Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cadastre and Real Estate Management I
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-406-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hycner Ryszard (hycner@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
dr inż. Adamczyk Tomasz (tomada@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bieda Agnieszka (bieda@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Hycner Ryszard (hycner@agh.edu.pl)
dr inż. Jasińska Elżbieta (jasinska@agh.edu.pl)
dr inż. Przewięźlikowska Anna (przewie@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Buśko Małgorzata (mbusko@agh.edu.pl)
dr inż. Maślanka Józef (podwilk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 ma swiadomość ważności procesów zwiazanych z katastrem, gospodarką nieruchomościami i księgami wieczystymi oraz wpływu tych procesów na inne dziedziny gospodarki GK1A_K08, GK1A_K03, GK1A_K02 Examination,
Test
Skills
M_U001 potrafi korzystać z materiałów udostepnianych przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz dokonać ich analizy w zakresie przydatności do działań związanych z katastrem oraz gospodarką neiruchomościami GK1A_U24, GK1A_U21 Project,
Execution of a project
M_U002 potrafi przygotowac dokumentację niezbędną do założenia, aktiualizacji lub modernizacji katastru nieruchomości oraz ksiąg wieczystych GK1A_U23, GK1A_U09 Test,
Project,
Execution of a project
M_U004 potrafi , wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie , wykonać czynności związane z założeniem, aktualizacją i modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków GK1A_U09, GK1A_U07, GK1A_U18, GK1A_U21 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna podstawowe procesy katastru, gospodarki nieruchomościami oraz ksiąg wieczystych, a także powiązania tych procesów z planowaniem przestrzennym i budownictwem GK1A_W15, GK1A_W14, GK1A_W08, GK1A_W06 Examination,
Test
M_W003 zna definicje i pojęcia w zakresie zagadnień katastru, gospodarki nieruchomościami oraz ksiąg wieczystych. GK1A_W17, GK1A_W15, GK1A_W08, GK1A_W06 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 ma swiadomość ważności procesów zwiazanych z katastrem, gospodarką nieruchomościami i księgami wieczystymi oraz wpływu tych procesów na inne dziedziny gospodarki + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi korzystać z materiałów udostepnianych przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz dokonać ich analizy w zakresie przydatności do działań związanych z katastrem oraz gospodarką neiruchomościami - - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotowac dokumentację niezbędną do założenia, aktiualizacji lub modernizacji katastru nieruchomości oraz ksiąg wieczystych - - + + - - - - - - -
M_U004 potrafi , wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie , wykonać czynności związane z założeniem, aktualizacją i modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe procesy katastru, gospodarki nieruchomościami oraz ksiąg wieczystych, a także powiązania tych procesów z planowaniem przestrzennym i budownictwem + - - - - - - - - - -
M_W003 zna definicje i pojęcia w zakresie zagadnień katastru, gospodarki nieruchomościami oraz ksiąg wieczystych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Kataster nieruchomości – wprowadzenie

  Podstawowe pojęcia i definicje związne z katasterem nieruchomości: ewidencja gruntow i budynków, działka ewidencyjna, obręb, budynek, lokal, użytek gruntowy, kontur klasyfikacyjny, mapa ewidencyjna, jednostka prowadzaca egib, księgi wieczyste.
  Podstawy prawne prowadzenie ewidencji gruntow i budynków.

 2. Obiekty katastru i ich atrybuty

  Pojęcie działki ewidenycjnej, atrybuty działki.
  Pojęcie budynku, atrybuty budynku.
  Pojęcie lokalu, atrybuty lokalu.

 3. Prawa związane

  Pojęcie jednostki rejestrowej gruntów, budynków i lokali.
  Grupy rejestrowe.
  Prawa związane z odrębną własnością budynku.
  Prawa związane z odrębną własnością lokalu.

 4. Operat ewidencyjny

  Definicja i podział operatu ewidencyjnego.
  Wymagania dotyczące bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
  Zawartość części geodezyjno-prawnej i opisowo-kartograficznej operratu.
  Treść i forma raportów podstawowych i pomocnicznych operatu ewidencji gruntów

 5. Założenie i moderniacja ewidencji gruntów i budynków

  Założenie ewidencji gruntów i budynków. Pozyskanie inforamcji o atrybutach obiektow ewidencji. Metody pozyskanie danych przestrzennych. Pozyskanie danych opisowych i danych podmiotowych. Procedura założenia ewidencji budynków i lokali. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Rodzaje i zakres modernizacji. Procedura modernizacji.

 6. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji

  Kompetencje organów prowadzących. Obsługa stron i zasady sporządzanie podstawowych dokumentów ewidencyjnych. Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków.

