Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Adjustment Calculus and Statistical Methods II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-306-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Preweda Edward (preweda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Barańska Anna (abaran@agh.edu.pl)
dr inż. Adamczyk Tomasz (tomada@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Preweda Edward (preweda@agh.edu.pl)
dr inż. Jasińska Elżbieta (jasinska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu swojej wiedzy oraz osiągnieć nauki w sposób zrozumiały, uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej GK1A_U25, GK1A_K05, GK1A_K04 Activity during classes,
Examination,
Scientific paper,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 umie biegle stosować uogólnione prawo narastania błedów średnich, zwane też prawem narastania wariancji, z uwzględnieniem najczęstszych warunków występujących w dziedzinie geodezja i kartografia i kierunkach pokrewnych GK1A_U20, GK1A_U25, GK1A_U16, GK1A_U22 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
M_U003 potrafi samodzienie przeprowadzić obliczenia w różnych sieciach geodezyjnych (np. sytuacyjno-wysokościowych), w zakresie ustalenia współrzędnych punktów w lokalnym układzie odniesienia, z uwzględnieniem dokładności obserwacji (wag). GK1A_U08, GK1A_U14, GK1A_U07, GK1A_U16, GK1A_U13, GK1A_U01, GK1A_U09 Activity during classes,
Examination,
Project,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną wiedzę z z zakresu matematyki, gedezji i dziedzin pokrewnych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów z zakresu geodezji i kartografii GK1A_W12, GK1A_W02, GK1A_W03 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
M_W002 ma poszerzoną wiedzę z zakresu estymacji punktowej i przedziałowej zmiennych losowych jedno i wielowymiarowych GK1A_W12 Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork,
Project,
Execution of a project
M_W004 ma szczegółową więdzę z zakresu uzgadniania obserwacji w sieciach geodezyjnych wysokościowych i płaskich wraz z wyznaczaniem oceny dokładności w postaci elips, hiperelipsoid i hiperkul stałej gęstości prawdopodobieństwa GK1A_W12, GK1A_W01, GK1A_W11 Activity during classes,
Examination,
Project,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu swojej wiedzy oraz osiągnieć nauki w sposób zrozumiały, uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie biegle stosować uogólnione prawo narastania błedów średnich, zwane też prawem narastania wariancji, z uwzględnieniem najczęstszych warunków występujących w dziedzinie geodezja i kartografia i kierunkach pokrewnych + + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi samodzienie przeprowadzić obliczenia w różnych sieciach geodezyjnych (np. sytuacyjno-wysokościowych), w zakresie ustalenia współrzędnych punktów w lokalnym układzie odniesienia, z uwzględnieniem dokładności obserwacji (wag). + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną wiedzę z z zakresu matematyki, gedezji i dziedzin pokrewnych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów z zakresu geodezji i kartografii + + - - - - - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę z zakresu estymacji punktowej i przedziałowej zmiennych losowych jedno i wielowymiarowych + + - - - - - - - - -
M_W004 ma szczegółową więdzę z zakresu uzgadniania obserwacji w sieciach geodezyjnych wysokościowych i płaskich wraz z wyznaczaniem oceny dokładności w postaci elips, hiperelipsoid i hiperkul stałej gęstości prawdopodobieństwa + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Rozszerzone metody estymacji punktowej

  Metoda momentów. Metoda największej wiarygodności. Metoda najmniejszych kwadratów. Rozwiązywanie teretycznych i praktycznych zagadnienień inżynierskich.

 2. Szczegółowe pojęcie estymatora.

  Estymator i jego własności. Estymacja przedziałowa. Podstawy i statystyczne zasady estymacji przedziałowej.

 3. Przedziały ufności dla wartości przeciętnej i wariancji

  W ramach wykładów wyjaśnione zostaną szczegółowe różnice i ściasłe zasady statystyczne przeprowadzania estymacji przedziałowej, w zależności od przyjmowanych założeń.

 4. Model uwarunkowany Gaussa-Markowa dla sieci wysokościowych

  W klasycznym ujęciu geodezyjnym – wyrównanie sieci wysokościowej metoda warunkową.

 5. Elipsy stałej gęstości prawdopodobieństwa

  Wyznaczanie, rola, znaczenie, popularnie elips błędów, ściśle parametrów oceny dokładności w przestrzeniach n-wymiarowych.

 6. Wyrównanie swobodne

  W ramach tematu nastąpi wyjaśnienie, w jaki jaki sposób, bez tak zwanych stałych punktów nawiązania, “wyrównać sieć geodezyjną”

 7. Korelacje

  Przedstawione zostaną podstawowe korelacje pomiedzy zmiennymi losowymi, ze szczególnym zróżnicowaniem zmiennych typu skokowego i ciągłego.

 8. Aproksymacja

  Aproksymacja powierzchni wraz z pełną oceną statystyczną, w tym estymacja przedziałową.

Auditorium classes:
 1. Metoda warunkowa

  Wyrównanie sieci wysokościowej metodą warunkową

 2. Błędne punky nawiązania w sieci wysokościowej

  Uzgodnienie obserwacji w sieci wysokościowej z uwzględnieniem błędności punktów nawiązania

 3. Wyrównanie sieci kątowo liniowej

  Wyrównanie sieci kątowo-liniowej metodą pośredniczącą wraz z pełną oceną dokładności (w tym elipsy stałej gęstości prawdopodobieństwa).

 4. Estymacja przedziałowa

  Estymacja przedziałowa wyznaczanych parametrów sieci wysokościowej i sieci kątowo-liniowej, elispsy stałej gęstości prawdopodobieństwa, hiperelipsoidy, hiperkula.

 5. Korelacje

  Korelacje pomiędzy zmiennymi losowymi, problem zależności zdarzeń, interpretacja.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Examination or Final test 7 h
Contact hours 14 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia arytmetyczna z zaliczenia i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

zaliczony pierwszy rok matematyki

Recommended literature and teaching resources:

Czaja J.: Modele statystyczne w informacji o Terenie. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1996.
Osada E: Geodezja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
Preweda E.: Materiały dydaktyczne AGH, http://www2.geod.agh.edu.pl/~ep/
Wiśniewski Z.: Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
Preweda E.: Estymacja parametrów kinematycznego modelu przemieszczeń, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
Prószyński W.: Niezawodność sieci geodezyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Jasińska E., Preweda E.: Effect the accuracy of benchmarks to establish of the determination of geodetic network. Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, Vilnius 2014.
Jasińska E., Preweda E.: The use of regression trees to the analysis of real estate market of housing. 13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing. Vol. 2, Geodesy and mine surveying, Sofia 2013.
Preweda E.: Outlier detection in surveying networks. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Vol. 2, Geodesy and mine surveying, Sofia 2014.
Preweda E.: Rachunek wyrównawczy ⇒ modele statystyczne. PROGRES, Kraków 2013.
Preweda E.: Ocena dokładności wyznaczenia przestrzennego położenia punktów metodą biegunową. Geodezja Vol. 3. Wydawnictwa AGH. Kraków 1997.

Additional information:

brak