Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geology and Geotechnology
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-307-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zinterpretować dane o budowie geologicznej rejonu obserwacji oraz określić elementy zalegania warstw skalnych na podstawie danych z badań geologicznych GK1A_U22, GK1A_W18 Activity during classes,
Test,
Project
M_U002 Umie określić rodzaj podłoża gruntowego i przeprowadzić proste onblicznie określające jego stateczność GK1A_U09 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Zna ogólną budowę geologiczną Ziemi, podstawowe zagadnienia budowy tektonicznej oraz stratygrafii GK1A_W02, GK1A_W18 Activity during classes,
Oral answer,
Execution of a project
M_W002 Wie jakie procesy geologicznie kształtują zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej i jakie rodzaje skał zostały w wyniku tych procesów wykształcone GK1A_W18 Activity during classes,
Test
M_W003 Zna klasyfikacje gruntów budowlanych oraz podstawowe cechy fizyczne i mechaniczne gruntów a także metody badania podstawowych cech podłoża gruntowego GK1A_W18 Activity during classes,
Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zinterpretować dane o budowie geologicznej rejonu obserwacji oraz określić elementy zalegania warstw skalnych na podstawie danych z badań geologicznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie określić rodzaj podłoża gruntowego i przeprowadzić proste onblicznie określające jego stateczność - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólną budowę geologiczną Ziemi, podstawowe zagadnienia budowy tektonicznej oraz stratygrafii + - - + - - - - - - -
M_W002 Wie jakie procesy geologicznie kształtują zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej i jakie rodzaje skał zostały w wyniku tych procesów wykształcone + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna klasyfikacje gruntów budowlanych oraz podstawowe cechy fizyczne i mechaniczne gruntów a także metody badania podstawowych cech podłoża gruntowego + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wstęp do geologii i geotechniki

Wprowadzenie do zajęć z przedmiotu “geologia i geotechnika”, definicje podstawowych pojeć oraz przekrojowy opis zagadnień poruszanych na wykładach. Przedstawienie literatury przedmiotu oraz wymagań dotyczących jego zaliczenia.
Budowa geologiczna Ziemi, procesy endogeniczne i egzogeniczne kształtujące jej powierzchnię, geologiczne dzieje Ziemi i elementy stratygrafii, tektonika i opis ułożenia warstw skalnych w skorupie ziemskiej. Badania geologiczne, geologia poszukiwacza.
Grunt budowlany, klasyfikacje gruntów budowlanych, ich właściwości fizyczne, badania terenowe, problemy stateczności podłoża gruntowego i niekorzystne zjawiska związane z brakiem stateczności podłoża (skarpy i zbocza).

Project classes:
 1. Podstawowe skały i minerały budujące skorupę ziemską

  Przedstawienie podstawowych procesów geologicznych kształtujących wierzchnią warstwę skorupy ziemskiej oraz przedstawienie na tym tle ogólnej budowy litologicznej. Opis podstawowych mienrałów skałotówrczych i podział skał według genezy ich powstania.

 2. Dzieje Ziemi, pojęcie osi czasu geologicznego

  Kształtowanie się skorupy ziemskiej w czasie, wydzielenia jednostek czasu geologicznego. Graficzna prezentacja map stratygraficznych.

 3. Budowa tektoniczna oraz elementy zalegania warstw geologicznych

  Budowa tektoniczna litosfery, przestrzenne zaleganie warstw skalnych oraz metody oznaczenia i zapisu elemetów zalegania. Temat praktyczny do samodzielnego wykonania na mapie.

 4. Mapy i przekroje geologiczne, kartowanie geologiczne

  Omówienie i prezenacja map i przekrojów geologicznych. Zasady kartowania geologicznego warstw geologicznych na podstawie obserwacji naturalnych odłonięć warstw skalnych oraz wyników badań geologicznych. Mapy geologiczno-złożowe.

 5. Badania geologiczne dla określenia budowy geologicznej skorupy ziemskiej

  Omówienie stosowanych w geologii metod badania wierzchnich warstw skorupy ziemskiej w celu opisu budowy geologicznej litosfery.

 6. Klasyfikacja gruntów budowlanych i metody ich badania

  Podział i klasyfikacja gruntów budowlanych wg polskich norm i norm europejskich. Właściwości makroskopowe i fizyczne gruntu budowlanego. Postawowe pojęcia z dziedziny gruntoznawswta. Metody i przyrządy stosowane w badaniach gruntów budowlanych pod względem określenia cech makroskopowych i fizycznych gruntu.

 7. Stateczność podłoża gruntowego

  Omówienie przyczyn braku stateczności podłoża gruntowego oraz prezentacja przykładów niszczącego działania procesów osuwiskowych. Mozliwości badania i zapobiegania osuwaniu się gruntu. Temat praktyczny dotyczacy zagadnień braku stateczności skarp i zboczy w rejonach osuwiskowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Participation in project classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Contact hours 4 h
Completion of a project 6 h
Preparation for classes 4 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektów oraz kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Wiłun, Zenon, “Zarys geotechniki” : podręcznik akademicki, Wydanie Wyd. 7. Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005
2. Glazer, Zygmunt, “Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa” Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1991
3. Sanecki, Leszek, “Geotechniczne badania polowe” Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003
4. Książkiewicz M., Mizerski W., Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Naukowe PWN, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak