Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Construction and Engineering
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-308-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowski Michał (mwitkow@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole prowadzącym obsługę geodezyjną budowy tras komunikacyjnych. GK1A_K05, GK1A_K02 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K003 Potrafi pracować w zespole prowadzącym obsługę geodezyjną budowy obiektów budowlanych i inżynierskich. GK1A_K05, GK1A_K02 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną obiektów budowlanych i inżynierskich. GK1A_U12 Execution of a project
M_U003 Potrafi sporządzić inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku. GK1A_U22 Execution of exercises
M_U004 Potrafi sporządzić wstępny projekt drogi ogólnodostępnej. GK1A_U10, GK1A_U09 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna elementy oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w obiektach inżynierskich zarówno w zakresie inżynierii lądowej (obiekty mostowe, tunele, ściany oporowe), jak i wodnej (zapory, jazy). GK1A_W12, GK1A_W02, GK1A_W04 Examination
M_W002 Zna zasady projektowania tras komunikacyjnych, drogowych i kolejowych. GK1A_W12, GK1A_W02, GK1A_W04 Test,
Execution of a project
M_W004 Zna elementy oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz podstawowe kryteria oceny ich bezpieczeństwa. GK1A_W12, GK1A_W02, GK1A_W04 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole prowadzącym obsługę geodezyjną budowy tras komunikacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi pracować w zespole prowadzącym obsługę geodezyjną budowy obiektów budowlanych i inżynierskich. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U002 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną obiektów budowlanych i inżynierskich. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi sporządzić inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi sporządzić wstępny projekt drogi ogólnodostępnej. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna elementy oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w obiektach inżynierskich zarówno w zakresie inżynierii lądowej (obiekty mostowe, tunele, ściany oporowe), jak i wodnej (zapory, jazy). + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady projektowania tras komunikacyjnych, drogowych i kolejowych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna elementy oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz podstawowe kryteria oceny ich bezpieczeństwa. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Budownictwo

  - Zasady kształtowania, ogólna charakterystyka oraz klasyfikacja obiektów budowlanych wg kryteriów technicznych, ekonomicznych i przeznaczenia. Ustrój nośny budynku, jego elementy i klasyfikacja. Aspekty bezpieczeństwa budowli – wytrzymałość, stateczność, sztywność. Trwałość i zużycie techniczne budynków.
  - Materiały budowlane i ich właściwości fizyko-mechaniczne; materiały konstrukcyjne: drewno, ceramika budowlana, wyroby stalowe, spoiwa i kruszywa, zaprawy, beton, żelbet, strunobeton i kablobeton; materiały izolacyjne i wykończeniowe.
  - Konstrukcje budynków wielokondygnacyjnych – budynki ze ścianami nośnymi, szkieletowe, z elementów przestrzennych, konstrukcje specjalne budynków wysokich: trzonowe, powłokowe, megastruktury.
  - Konstrukcje budynków o dużych rozpiętościach – ustroje płaskie (belkowo – słupowe, ramowe, łukowe) i przestrzenne, dźwigary powierzchniowe, konstrukcje cięgnowe i pneumatyczne.

 2. Inżynieria

  - Drogi. Podstawowe określenia oraz klasyfikacja techniczna dróg i ulic. Zasady projektowania: droga w planie sytuacyjnym, w przekroju podłużnym i poprzecznym.
  - Koleje. Elementy składowe oraz klasyfikacja techniczna. Zasady projektowania: trasa w planie, przekroju podłużnym i poprzecznym. Rozjazdy i skrzyżowania, stacje i przystanki.
  - Parcie czynne i odpór gruntu. Ściany oporowe – zasady konstruowania i stateczność, ścianki szczelne. Stateczność skarp i stoków. Ruchy masowe w obrębie stoku – warunki stateczności.
  - Mosty, wiadukty, estakady. Klasyfikacja ustrojów nośnych. Mosty belkowe (dźwigary struno- i kablobetonowe, blachownice, kratownice), ramowe, łukowe, wiszące i podwieszone. Konstrukcja przęsła. Przyczółki i filary, łożyska.
  - Tunele i miejskie budowle podziemne – klasyfikacja, zasady projektowania. Tunele kolejowe, drogowe, miejskie. Metody budowy tuneli (klasyczne górnicze, tarczowa, odkrywkowa, zatapianych segmentów). Izolacje przeciwwodne, wentylacja, oświetlenie.
  - Budowle piętrzące: jazy, zapory. Jazy stałe i ruchome. Zapory ziemne (groble), betonowe (ciężkie) i żelbetowe (łukowe, wielołukowe). Zasady projektowania i wykonawstwa.
  - Elementy sieci uzbrojenia terenu: wodociągi – ujęcia wody, oczyszczanie i uzdatnianie wody, systemy i elementy sieci wodociągowych; kanalizacja i oczyszczalnie ścieków, elementy sieci kanalizacyjnej, sieć ogólnospławna i rozdzielcza, sieci gazowe, c.o.

