Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Terrain transformation and protection II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-408-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Malinowska Agnieszka (amalin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole i realizować konkretne zadania projektowe; potrafi formułować opinie wynikające z działalności inżynierskiej i przekazywać je w formie zrozumiałej dla lokalnych społeczności GK1A_K05, GK1A_K06 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować pomiary celem określenia zagrożeń powierzchni i obiektów przez deformacje ciągłe i nieciągłe. Potrafi wykonać prognozę deformacji ciągłych dla górotworu i powierzchni terenu. Potrafi parametryzować modele prognostyczne. Potrafi formułowac wnioski w oparciu o wyniki monitoringu oraz opracowywać stosowne raporty GK1A_U22, GK1A_U16, GK1A_U19, GK1A_U10 Examination,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 potrafi opracowywać wyniki prognoz deformacji i generować mapy kategorii terenu. Potrafi oceniac i interpretować zagrożenia powierzchni i budynków na terenach przekształconych GK1A_U10 Examination,
Test,
Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna przyczyny powstawania deformacji ciągłych, zasady ich prognozowania. Zna podstawowe modele do opisu procesu deformacji i zasady ich parametryzacji GK1A_W19, GK1A_W20 Examination
M_W002 Zna warunki powstawania zagrożeń dynamicznych i deformacji nieciągłych; Zna zasady określania zagrożeń powierzchni terenu oraz współzależności odpowiadających za te zagrożenia; Zna zasady prognozowania deformacji w górotworze GK1A_W19, GK1A_W18, GK1A_W20 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole i realizować konkretne zadania projektowe; potrafi formułować opinie wynikające z działalności inżynierskiej i przekazywać je w formie zrozumiałej dla lokalnych społeczności + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować pomiary celem określenia zagrożeń powierzchni i obiektów przez deformacje ciągłe i nieciągłe. Potrafi wykonać prognozę deformacji ciągłych dla górotworu i powierzchni terenu. Potrafi parametryzować modele prognostyczne. Potrafi formułowac wnioski w oparciu o wyniki monitoringu oraz opracowywać stosowne raporty + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi opracowywać wyniki prognoz deformacji i generować mapy kategorii terenu. Potrafi oceniac i interpretować zagrożenia powierzchni i budynków na terenach przekształconych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna przyczyny powstawania deformacji ciągłych, zasady ich prognozowania. Zna podstawowe modele do opisu procesu deformacji i zasady ich parametryzacji + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna warunki powstawania zagrożeń dynamicznych i deformacji nieciągłych; Zna zasady określania zagrożeń powierzchni terenu oraz współzależności odpowiadających za te zagrożenia; Zna zasady prognozowania deformacji w górotworze + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Prognozowanie skutków działalności przemysłowej w skorupie ziemskiej – deformacje ciągłe (podstawowy model przyczynowo-skutkowy dla różnych typów złóż; wskaźniki deformacji; prognozy deformacji w złożonych warunkach geologicznych i górniczych; proste obliczenia inżynierskie w zakresie prognozowania deformacji ciągłych),
Zjawiska nieciągłe jako wynik ruchów powierzchni terenu (formy zjawisk nieciągłych; przyczyny powstawania i przykłady występowania – Górny Śląsk, Zagłębie Ruhry),
Metody przewidywania wystąpienia zjawisk nieciągłych i ich monitorowania.
Ruchy dynamiczne związane z działalnością człowieka w skorupie ziemskiej (wstrząsy górotworu i tąpania, wpływ dynamiki prac eksploatacyjnych na przemieszczenia powierzchni),
Metodyka określania zagrożeń terenu, obiektów i infrastruktury spowodowanych przez deformacje powierzchni (czynniki zagrożenia i ocena ich znaczenia; kategoryzacja terenów; klasyfikacja przydatności terenów do zagospodarowania).
Odporność obiektów i infrastruktury technicznej na deformacje górotworu i powierzchni (podstawowe atrybuty obiektów z punktu widzenia ich zagrożenia deformacjami; metodyka określania odporności),
Metodyka oceny zagrożenia obiektów na terenach górniczych (podstawowe metody klasyczne; nowe propozycje)
Geoinformacja i jej zastosowania w analizach zagrożenia na terenach podlegających deformacjom powierzchni terenu (budowa baz danych; analizy GIS; dokumentacja kartograficzna z zakresu ochrony powierzchni).
Podstawowe aspekty prawne dotyczące ochrony obiektów przed wpływami działalności przemysłowej w skorupie ziemskiej.
Działalność menedżerska geodety w ramach firm pozyskujących surowce mineralne w skorupie ziemskiej – stan aktualny i perspektywy

Project classes:

Opracowanie wyników pomiarów deformacji powierzchni terenu; wyznaczanie podstawowych wskaźników deformacji; prognoza deformacji ciągłych – model przyczynowo-skutkowy; estymacja parametrów modelu wpływów; kategoryzacja terenów zagrożonych; analizy ryzyka obiektów chronionych na terenach przekształconych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z ćwiczeń projektowcych (wyniki kolokwiów oraz projektów i odpowiedzi ustnych) oraz egzaminu (brane pod uwagę są oceny z wszystkich terminów)

Prerequisites and additional requirements:

Konieczna jest obecność na wszystkich zajęciach, za wyjątkiem max 2 zajęć. Konieczne jest zaliczenie wszystkich projektów. Nie przewiduje się możliwości poprawiania ocen z kolokwiów i odpowiedzi ustnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Hejmanowski R.: konspekty wykładów
2. Knothe St.: Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. Wyd. Śląsk, Katowice 1984
3. Piwowarski W., Dżegniuk B., Niedojadło Z.: Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowania. Wyd. AGH, Kraków 1995.
4. Popiołek E.: Ochrona Terenów Górniczych. Wyd AGH, Kraków 2009.
5. Hejmanowski R. i inni.: Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu na bazie uogólnionej teorii Knothego dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2001.
6. Pielok J.: Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą. Wyd. AGH, Kraków 2002.
7. Praca zbiorowa pod kier. J. Kwiatka.: Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Wyd. GIG, Katowice 1998.
8. Praca zbiorowa pod red. J. Ostrowskiego.: Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2001.
9. Kwiatek. J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2002
10. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie: miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego
11. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Elsevier

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None