Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surveying IIb
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-403-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Szczutko Tadeusz (szczutko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Krzyżek Robert (rkrzyzek@agh.edu.pl)
dr inż. Szczutko Tadeusz (szczutko@agh.edu.pl)
dr inż. Przewięźlikowska Anna (przewie@agh.edu.pl)
dr inż. Frukacz Mariusz (frukacz@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Buśko Małgorzata (mbusko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć wysokości punktów dostępnych i niedostępnych z wykorzystaniem niwelacji trygonometrycznej. Potarfi uwzględnić wpływ refrakcji i krzywizny Ziemi na wyniki niwelacji trygonometrycznej. Umie sprawdzić i zrektyfikować teodolit i tachimetr służący do niwelacji trygonometrycznej. Potrafi wykonać nawiązanie sieci wysokościowej za pomocą ciągu trygonometrycznego. Umie wyrównać sieć niwelacji trygonometrycznej metoda ścisłą. Porafi ocenić dokładność wykonanych pomiarów. GK1A_W01, GK1A_W09, GK1A_W12, GK1A_W03 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi wykonać mapę sytuacyjno-wysokościową obiektu z wykorzystaniem tachimetru elektronicznego obiektu. Umie wyrównać osnowę pomiarową metodą ścisłą oraz wykonać inetrpretacje wyników. Umie wykonać kontrolę rzeźby terenu metoda profilu kontrolnego GK1A_W01, GK1A_W09, GK1A_W17, GK1A_W05, GK1A_W08 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student posiada znajomość układów współrzędnych stosowanych do opracowania map inżynieryjno-gospodarczych oraz potrafi wykonać przeliczenia między. Umie zastosować wzory na transformację Helmerta oraz potrafi interpretowac jej wyniki GK1A_W01, GK1A_W09, GK1A_W12, GK1A_W14 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student umie opisać układy stosowane do opracowania map topograficznych. Potrafi wymienić rodzaje elipsoidy, zastosowane odwzorowania, zniekształcenia długości oraz podać układ arkuszy map topgraficznych Międzynarodowej Mapy Świata oraz innych GK1A_W14 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć wysokości punktów dostępnych i niedostępnych z wykorzystaniem niwelacji trygonometrycznej. Potarfi uwzględnić wpływ refrakcji i krzywizny Ziemi na wyniki niwelacji trygonometrycznej. Umie sprawdzić i zrektyfikować teodolit i tachimetr służący do niwelacji trygonometrycznej. Potrafi wykonać nawiązanie sieci wysokościowej za pomocą ciągu trygonometrycznego. Umie wyrównać sieć niwelacji trygonometrycznej metoda ścisłą. Porafi ocenić dokładność wykonanych pomiarów. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać mapę sytuacyjno-wysokościową obiektu z wykorzystaniem tachimetru elektronicznego obiektu. Umie wyrównać osnowę pomiarową metodą ścisłą oraz wykonać inetrpretacje wyników. Umie wykonać kontrolę rzeźby terenu metoda profilu kontrolnego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada znajomość układów współrzędnych stosowanych do opracowania map inżynieryjno-gospodarczych oraz potrafi wykonać przeliczenia między. Umie zastosować wzory na transformację Helmerta oraz potrafi interpretowac jej wyniki + - + - - - - - - - -
M_W002 Student umie opisać układy stosowane do opracowania map topograficznych. Potrafi wymienić rodzaje elipsoidy, zastosowane odwzorowania, zniekształcenia długości oraz podać układ arkuszy map topgraficznych Międzynarodowej Mapy Świata oraz innych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Transformacja Helmerta

  1. Tranformacja Helmerta. Obliczenie poprawek Hausbrandta. Zastosowania i ograniczenia stosowania transformacji. Związek współczynników transformacji z parametrami przeliczanych układów współrzędnych.

 2. Niwelacja trygonometryczna

  1. Systemy pomiaru kątów pionowych. Zależność między kątem zenitalnym a kątem pionowym. Budowa kompensatora koła pionowego. Poziomowanie teodolitu za pomocą koła pionowego
  2. Obliczenie i rektyfikacja błędu indeksu w teodolicie optycznym i elektronicznym
  3. Wyznaczenie wysokości punktu dostępnego
  4. Pomiar długości pionowego odcinka dostępnego
  5. Wyznaczenie wysokości osi obrotu lunety tachimetru. Pomiar wysokości punktu niedostępnego.
  6. Wcięcie przestrzenne
  7. Obliczenie przewyższenia z uwzględnieniem refrakcji i krzywizny Ziemi.
  8. Obliczenie długości poziomej z uwzględnieniem refrakcji i krzywizny Ziemi. Obliczenie przewyższenia w oparciu o kąt zenitalny i długość obliczoną ze współrzędnych.
  9. Sposoby wyznaczenia współczynnika refrakcji
  10. Systematyka osnowy wysokościowej wg G-2. Osnowa dwufunkcyjna
  11.Ciąg trygonometryczny – zasada pomiaru. Wyrównanie sieci niwelacyjnej z jednym punktem węzłowym. Wagi w ciągach niwelacji trygonometrycznej. Obliczenie wysokości punktów w ciągu niwelacji trygonometrycznej
  12. Zawartość szkicu sieci niwelacji trygonometrycznej

 3. Tachimetria elektroniczna

  1. Tachimetria jako pomiar sytuacyjno-wysokościowy metodą biegunową. Rozwój technologiczny tachimetrii klasycznej od tachimetru optycznego do fototachimetru.
  2. Współczesny sprzęt do pomiaru tachimetrycznego. Tachimetry i odbiorniki GPS-RTK.
  3. Sposoby prowadzenia pomiaru i rejestracji wyników pomiaru tachimetrycznego. Kodowanie punktów.
  4. Zasada pomiaru rzeźby terenu. Intepolacja warstwic i wyznaczenie błędu wysokości warstwicy metodą profilu kontrolnego.
  5. Sieci modularne. Wykorzystanie stanowisk swobodnych
  6. Wyrównanie osnowy tachimetrycznej i obliczenie współrzędnych pikiet.