Project classes:
 1. Budownictwo

  - Wymagania Prawa Budowlanego dotyczące formy i treści projektu budowlanego. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego.
  - Omówienie Polskich Norm dotyczących oznaczeń graficznych materiałów i konstrukcji budowlanych oraz zasad wykonywania, opisywania i wymiarowania rysunków projektowych.
  - Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty bezpośrednie i pośrednie, ściany murowane i żelbetowe, słupy nośne żelbetowe i stalowe, stropy drewniane, na dźwigarach stalowych oraz żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, stropodachy i dachy.
  - Warunki techniczne użytkowania budynków. Wymagania izolacyjne i przeciwpożarowe dla przegród budowlanych.
  - Ćwiczenie projektowe – wybrane rzuty i przekroje wstępnego projektu budynku jednorodzinnego.

 2. Inżynieria

  - Projekt odcinka drogi ogólnodostępnej (plan sytuacyjny, profil podłużny, przekroje poprzeczne).
  - Analiza dokumentacji projektowej wybranych obiektów inżynierskich.
  - Zasady i normy budowlane dotyczące projektowania oraz inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 45 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Completion of a project 40 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia ważona wyników egzaminu oraz zaliczenia (0,6•E + 0,4•Z).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 2, Politechnika Krakowska, Kraków, 2001.
2. Budownictwo ogólne. Elementy budynków. Podstawy projektowania, t. 3. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L. Arkady, Warszawa, 2005.
3. Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków, t. 4. Praca zbiorowa pod kier. Buczkowskiego W. Arkady, Warszawa, 2005.
4. Depczyński W., Szamowski A.: Budowle i zbiorniki wodne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999.
5. Furtak K.: Wprowadzenie do projektowania mostów. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1999.
6. Gałczyński S.: Podstawy budownictwa podziemnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
7. Hoffman Z., Lisicki K.: Instalacje budowlane, WSiP, Warszawa, 1992.
8. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI-PLUS, Kraków, 2006.
9. Mój H., Śliwiński M.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 1, Politechnika Krakowska,
Kraków, 2000.
10. Młodożeniec W.: Budowa dróg – podstawy projektowania, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, 2011.
11. Pelz M. Drogi kolejowe. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1986.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2. Praca zbiorowa pod kier. Klemma P., Arkady, Warszawa, 2005.
2. Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B., Arkady, Warszawa, 2005.
3. Budownictwo wodne, cz. 1-3. Praca zbiorowa, WSiP, Warszawa, 1990,91.
4. Datka S., Lenczewski S.: Drogowe roboty ziemne. WKiŁ, Warszawa 1979.
5. Datka S.: Ulice. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1986.
6. Edel R.: Odwodnienie dróg. WKiŁ, Warszawa 2000.
7. Jarecka U.: Instalacje i urządzenia sanitarne. Instalacje kanalizacyjne. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 2000.
8. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Warszawa, 2001.
9. Mirski J.Z., Tauszyński K., Łącki K.: Budownictwo z technologią, cz. 1-3, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-giczne, Warszawa, 1992, 1995, 1998.
10. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
11. Stamatello H.: Tunele i miejskie budowle podziemne. Arkady, Warszawa 1970.
12. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu drogowego. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75, poz. 690, 2002.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430, 1999.
15. Wytyczne projektowania dróg. WDP-1, WDP-2, WDP-3, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1995.
16. Wytyczne projektowania ulic. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1992.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None