy gleb

  Makro- i mikropierwiastki. Właściwości i mechanizmy sorpcji glebowej.

 5. Degradacja gleb

  Czynniki degradujące gleby: erozja, osuszenie, zawodnienie, obciążenie zanieczyszczeniami. Metody rekultywacji gleb.

 6. Elementy klasyfikacji bonitacyjnej gleb

  Podejścia do klasyfikacji bonitacyjnej w Europie i w Polsce. Kryteria oceny bonitacyjnej gleb w Polsce. Elementy diagnostyki bonitacyjnej. Dokumentacja kartograficzna gleb do celów planowania przestrzennego.

Laboratory classes:
 1. Właściwości fizyczne gleb

  Makroskopowe badania uziarnienia gleb.

 2. Gęstość gleb

  Metody oceny gęstości porowatości gleb.

 3. Cechy chemiczne gleb

  Odczyn gleb. Zawartość węglanów.

 4. Makroskopowy opis profilu glebowego

  Opis profilu glebowego w odkrywce glebowej.

 5. Wskaźnik plastyczności gleb

  Ocena granicy płynności i plastyczności gleb.

 6. Uziarnienie gleb

  Analiza sitowa i areometryczna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena_końcowa=0.5*ocena_ćwiczeń_laboratoryjnych+0.5*ocena_kolokwium_zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

H.C.Buckman, N.C.Brady: Gleba i jej właściwości PWRiL 1997
B. Dobrzański, S. Zawadzki: Gleboznawstwo PWRiL 1995
S. Białousz: Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych wymagają odrobienia zajęć w terminie i za zgodą prowadzącego ćwiczenia.