 7. Księgi wieczyte

  Cel, zakres i zasady prowadzenia ksiąg wieczystych. Podstwy prawne ksiąg wieczystych.
  Podstawowe pojęcia i definicje związane z systemem ksiąg wieczystych.
  Definicje nieruchomości.
  Organy prowadzące księgi wieczyste oraz ich kompetencje.
  Działy ksiąg wieczystych.
  Zasady zakładania i aktualizacji ksiąg wieczystych.

 8. Ksiegi wieczyste a ewidencja gruntów

  Powiązania systemu ewidencji gruntów i budynków i systemu ksiąg wieczystych.
  Nieruchomość a działka ewidencyjna.
  Zasady formalno-prawne prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
  Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz zasada wpisu

 9. Podstawy gospodarki nieruchomościami

  Podstawy prawne gospodarki neiruchomościami.
  Podstawowe pojęcia i definicje związane z gospodarką neiruchomościami.
  Procesy gospodarki nieruchomościami

Laboratory classes:
 1. Kalibracja map ewidencyjnych

  • Kalibracja map ewidencyjncyh w kroju obrębowym oraz sekcyjnych w oparciu o różne rodzaje punktów dostosowania (siatka kżyży, punkty osnowy, punkty graniczne i naroża budynków) z wykorzystaniem różnych rodzajów transformacji
  • Przeliczanie skalibrowanych rastrów pomiędzy róznymi układami współrzędnych.
  • Eksport i import skalibrowanych rastrow do różnych formatów

 2. Ocena przydatności dokumentacji geodezyjnych na potrzeby katastru nieruchomości

  Analiza przydatności wybranej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby katastru nieruchomości (mapy ewidencyjne analogowe, mapy zasadnicze analogowe, mapy katastralne, ortofotomapa, operaty jednostkowe)

 3. Wprowadzanie operatow jednostkowych

  Wprowadzanie operatów jednostkowych do systemu ewidencji grnutów i budynków. Operaty pomiaru ortogonalnego, biegunowego, GPS RTK.

 4. Wektoryzacja skalibrowanych map ewidencyjnych

  Wektoryzacja fragmentu mapy ewidencyjnej w zakresie:

  • działek
  • użytków gruntowych
  • konturow klasyfikacyjnych
  • budynków

 5. Topologia obiektów katastru

  Sprawdzenie topologii obiektów powierzchniowych katastru.
  Wyszukiwanie i poprawa błędów topologicznych

 6. Tworzenie baz danych obiektów katastru

  Tworzenie bazy danych działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych

 7. Analizy i zapytania z wykorzytaniem baz danych

  Wyszukiwanie punktow bliskich.
  Rozliczanie powierzchi działek.
  Wyszukiwanie działek, użytków, konturów według zadanych wartości atrybutów
  Wykonywanie szrafur obrazujących zapytania SQL

 8. Wprowadzanie danych opisowych katastru

  Wprowadzanie danych opisowych do operatu ewidencji gruntow i budynków.

Project classes:
 1. Aktualizacja operatu ewidencji gruntwo i budynków

  Przygotowanie wybranych dokumentów do aktualizacji operatu ewidencyjengo:

  • wniosek o wprowadzenie zmian do operatu egib
  • mapa uzupełniająca aktualizacji ewidencji gruntow
  • wykaz zmian gruntowych
  • arkusz danych ewidencyjnych budynku
  • arkusz danych ewidencyjnych lokalu
  • wypis hipoteczny

 2. Założenie i aktualizacja ksiąg wieczystych

  Przygotowanie wybranej dokumentacji do zalożenia lub aktualizacji księgi wieczystej:

  • wniosek o założenie lub aktualizację ksiegi wieczystej
  • wypis z rejestru gruntów
  • wyrys z mapy katastralnej

 3. Podział nieruchomości – wybrane elementy

  Przedstawienie wybranej dokumentacji planistycznej szczeble gminnego.
  Sporządznie wstepnego projektu podziału nieruchomości

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 157 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z zajęć laboratoryjnych, projektowych i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość przepisów prawnych związanych z postepowaniem administracyjnym, postepowaniem cywilnym, konstutucji oraz ustaw samorządowych.
Znajomość zasad i metod pomiarów geodezyjnych, oraz ocena dokładności tych pomiarów.
Znajomość zasad i sposobow transformacji współrzednych.
Znajomość dawnych i obowiązujących układów współrzednych a także zasad odwzorowania powierzchni ziemi na płaszczyzne.

Recommended literature and teaching resources:

1. Hycner R: Podstawy katastru. UWND AGH Kraków, 2004.
2. Hycner R: Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2006.
3. Kuryj J., Źróbek R., Źróbek S.: Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo „GALL”. Katowice, 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None