Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Terrain transformation and protection I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-309-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi ocenić pozainżynierskie aspekty działalności przemysłowej w odniesieniu do zmian środowiskowych i zastosować znane sobie technologie celem lepszego poznania zmian środowiskowych GK1A_K03, GK1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi ocenić potrzeby w zakresie prowadzenia okresowego monitoringu powierzchni terenu GK1A_U10, GK1A_U08 Test
M_U002 potrafi projektować monitoring w górotworze i na powierzchni terenu oraz opracować wyniki monitoringu przemieszczeń i odkształceń w odniesieniu do różnych form przekształceń powierzchni GK1A_U10, GK1A_U08 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe uwarunkowania prowadzące do przekształceń rzeźby i pokrycia powierzchni terenu wywołane procesami naturalnymi i antropogenicznymi; zna istotę monitorowania przekształceń oraz ich opisu wielkościami pozyskiwanymi na drodze pomiarów geodezyjnych GK1A_W17, GK1A_W18 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi ocenić pozainżynierskie aspekty działalności przemysłowej w odniesieniu do zmian środowiskowych i zastosować znane sobie technologie celem lepszego poznania zmian środowiskowych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić potrzeby w zakresie prowadzenia okresowego monitoringu powierzchni terenu + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi projektować monitoring w górotworze i na powierzchni terenu oraz opracować wyniki monitoringu przemieszczeń i odkształceń w odniesieniu do różnych form przekształceń powierzchni + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe uwarunkowania prowadzące do przekształceń rzeźby i pokrycia powierzchni terenu wywołane procesami naturalnymi i antropogenicznymi; zna istotę monitorowania przekształceń oraz ich opisu wielkościami pozyskiwanymi na drodze pomiarów geodezyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pośrednie efekty działalności człowieka (deformacje wielkopowierzchniowe – charakterystyka, przyczyny występowania),
Naturalne przyczyny deformacji powierzchni terenu (zjawiska osuwiskowe, spełzywania, zjawiska krasowe, ruchy tektoniczne).
Obserwacje geodezyjne i teledetekcyjne ruchów górotworu i powierzchni terenu (cel, zakres i możliwości obserwacji, stosowane technologie pomiarowe, opracowanie wyników, wnioskowanie o przebiegu zjawiska deformacji na bazie wyników pomiarów),
Ocena wpływu ruchów powierzchni na elementy osnów geodezyjnych;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

wynik oceny kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

literatura światowa dotycząca skutków działalności górniczej przy eksploatacji różnych typów złóż; źródła internetowe w w/w zakresie; konspekty wykładów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None