Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering Surveys I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-404-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Wróbel Alina (alibel@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ortyl Łukasz (ortyl@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wróbel Alina (alibel@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z projektantami i specjalistami z zakresu budownictwa. GK1A_K05 Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zrealizować w terenie osnowę realizacyjną. GK1A_U12, GK1A_U09 Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi przygotować mapę do celów projektowych. GK1A_U17, GK1A_U12, GK1A_U09 Test,
Execution of a project
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę projektu inwestycji i przygotować dane potrzebne do wytyczenia obiektów. GK1A_U10, GK1A_U09 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_U004 Student potrafi przeprowadzić analizę dokładności tyczenia. GK1A_U10, GK1A_U09 Activity during classes,
Test,
Project
Knowledge
M_W002 Student posiada wiedzę na temat dokumentacji geodezyjnej związanej z projektowaniem inwestycji. GK1A_W21, GK1A_W20 Activity during classes,
Examination
M_W003 Student posiada wiedzę na temat projektowania, zakładania, pomiaru i wyrównania osnów realizacyjnych. GK1A_W12, GK1A_W10 Examination,
Test,
Project
M_W004 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnego opracowania projektów inwestycji i metod tyczenia lokalizującego. GK1A_W20
M_W005 Student posiada wiedzę o mapach do celów projektowych i procedurach ich opracowania. GK1A_W08 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z projektantami i specjalistami z zakresu budownictwa. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zrealizować w terenie osnowę realizacyjną. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować mapę do celów projektowych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę projektu inwestycji i przygotować dane potrzebne do wytyczenia obiektów. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi przeprowadzić analizę dokładności tyczenia. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Student posiada wiedzę na temat dokumentacji geodezyjnej związanej z projektowaniem inwestycji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat projektowania, zakładania, pomiaru i wyrównania osnów realizacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnego opracowania projektów inwestycji i metod tyczenia lokalizującego. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę o mapach do celów projektowych i procedurach ich opracowania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Prace geodezyjne występujące w procesach inwestycyjnych. Przepisy regulujące prace geodezyjne w budownictwie. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do projektowania inwestycji.
Mapy do celów projektowych.
Geodezyjne opracowanie projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych. Projektowanie i zakładanie geodezyjnych osnów realizacyjnych w dostosowaniu do różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych i wymagań dokładnościowych.
Metody tyczenia lokalizującego. Przygotowanie danych do tyczenia i sporządzanie szkiców: dokumentacyjnych, tyczenia i kontrolnych.
Pomiary kontrolne.
Analizy dokładności tyczenia z uwzględnieniem wpływu błędności osnowy i konstrukcji tyczenia. Określenie dokładności tyczenia obiektów z dostosowaniem do wymaganych tolerancji budowlano-montażowych.

Laboratory classes:

1.Opracowanie MDCP: mapa wywiadu, sprawdzenie osnowy, pomiar uzupełniający, opracowanie MDCP w formie numerycznej.
2.Geodezyjne opracowanie projektu budynku (usytuowanego na MDCP): dane do tyczenia, miary kontrolne, szkice dokumentacyjne.
3.Projektowanie osnowy realizacyjnej (regularnej) związanej z geodezyjna obsługą budowy budynku; ustalenie dokładności osnowy i tyczenia w zależności od tolerancji budowlanych.

Project classes:

4.Realizacja w terenie: tyczenie i pomiar osnowy, wprowadzenie poprawek trasowania, pomiar kontrolny osnowy, tyczenie obrysu budynku na gruncie – szkic tyczenia

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 134 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in project classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Completion of a project 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa=0.6 oceny z egzaminu + 0.2 oceny laboratorium + 0.2 oceny projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Czaja J. – Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. AGH, Kraków, 1993r
Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część I, AGH, Kraków, 1999r
Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część II, AGH, Kraków, 2005r
Praca zbiorowa – Geodezja inżynieryjno – przemysłowa, wykłady i ćwiczenia, AGH, Kraków Praca zbiorowa – Geodezja inżynieryjna, 3 tomy , PPWK, Warszawa.
Ustawy: Prawo budowlane – 7 lipca 1994r, Prawo geodezyjno-kartograficzne – 17 maja 1989r, O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- 27 marca 2003r

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None