 4. Mapy topograficzne

  1. Zarys technologii sporządzania map topograficznych. Metoda stolikowa i fotogrametryczna. Ortofotomapa.
  2. Mapy topograficzne sporządzane w Polsce w okresie powojennym. Układy: 1942, 1965, GUGiK80 i 1992. Rodzaje odwzorowań, poziomy odniesienia i wymiary elipsoidy odniesienia. Elipsoida WGS-84.
  3. Międzynarodowa Mapa Świata – układ arkuszy map do skali 1:10000. Układy arkuszy map w układach 1965 i GUGiK80.
  4. Treść map topograficznych. Zastosowanie map topograficznych do opracowań osnów geodezyjnych.

Laboratory classes:
 1. Transformacja Helmerta

  1. Tranformacja Helmerta. Obliczenie poprawek Hausbrandta. Obliczenie błędu średniego transformacji. Dyskusja wyników transformacji współrzędnych między dwoma dowolnymi układami.

 2. Niwelacja trygonometryczna

  1. Systemy pomiaru kątów pionowych. Zależność między kątem zenitalnym a kątem pionowym. Budowa kompensatora koła pionowego. Poziomowanie teodolitu za pomocą koła pionowego. Pomiar kątów zenitalnych. Obliczenie i rektyfikacja błędu indeksu w teodolicie optycznym i elektronicznym
  2. Wyznaczenie wysokości punktu dostępnego
  3. Pomiar długości pionowego odcinka dostępnego
  4. Wyznaczenie wysokości osi obrotu lunety tachimetru. Pomiar wysokości punktu niedostępnego.
  5. Wcięcie przestrzenne
  6. Obliczenie przewyższenia z uwzględnieniem refrakcji i krzywizny Ziemi. Obliczenie długości poziomej z uwzględnieniem refrakcji i krzywizny Ziemi. Sposoby wyznaczenia współczynnika refrakcji
  7. Pomiar ciągu trygonometrycznego. Wyrównanie sieci niwelacyjnej z jednym punktem węzłowym. Wagi w ciągach niwelacji trygonometrycznej. Obliczenie wysokości punktów w ciągu niwelacji trygonometrycznej. Zawartość szkicu sieci niwelacji trygonometrycznej

 3. Tachimetria elektroniczna

  1. Tachimetria jako pomiar sytuacyjno-wysokościowy metodą biegunową. Współczesny sprzęt do pomiaru tachimetrycznego.
  2. Sposoby prowadzenia pomiaru i rejestracji wyników pomiaru tachimetrycznego. Kodowanie punktów.
  3. Zasada pomiaru rzeźby terenu. Intepolacja warstwic i wyznaczenie błędu wysokości warstwicy metodą profilu kontrolnego.
  4. Pomiar fragmentu terenu w celu sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej.
  5. Wyrównanie osnowy tachimetrycznej i obliczenie współrzędnych pikiet. Dyskusja wzoru Helmerta. Sporządzenie mapy w skali 1:1000 z wykorzystaniem dostępnych programów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 174 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Completion of a project 60 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 8 h
Realization of independently performed tasks 36 h
Examination or Final test 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia z laboratorium i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest umiejętność obsługi teodolitów optycznych oraz tachimetrów elektronicznych, umiejętnośc wykonywania obliczeń i tworzenia grafiki z wykorzystaniem dostępnych programów geodezyjnych, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD. Niezbędna jest umiejętność oszacowania błędów pomiarowych i zasad wyrównania obserwacji

Recommended literature and teaching resources:

1. Ćwiczenia z geodezji II. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Belucha. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2008
2. Jagielski A.; Geodezja II, Wydawnictwo Wydawnictwo Stabill Kraków 2007
3. Jagielski A.; Przewodnik do ćwiczeń z geodezji II, Wydawnictwo Geodpis Kraków 2009
4. Lazzarini T. I inni; Geodezja. Geodezyjna osnowa szczegółowa. PPWK, Warszawa-Wrocław 1990.
5. Jagielski A.; Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii, Wydawnictwo Geodpis Kraków 2008.

Pozycje uzupełniające (wybór):
1. Osada E.; Geodezja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002
2. Płatek A.; Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji. Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.
3. Michalski T.; Triangulacja szczegółowa. PPWK Warszawa 1960
4. Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r. wyd. IV/1998)
5. Instrukcja techniczna G-1. Szczegółowa osnowa pozioma. (z 1979 wyd. IV/1986)
6. Instrukcja techniczna G-2. Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami (2001).
7. Wytyczne techniczne G-1.5. Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników (1990).
8. Wytyczne techniczne G-2.5. Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników (2001).
9. Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów (1984).
10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
11. Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. 263, poz. 1572)
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza (z 1998 r.)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wymagana znajomość zasad bhp i umiejętność oceny zagrożeń podczas wykonywania pomiarów na terenie uczelni.